13. அப்பொல்லியோனோடு சண்டை

gs;sj;jhf;fpy; nry;Yk;NghJ mg;nghy;ypNahd; vd;w nfhba gprhrhdtd; mtDf;F vjpNu te;jhd;. jpLf;fpl;L epd;w fpwp];jpahd; Kd;Nd Nghtjh gpd;thq;Ftjh vd;W xUfzk; jaq;fpdhd;. gpd;G tpRthrj;NjhL Nflaj;ijg; gpbj;jtdha;> ifapy; gl;laj;ij vLj;Jf;nfhz;L Kd;Nd nrd;whd;.

mg;nghy;ypNahd; kpfTk; nfhLukhd Njhw;wKilatd;! mtd; clnyq;Fk; kPidg;Nghy nrjpy;fs; ,Ue;jd! fubiag; Nghd;w ghjq;fisAk;> gwitiag; Nghd;w ,wf;iffisAk; nfhz;bUe;jhd;. rpq;fj;jpd; thiag; Nghd;w mtd; thapypUe;J neUg;Gk;> GifAk; Gwg;gl;L te;jJ! mopefuj;jpd; murd; mtd;! jd;Dila efuj;jpypUe;J jg;gpr; nry;Yk; fpwp];jpahid vg;gbahtJ nfhd;W Nghl Ntz;Lk; vd;gNj mtd; vz;zk;.

epy;yg;gh epy;. eP vd;Dila efuj;ijr; NrHe;jtd;. vdf;F Copak; nra;a Ntz;batd;. vd;id tpl;Ltpl;L vq;Nf Nghfpwha;? vd;W Nfhgj;Jld; Nfl;lhd; mg;nghy;ypNahd;.

ehd; ckJ efuj;jpy; gpwe;jtd; vd;gJ cz;ik jhd;. Mdhy; ckf;F Copak; nra;jhy; vdf;F vd;d $yp fpilf;Fk; vd;gijj; njupe;J nfhz;Nld;. ghtj;jpd; rk;gsk; kuzk; my;yth? mjdhy;jhd; ehd; ,g;NghJ ,uh[hjp uh[htpd; Copaf;fhudhfptpl;Nld;. mtUila rk;gsk;> mtH cwT. midj;Jk; cd;idtpl Nkyhdit. vd;idj; jLf;fhNj. ehd; mtiuNa gpd;gw;WNtd; vd;W jplkhff; $wpdhd; fpwp];jpahd;.

,ijf; Nfl;l mg;nghy;ypNahd; fLk; Nfhgk; nfhz;lhd;. XH <l;bia vLj;J fpwp];jpahdpd; khHGf;F Neuhf tPrpnawpe;jhd;! Mdhy; mtNdh jdJ Nflfj;jhy; mijr; Rygkhfj; jLj;J tPo;j;jptpl;lhd;! Mtpapd; gl;laj;jpdhy; mg;nghy;ypNahidj; jhf;f Jtq;fpdhd; fpwp];jpahd;.

fpwp];jpahid ntl;b tPo;j;Jk;gb mUNf Xb te;jhd; mg;nghy;ypNahd;! jdJ gyj;ijnay;ahk; jpul;b vOe;j fpwp];jpahd; this vLj;Jf; ifapy; gpbj;Jf;nfhz;lhd;.

vd; rj;JUNt> vdf;F tpNuhjkha;r; re;Njhrg;glhNj> ehd; tpOe;jhYk; vOe;jpUg;Ngd; (kPfh7:8) vd;W MNtrkhff; $wpagb gha;e;j fpwp];jpahd; mg;nghy;ypNahdpd; khHgpy; jdJ thisr; nrhUfpdhd;! gLfhag;gl;l mtd; GwKJF fhl;bagb Xbtpl;lhd;! fpwp];jpahd; mjd;gpwF mtidg; ghHf;fNtapy;iy!

mg;nghy;ypNahdplkpUe;J jd;idf; fhg;ghw;wpajw;f;fhf Mz;ltUf;F ed;wp$wpdhd; fpwp];jpahd;. mg;NghJ xU if Njhd;wp> [Pt kuj;jpd; ,iyfis mtDf;F mspj;jJ! me;j ,iyfisj; jdJ fhaq;fspd;kPJ itj;jhd; fpwp];jpahd;. cld;jhNd mtH G+uz Fzkile;Jtpl;lhd;!

jdf;Ff; nfhLf;fg;gl;bUe;j nuhl;biag; gpl;Lr; rhg;gpl;L jpuhl;ir ,urj;ij mUe;jpdhd;. mjd; gpwF Gj;JzHT nfhz;ltdhf> gl;laj;ijf; ifapNye;jpagb jdJ gazj;ijj; njhlHe;jhd; fpwp];jpahd;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book