17. சந்தேகக் கோட்டையில் பயணிகள்

fpwp];jpahDk;> ek;gpf;ifAk; ele;J nry;Yk; topapy; xU mofhd Mw;wpd; mUNf te;J NrHe;jhHfs;. msTfle;j kfpo;r;rpAld; Mw;wpd; njspe;j ePiug; gUfpdhHfs;. fiuapypUe;J kuq;fspypUe;J goq;fisg; gwpj;J cz;lhHfs;. gr;irg;gNrnyd;w Gy;ntspapy; gLj;J cq;fpdhHfs;.

tpopj;J vOe;jTld; fw;fs; epiwe;j ghijapy; gazj;ijj; njhlHe;jhHfs;. ePz;l Jhuk; ele;J te;jjhy; fhy;fs; typnaLj;jJ! fw;ghijapy; elg;gJ fbdkhf ,Ue;jJ! mg;NghJ mtHfs; nry;yNtz;ba ghijf;F mUfpy; Gy;ntspg; ghij vd;w gRk;Gw;fshy; epiwe;j ghijiaf; fz;lhHfs;. ntFJhuk; tiu me;j ghij fw;g;ghiwf;F ,izahfNt nry;tJNghyj; njd;gl;lJ!

Gy;ntspg; ghijapy; fhy; itj;J ele;jhHfs;. nkj;ijkPJ elg;gJNghd;W fhy;fSf;F ,jkhf ,Ue;jJ! jhq;fs; nry;yNtz;ba fw;ghijiag; gw;wp epidf;fNtapy;iy!

me;jg; ghijapy; ele;J nry;Yk;NghJ mrl;L ek;gpf;if vd;w ngaUila xUtidr; re;jpj;jhHfs;.

,e;jg;ghij Nkhl;rj;Jf;Fj;jhd; nry;fpwJ. gag;glhky; vd;gpd;Nd thUq;fs; vd;whd; mtd;. gazpfs; ,UtUk; ftiy ePq;fg;ngw;wtHfshf mtidg; gpd;njhlu;e;jhHfs;!

,uT te;jJ. ,Uspy; ghij fz;Zf;Fj; njupatpy;iy!

mg;NghJ fhy;jtwp fpLfpL ghjsj;jpw;Fs; tpOe;Jtpl;lhd; mrl;L ek;gpf;if! mtDila $f;Fuiyf; Nfl;L jpLf;fpl;L epd;Wtpl;lhHfs; gpd;dhy; te;j ,UtUk;! mtidf; Fuy;nfhLj;Jf; $g;gpl;L ghHj;jhHfs;. Mdhy; gjpNy tutpy;iy! jPbnud;W ,b> kpd;dNyhL ngupa kio nga;jJ! Gy;ntspg; ghijnaq;Fk; nts;sk; epuk;gp tpl;lJ! jq;fs; jtiw czh;e;j fpwp];jpahDk;> ek;gpf;ifAk; kPz;Lk; rhpahd ghijf;Fj; jpUk;g Kad;whh;fs;. Mdhy; top njupatpy;iy!

kioapypUe;J jg;Gtjw;fhf xU ghiw ,Lf;fpDs; nrd;W mkh;e;jhh;fs;. fisg;G kpFjpahy; mg;gbNa cwq;fptpl;lhh;fs;! mth;fs; jq;fpa ,lj;Jf;Fr; rw;Wj; njhiytpy; jhd; re;Njff; Nfhl;il vd;w Nfhl;il ,Ue;jJ. ek;gpf;ifaw;wtd; vd;w muf;fd; jdJ kidtpNahL mq;Nf trpj;J te;jhd;.

kWehs; fhiy. jdJ epyj;ijr; Rw;wpg; ghh;f;f te;j muf;fd; Jhq;fpf;nfhz;bUf;Fk; ,UtiuAk; fz;L fLk; Nfhgk; nfhz;lhd;. ahuJ> vdJ epyj;jpy; gLj;J cwq;FtJ? vd;W fh;zfLukhd Fuypy; Nfl;lhd;. jpLf;fpl;L tpopj;j ,UtUk; muf;fidf; fz;L gae;J eLeLq;fpdhh;fs;.

Iah> ehq;fs; Nkhl;rj;Jf;Fr; nry;Yk; gazpfs;. topjtwp ,q;F te;Jtpl;Nlhk;. jaT nra;J vq;fis tpl;LtpLq;fs;> vd;W nfQ;rpdhd; fpwp];jpahd;. Mdhy; muf;fNdh mth;fisg; gpbj;jpOj;Jf; nfhz;LNgha; Nfhl;ilapYs;s ghjhsr; rpiwapy; milj;Jtpl;lhd;! %d;W ehl;fs; ,uTk;> gfYk; mth;fisj; jpUk;gpNa ghh;f;ftpy;iy! cz;z czT fpilahJ! Fbf;fj; jz;zPh;$lf; nfhLf;ftpy;iy! ghwhq;fy; jiuapy;> ghjhs miwapd; Jh;ehw;wj;ijr; rfpj;Jf;nfhz;L> Nrhh;NthL fple;jhh;fs; ,UtUk;!

muf;fd; jdJ kidtpaplk; ,th;fisg; gw;wpf; $wpdhd;. mtpRthrk; vd;w mtdJ kidtp kpfTk; nfh^ukhdts;. nfhQ;rk;$l ,uf;fk; fhl;lhky; mth;fis ed;whf mbf;Fk;gb MNyhrid $wpdhs; mts;.

ghjhsr; rpiwf;Fr; nrd;w muf;fd; jdJ FWe;jbiaf; nfhz;L mth;fis ieag; Gile;jhd;! Mdhy; mirahky; tpOe;Jfple;j ,UtUk; xd;WNk gjpy; Ngrtpy;iy! kWehs; ,uT mth;fs; ,d;Dk; capNuhL ,Uf;fpwhh;fs; vd;gij mwpe;j mtpRthrk; jdJ fztdplk; mth;fisj; jw;nfhiy nra;aj; Jhz;LkhW Nahrid $wpdhs;. ghjhsr; rpiwf;Fr; nrd;w muf;fd;> ePq;fs; ,dpj; jg;gpr; nry;y KbahJ. cq;fis ePq;fNs kha;j;Jf; nfhs;tJjhd; XNu top vd;W gaq;fhl;bdhd;! Mdhy; fpwp];jpahDk;> ek;gpf;ifAk; kdk; jsh;e;Jtpltpy;iy! xUtiunahUth; Njw;wpf;nfhz;L NkYk; xU ehisf; fopj;jhh;fs;.

,ijf; Nfs;tpg;gl;l mtpRthrk; jdJ fztid mioj;J> ePh; ,jw;FKd; ,q;F nfhy;yg;gl;lth;fspd; vYk;Gfisf; fhl;bg; gaaKWj;Jk; vd;W Nfl;Lf;nfhz;lhs;. muf;fd; mth;fs; ,UtiuAk; mioj;Jr; nrd;W Vw;fdNt mq;Nf nfhy;yg;gl;lth;fspd; kz;il XLfisAk;> vYk;GfisAk; fhl;bdhd;. me;jf; nfh^ukhd fhl;rpiaf; fz;L gae;jhYk;> ,UtUk; jw;nfhiy nra;Jnfhs;s kWj;Jtpl;lhh;fs;. muf;fd; mth;fis kPz;Lk; ghjhsr; rpiwapy; milj;jhd;.

mg;NghJ fpwp];jpahd;> mllh> vd;dplk; xU rhtp ,Uf;fpwNj vd;W $wpagb Mz;lthpd; thf;Fj;jj;jk; vd;w rhtpia ntspNa vLj;jhd;. ,Njh ,e;jr; rhtpiaf; nfhz;L ve;jg; G+l;ilAk; jpwe;Jtplyhk; vd;whd; cw;rhfj;Jld;. rhp> th Nghfyhk; vd;W vOe;jhd; ek;gpf;if.

,UtUkhf ghjhsr; rpiwapd; fjtz;il te;jhh;fs;. fpwp];jpahd; thf;Fj;jj;jk; vd;w rhtpiaf; nfhz;L G+l;il kpf vspjhfj; jpwe;J tpl;lhd;! Mdhy; nghpa ,Uk;Gf; fjit mirg;gJ jhd; fbdkhf ,Ue;jJ. KOKaw;rpNahL fjitj; jpwe;Jtpl;lhh;fs;! me;jr; rj;jk; Nfl;L cwq;fpf; nfhz;bUe;j muf;fd; tpopj;Jtpl;lhd;.

fpwp];jpahDk;> ek;gpf;ifAk; jg;gp XLtijf; fz;l muf;fd; mth;fis tpul;bdhd;. MdhYk; mtDf;Fj; jpBnud %l;Ltyp te;Jtpl;lJ! Xl Kbahky; fPNo tpOe;Jtpl;lhd;! gazpfs; ,UtUk; kPz;Lk; rhpahd ghijf;F te;J Nrh;e;jhh;fs;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book