15. உண்மையானவனின் அனுபவங்கள்

vdf;Fk; topapy; vj;jidNah Nrhjidfs; Vw;g;gl;ld vd;whd; cz;ikahdtd;.

mg;gbah? vq;Nf mijg;gw;wpr; nrhy; ghHg;Nghk; vd;W MHtj;NjhL Nfl;lhd; fpwp];jpahd;.

nrhy;fpNwd; Nfs;. ePq;fs; tpOe;jJNghy ehd; mtek;gpf;ifr; Nrw;wpy; tpohky; jg;gptpl;Nld;. Mdhy; fbdkiyapd; mbthuj;jpy; tUk;NghJ tQ;rkhefiur; NrHe;j Mjhk; vd;gidr; re;jpj;Njd;. Mtd; vd;idj; jd;Dila tPl;Lf;F tUk;gbAk;> vy;yh cyf ,d;gq;fisAk; jUtjhfTk; Mir fhl;bdhd;. Kjypy; Mirg;gl;l ehd; gpwF vd;Dila jtiw czHe;Njd;. mtDila iffspypUe;J vd;id tpLtpj;Jf;nfhz;L Xbte;J tpl;Nld; vd;W ngUKr;Rtpl;lhd; cz;ikahdtd;.

ey;yjhfg; Nghapw;W! vd;whd; fpwp];jpahd;.

mNjhL Kbe;Jtpltpy;iy! ehd; nfhQ;rk; Mirg;gl;lJf;Fj; jz;lidAk; fpilj;Jtpl;lJ! vd;whd; cz;ikahdtd;.

vg;gb ? Nfl;lhd; fpwp];jpahd;.

fbd kiyapypUe;J ,isg;ghWk; jyj;ijj; jhz;bapUg;Ngd;. mg;NghJ xUtH vd;id Nehf;fp Ntfkhf te;jhH. mtiug; ghHj;jTld; mg;gbNa epd;Wtpl;Nld;. mjw;f;Fs; mtH xU rhl;ilia vLj;J vd;id mbf;fj; Jtq;fptpl;lhH. Vd; [ah> vd;id mbf;fpwPHfs;? vd;W gupjhgkhf Nfl;Nld;. eP Mjhk; $wpa cyf ,d;gj;Jf;F Mirg;gl;lhay;yth? vd;W fbe;J nfhz;l mtH NkYk; mbj;jhH. [ah> fpUig$He;J vd;id tpl;LtpLk; vd;W nfQ;rpNdd; vd;whd; cz;ikahdtd;.

Mr;rr;Nrh> mg;Gwk; ? Nfl;lhd; fpwp];jpahd;.

mg;NghJ xUtH te;J vd;id mbg;gijj; jLj;J epWj;jpdhH. mtH iffs; Mzpfshy; Jisf;fg;gl;bUg;gijf; fz;lJk; mtH jhd; ekJ Mz;ltH ,NaR vd;W mwpe;J gutrKld; mtiuj; Jjpj;Njd;. gpwF ehd; jho;ikapd; gs;sj;jhf;fpy; jpUg;jpapd;ik vd;w ngaiuAilatd; vd;idr; re;jpj;jhd;. jho;ikapd; gs;sj;jhf;fpy; elg;gJ ekJ ngUikf;F Vw;wjy;y vd;whd;. ehNdh Nkd;ikf;F Kd;dhdJ jho;ik> mopTf;F Kd;dhdJ mfe;ij (ePjp.15:33>16:18) vd;w trdq;fis vLj;Jf;$wp mtdplkpUe;J jg;gptpl;Nld; vd;whd; cz;ikahdtd;.

NtW xUtiuAk; eP ghHf;ftpy;iyah? vd;W Nfl;lhd; fpwp];jpahd;.

,d;Dk; xUtid ehd; re;jpj;Njd;. mtd; ngaH ntl;fk;. ehk; ekJ ghtq;fSf;fhf kd;dpg;Gf; Nfl;gJ ,opthdJ vd;W mtd; thjk; nra;jhd;.

ehNdh kDrUf;Fs;Ns> Nkd;ikahf vz;zg;gLfpwJ NjtDf;F Kd;ghf mUtUg;ghapUf;fpwJ (Yhf;fh 16:15) vd;w trdj;ijf; $wp ehk; NjtDf;F Kd;ghf kpfTk; jho;thdtHfs;> mw;gkhdtHfs; vd;Nwd;. mtd; gjpy;$whJ Ngha; tpl;lhd;. mjd;gpwF xUtUk; vd;idj; njhe;juT nra;atpy;iy vd;whd; cz;ikahdtd;.

,t;thW mtHfs; Ngrpagb nrd;wnghOJ ew;nra;jpahsiur; re;jpj;jhHfs;. fpwp];jpahd; mile;j kfpo;r;rpf;F msNtapy;iy! ew;nra;jpahsH md;NghL mtHfisg;gw;wp tprhupj;jhH. ,UtUk; ele;jit midj;ijAk; xd;Wtplhky; tptupj;jhHfs;.

vj;jidNah Nrhjidfisr; re;jpj;J ,Jtiu ntw;wpfukhf te;Jtpl;BHfs;. vdf;F kpfTk; kfpo;r;rpjhd;. MdhYk; ,dpNky;jhd; cq;fSf;Fg; ngupa Mgj;Jf;fs; ,Uf;fpd;wd. rw;Wj; njhiytpy; khahGup vd;w efuk; ,Uf;fpwJ. mq;Fs;s tpNuhjpfs; cq;fisf; nfhy;y KaYthHfs;. ePq;fs; ,uj;jr; rhl;rpfshf kupf;f Neupl;lhYk; Neuplyhk;. vd;whYk; kuzgupae;jk; cz;ikahf ,Uq;fs;. mg;NghJ Mz;ltH cq;fSf;F [Pt fpuPlj;ijj; jUthH (ntsp.2:10) vd;W $wpa ew;nra;jpahsH n[gj;NjhL mtHfis topaDg;gpitg;ghH.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book