08. இடுக்கமான வாசல் கோட்டையில் கிறிஸ்தியான்

Vd; [ah> vd;id ,Oj;jPu;fs;? vd;W tpag;Gld; Nfl;lhd; fpwp];jpahd;.

,e;j thrYf;Fr; rw;Wj; njhiytpyjhd; rhj;jhdpd; Nfhl;il ,Uf;fpwJ. mtd; ,q;Nf Eiogth;fisf; fz;fhzpj;J> mk;nga;J nfhy;yj;jahuhf ,Uf;fpwhd;. rpyu; mt;thW mtd; mk;ghy; Fj;jg;gl;L ,e;j thrypDs; EioAKd;Ng ,we;J NghapUf;fpwhh;fs;. mjdhy;jhd; cd;id mtrukhf cs;Ns ,Oj;Njd; vd;W tpsf;fpa jahsd;> mJrup cdf;F ,e;j topiaf; fhl;baJ ahu;? vd;W Nfl;lhu;.

ew;nra;jpahsu; vd;W $wpa fpwp];jpahd; kpfTk; kfpo;r;rpNahL ,Jtiu ele;jijnay;yhk; mtUf;F vLj;Jf; $wpdhd;.

ey;yJ vd;Dld; th. mLj;J eP nry;y Ntz;ba ghijia cdf;Ff; fhz;gpf;fpNwd; vd;W $wpa jahsd; fpwp];jpahid mioj;Jr; nrd;W ,Lf;fKk;> NeuhdJkhd topiaf; fhl;bdhu;.

,Njh NeNu njupfpwNj> FWfyhd Neu;g;ghij. ,e;j topahfj;jhd; eP nry;yNtz;Lk;.goq;fhyj;jpa jPu;f;fjuprpfshYk;> fpwp];JthdtuhYk;> mtUila rPlu;fshYk; ,e;jg; ghij cUthf;fg;gl;bUf;fpwJ. ,UgwKk; gy tise;j Mdhy; mfykhd ghijfs; cz;L. Mdhy; eP ghij khwptplhNj! Neuhd Mdhy; ,Lf;fkhd ghij jhd; rupahd ghij! eP ,Nj ghijapy; nrd;why; nghUs;$Wgtu; vd;gtupd; tPl;il miltha;. mtu; gy mw;Gjkhd fhupaq;fisg;gw;wp cdf;Ff; $Wthu; vd;whu; jahsd;.

fpwp];jpahd; mtuplk; tpilngw;W FWfyhd ghijapy; ele;J nrd;whd;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book