12. சுருளைக் காணோம்

ele;J nrd;w fpwp];jpahd; RUspy; $wg;gl;bUf;Fk; MWjyhd thHj;ijfisg; gbf;fyhk; vd;w vz;zj;Jld; igapDs; ifiatpl;lhd;! jpLf;fpl;L epd;whd;! RUisf; fhzhJ fytukile;jhd;! jhd; cwq;Fk;NghJjhd; mijf; fPNo tpl;bUf;f Ntz;Lk; vd;w KbTf;F te;jhd;. Koq;fhw;gbapl;L Mz;ltuplk; jdJ ftdf; FiwTf;fhf kd;dpg;Gf; Nfl;lhd;.

fz;zPHtpl;lgbNa RUisj; Njb Xbdhd; fpwp];jpahd;. Mz;ltH me;j ,isg;ghWk; jyj;ijf; fl;bapUe;jJ rw;W mkHe;jpUf;fj;jhNd! Mdhy; flikia kwe;J cwq;fptpl;lJ vd;Dil jtWjhNd vd;W vz;zp tUe;jpdhd;.

,isg;ghWk; jyj;ij mile;jTld; Rw;wpYk; Njbdhd;. RUisf; fz;lTld; mij vLj;Jg; gj;jpukhf igapDs; itj;Jf;nfhz;lhd;. mg;NghJ mtd; mile;j kfpo;r;rpf;F msNt fpilahJ.

NtfNtfkhf kPz;Lk; kiykPJ Vwpdhd; fpwp];jpahd;. mdhy; mtd; kiyAr;rpia miltjw;Fs; ,Ul;btpl;lJ! NfhioAk;> mtek;gpf;ifAk; rpq;fq;fisg; gw;wpf; $wpapUe;jJ mtd; epidtpy; vOe;jJ.

,e;j ,Ul;L Ntisapy; me;jr; rpq;fq;fs; vd; kPJ gha;e;J vd;idf; nfhd;WNghLNk! vd;W gae;jhd; fpwp];jpahd;. cld;jhNd jdJ jtiw czHe;jhd; mtd;. jdJ mtek;gpf;iff;fhf Mz;ltiu Nehf;fp kd;dpg;Gf; Nfl;lhd;.

myq;fhu khspif

tpRthrj;NjhL Kd;Ndwpr; nrd;w fpwp];jpahd; myq;fhu khspif vd;w mofhd muz;kidiaf; fz;lhd;. ,uT mq;Nf jq;fr; nry;yyhk; vd;w ek;gpf;ifNahL khspifia mile;jhd;.

mUNf nry;yr;nry;y ghij kpfTk; FWfyhfpaJ! thrypd; mUNf ,uz;L rpq;fq;fs; gLj;jpUg;gijf;fz;L jaq;fpdhd;!

NfhioAk; mtek;gpf;ifAk; ,e;jr; rpq;fq;fisf; fz;Ljhd; gae;J XbdhHfs;NghYk;! vd;W epidj;jhd; fpwp];jpahd;.

fpwp];jpahd; jaq;fp epw;gijf; fz;L tpopj;jpUg;Nghd; vd;w ngaUila muz;kidf; fhty;fhud;> Vd; NfhioNghy mq;NfNa epd;Wtpl;lha;? rpq;fq;fisg;gw;wpg; gag;glhNj! mit rq;fpypahy; fl;lg;gl;bUf;fpd;wd! cd;Dila tpRthrj;ijr; Nrhjpf;fNt mit ,q;Nf ,Uf;fpd;wd. eP ghijapd; eLNt ele;J te;jhy; mit cd;id xd;Wk; nra;ahJ vd;W mtid Nehf;fpf; $wpdhd;;.

eLf;fj;JlNd fpwp];jpahd; nkJthf Kd;Ndwpr; nry;tij ehd; vd; fdtpy; fz;Nld;. rpq;fq;fs; nfH[pj;jd! Mdhy; fpwp];jpahid xd;WNk nra;atpy;iy!

fhty;fhudplk; nrd;W fpwp];jpahd; [ah> ehd; ,d;wpuT ,q;Nf jq;fyhkh? vd;W Nfl;lhd;.

gazpfs; ghJfhg;ghfj; jq;Ftjw;fhfj;jhd; ,e;j kiyapd; vIkhdH ,e;j khspifiaf; fl;bAs;shH. eP vq;NfapUe;J tUfpwha;? vq;Nf Nghfpwha;? vd;W Nfl;lhd; fhty;fhud;.

mopefuj;jpypUe;J tUfpNwd;. epj;jpa efukhd Nkhl;rj;ij Nehf;fpr; nry;fpNwd; vd;whd; fpwp];jpahd;.

cd; ngaH vd;d? Vd; ,t;tsT ,Ul;ba gpwF tUfpwha;? vd;W Nfl;lhd; fhty;f;fhud;.

Kd;G vd; ngaH fpUigaw;Nwhd;> [ah. ,g;gNghNjh vd; ngaH fpwp];jpahd; vd;W $wp mtd; jhd; ,isg;ghWk; jyj;jpy; RUisj; njhiyj;J tpl;lJgw;wpAk;> mijj; Njb tUtjw;fhf ,t;tsT jhkjkhfptpl;lJ vd;gijAk; vLj;Jiuj;jhd;.

,ijf; Nfl;lTld; tpopj;jpUg;Nghd; xU kzpia mbj;jhd;. kzpNahir Nfl;lTld; tpNtfk; vd;w ngaUila xU mofpa ngz;kzp fjitj; jpwe;J ntspNa te;jhs;.

fhty;fhud; fpwp];jpahid mtSf;F mwpKfk; nra;Jtpl;L> ,td; ,q;Nf ,uT jq;f mDkjp fpilf;Fkh? vd;W Nfl;lhd;.

tpNtfk; fpwp];jpahidg; gw;wpg; gy Nfs;tpfisf; Nfl;lhs;. fpwp];jpahd; jhd; gazk; Gwg;gl;ljpd; fhuzj;ijAk;> topapy; jhd; mDgtpj;j NrhjidfSk; vLj;Jf; $wpdhd;.

,ijf; Nfl;l tpNtfk; fz;zPHtpl;lhs;. ,q;Nf tUtjw;Fs; vt;tsT Jd;gq;fisr; rfpj;jpUf;fpwPH! thUk;> tPl;bYs;s kw;wtHfis mwpKfk; nra;Jitf;fpNwd; vd;W $wp tpNtfk; fpwp];jpahid cs;Ns mioj;Jr; nrdwhs;.

Kd;Nahrid> gf;jp> fUiz vd;w jd;Dila rNfhjupfisAk; kw;wtHfisAk; mts; fpwp];jpahDf;F mwpKfk; nra;J itj;jhs;. mtHfs; midtUk; fHj;juhy; MrPHtjpf;fg;gl;ltNu> thUk;! vd;W tho;j;Jf;$wp mtid tuNtw;whHfs;!

tpNtfKk; mtSila rNfhjupfSk; ePz;l Neuk; fpwp];jpahNdhL Mz;ltiug; gw;wpg; Ngrpf;nfhz;bUe;jhHfs;. cztUe;jpa gpd;G mtutH miwf;F Xa;ntLf;fr; nrd;whHfs;. rkhjhdk; vd;w Nkyiw fpwp];jpahDf;fhf xJf;fg;gl;bUe;jJ. tpbAk;tiu kd mikjpAld; cwq;fpdhd; fpwp];jpahd;.

kWehs; me;jr; rNfhjupfs; kPz;Lk; mtDf;F Mz;ltiug;gw;wp vLj;Jf; $wpdhHfs;. mtH NjtDila XNu Ngwhd Fkhud; vd;Wk;> mtiu tpRthrpj;J Vw;Wf;nfhs;gtHfis mtH kd;dpf;fr; rpj;jkhapUf;fpwhH vd;Wk;> mtiug; gw;wpa jPHf;fjuprdq;fs; vt;thW epiwNtwpd vd;Wk; tpsf;fkhfr; nrhd;dhHfs;. fpwp];jpahd; midj;ijAk; MtNyhL Nfl;L kdjpy; gjpa itj;Jf;nfhz;lhd;.

mjd;gpd;G me;j khspifapd; MAjrhiyf;F mtid mioj;Jr; nrd;whHfs;. fr;irfs;> khHf;ftrk;> Nflfk;> jiyr;rPuh> gl;lak; (vNg.6:11-18) ,itaidj;ijAk; fz;L kfpo;r;rpaile;jhd; fpwp];jpahd;.

ePH NghFk; topapy; gy tpNuhjpfisAk;> Mgj;Jf;fisAk; re;jpf;f Ntz;bapUff;Fk;. vdNt ePH ,e;j MAjq;fis vLj;Jf; nfhs;Sk; vd;W rNfhjupfs; Nfl;Lf; nfhz;lhHfs;.

cw;rhfj;NjhL fr;ir> khHf;ftrk;> jiyr;rPuh> fhypy; NghLk; ghjul;ir ,tw;iw mzpe;Jnfhz;lhd; fpwp];jpahd;. gl;laj;ijAk;> Nflfj;ijAk; ifapy; gpbj;Jf;nfhz;lhd;!

,t;thW ftrk; mzpe;jtdhf mtHfSld; Gwg;gl;L> kPz;Lk; thryz;il te;jhd;.

[ah> ahuhtJ ,e;j topNa nrd;whHfsh ? vd;W fhty;f;fhudplk; Nfl;lhd;.

Mkhk; cz;ikahdtd; vd;gtH ,e;j topNa nrd;whH. ,jw;Fs; kiyapd; kWGwk; ,wq;fp tpl;bUg;ghH vd;whd; fhty;f;fhud;.

Cz;ikahdtdh? vd;Dila tPl;bw;F mUfpy; trpj;jtd; jhd; mtd;. ehd; Jupjkhfr; nrd;why; mtidg; gpbj;Jtplyhk; vd;W $wpa fpwp];jpahd; clNd Gwg;gl;lhd;.

rNfhjupfs; ehy;tUk; kiyabthuk; tiu mtNdhL tUtjhff; $wp cld; te;jhHfs;. kPl;giug; gw;wpg; Ngrpf;nfhz;Nl nrd;whHfs;.

vd;d ,J ? kiyapd;kPJ VWtJjhd; fbdkhf ,Ue;jnjd;why;> ,wq;FtJ ,d;Dk; mghakhf ,Uf;Fk; NghypUf;fpwNj vd;whd; fpwp];jpahd;.

Mkhk;> Vndd;why; ,e;j kiyr;rupT jho;ikapd; gs;sj;jhf;if Nehf;fpr; nry;fpwJ. topapy; VNjDk; mghaq;fs; Neupl tha;g;Gz;L. mjdhy; jhd; ehq;fs; cd;Dld; tUfpNwhk; vd;whs; tpNtfk;.

midtUkhf kiyabthuj;ij mile;jhHfs;. rNfhjupfs; fpwp];jpahdplk; xU jpuhl;ir ,urg;Gl;b> XU nuhl;b> cyHe;j jpuhl;ir ,tw;iw czTf;fhff; nfhLj;Jtpl;L tpilngw;whHfs;.

ed;wpNahL ,tw;iwg; ngw;Wf;nfhz;l fpwp];jpahd; jd;de;jdpahf jho;ikapd; gs;sj;jhf;fpy; elf;fj; Jtq;fpdhd;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book