10. சிலுவையைத் தரிசித்தல்

ghl;Lg;ghbf;nfhz;L> kfpo;r;rpNahL ele;J nrd;whd; fpwp];jpahd;. mtd; nrd;w ghijapd; ,UGwj;jpYk; ,ul;rpg;G vd;w Rth;fs; ,Ug;gij ehd; vd; fdtpy; fz;Nld;. cw;rhfkile;jtdhf KJFr; RikNahL Xlj; Jtq;fpdhd; fpwp];jpahd;. XH caukhd ,lj;ij mile;jhd; mtd;. mq;Nf kuj;jhyhd xU rpYit epWj;jg;gl;bUe;jJ! mjdUNf fhypahd xU fy;yiw!

fpwp];jpahd; rpYitapd; mUNf te;jTld; mtd; KJfpypUe;j Rik glhnud mWe;J fPNo tpOe;jJ! cUz;LNgha; jpwe;jpUe;j fy;yiwf;Fs; nrd;W kiwe;Jtpl;lJ mjd; gpwF ehd; me;jr; RikiaNa ghh;f;ftpy;iy.

mtuJ ghLfspdhy; vdf;F tpLjiy fpilj;jJ! mtuJ kuzj;jpdhy; vdf;F tho;T fpilj;jJ! vd;W $wp kfpo;r;rpAld; Js;spf;Fjpj;jhd; fpwp];jpahd;. tpag;NghL rpYitiag; ghh;j;jtdhf mq;ifNa epd;Wnfhz;bUe;jhd; mtd;. mtd; fz;fspypUe;J ePh; tope;jJ.

mg;NghJ gpufhrkhd Milazpe;j %th; te;J> cdf;F rkhjhdKz;lhfl;Lk; vd;W fpwp];jpahid tho;j;jpdhh;fs;. Kjyhkth; cd; ghtq;fs; midj;Jk; kd;dpf;fg;gl;ld vd;whh;. ,uz;lhkth; mtdJ fe;ijahilfisf; fise;J Gjpa ntz;zq;fpia mtDf;F mzptpj;jhh;. %d;whkth; mtd; new;wpapy; Xh; milahsj;ijg; gjpj;J> mtd; ifapy; Kj;jpiuaplg;gl;l RUs; xd;iwf; nfhLj;jhh;. eP nry;Yk; ghijapy; ,ijg; gbj;Jg;ghh;. eP Nkhl;r thapiy milAk;NghJ ,e;jr; RUisf; fz;bg;ghff; nfhLf;fNtz;Lk; vd;Wk; fl;lisapl;lhh;.

kfpo;r;rpahy; Js;spf; Fjpj;jgb> ve;jtpjkhd KJFr; RikAk; ,y;yhjtdhfj; jd; gazj;ijj; njhlh;e;jhd; fpwp];jpahd;. me;j ,Lf;fkhd ghijapd; ,lJgf;fr; Rtw;wpy; Vwpf;Fjpj;J> fpwp];jpahid neUq;Fk; ,Utiu vd; fdtpy; fz;Nld;. rk;gpujhad;> ntspNtrf;fhud; vd;w ,UtUNk mth;fs;.

mth;fisf; fz;lTld; fpwp];jpahd;> Iah ePq;fs; vq;fpUe;J tUfpwPh;fs;? vq;Nf NghfpwPh;fs;? vd;W Nfl;lhd;. tPz;ngUik vd;w CupypUe;J tUfpNwhk;. Nkhl;rj;Jf;Fr; nrd;W NgUk; GfOk; ngw Mirg;gLfpNwhk; vd;whh;fs; mth;fs;.

Iahkhh;fNs> ePq;fs; Nkhl;rj;Jf;Fg; Nghf Ntz;Lnkd;W $WfpwPh;fs;. Mdhy; ,Lf;fkhd thry; topNa tuhky; FWf;Fg; ghijapy; tUfpwPh;fs;. xOq;if kPwpa cq;fis Mz;lth; Nkhl;rj;Jf;Fs; Eioa mDkjpg;ghuh? vd;W jho;ikAld; re;Njfk; fpsk;gpdhd; fpwp];jpahd;.

vq;fSila top FWf;Ftopjhd;. ,t;thW tUtJjhd; vq;fs; Ch; kdpjh;fspd; gof;fk;. ePNah ,Lf;fkhd thry; topNa te;jha;! ehq;fNsh Rth; Vwp te;Njhk;! Mdhy; ,UtUk; XNu ghijapy;jhNd nry;fpNwhk; vd;W $wpdhh;fs; me;j ,UtUk;.

ehNdh Mz;lthpd; fl;lisg;gb elf;fpNwd;. ePq;fNsh cq;fs; Ra tpUg;gj;jpd;gb elf;fpwPh;fs;. Mz;lth; Vw;fdNt cq;fisf; fs;th;fs; vd;W jPh;g;gspj;jpUg;ghh; vd;W cWjpahff; $wpdhd; fpwp];jpahd;. ehq;fs; vq;fs; topapy; nry;fpNwhk;. eP cd; topiag; ghh;j;J el vd;W $wptpl;lhh;fs; me;j ,UtUk;.

%tUkhf me;jg; ghijapy; njhlh;e;J ele;J nrd;whh;fs;. mth;fs; ,UtUk; kPz;Lk; fpwp];jpahNdhL tpthjj;jpw;F te;jhh;fs;. ehq;fSk; tpjpfisf; filg;gpbj;J elg;gth;fs;jhd;. vq;fSf;Fk; cdf;Fk; XNu tpj;jpahrk; jhd;. eP ntz;zq;fp mzpe;jpUf;fpwha;. vq;fSf;F ,y;iy mt;tsTjhd; vd;whh;fs;.

Mz;lth; mspj;j mq;fp ,J! ehd; Nkhl;r thriy milAk;NghJ ,e;j mq;fpapd; %yk; mth; vd;id milahsk; fz;Lnfhs;thh;. vd; new;wpapy; Xh; milahsk; Nghlg;gl;Ls;sJ. ,Njh ,e;j Kj;jpiuaplg;gl;Ls;s RUis ehd; thryz;il tuhjgbahy; cq;fSf;F ,itfs; nfhLf;fg;gltpy;iy vd;whd; fpwp];jpahd;. xd;WNk gjpy; $whj mth;fs; fpwp];jpahidg; ghh;j;Jf; Nfypahfr; rpupj;jhh;fs;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book