18. மகிழ்ச்சி மலையில் பயணிகள்

mofhd Njhl;lq;fs; epiwe;j kfpo;r;rp kiyf;F ,UtUk; te;J Nrh;e;jhh;fs;. go kuq;fspypUe;J goq;fisg; gwpj;J cz;lhh;fs;. ku epoypy; mkh;e;J fisg;ghwpdhh;fs;.

kiyAr;rpapy; mwpT> Qhdk;> ftdk;> jq;fs; MLfis Nka;j;Jf;nfhz;bUe;jhh;fs;. gazpfisf; fz;lTld; mth;fis md;NghL tuNtw;whh;fs;. cztspj;J cgrhpj;jh;fs;. fpwp];jpahDk;> ek;gpf;ifAk; jq;fs; mDgtq;fis mth;fSf;F tptukhff; $wpdhh;fs;. mtw;iw MtNyhL Nfl;l Nka;g;gh;fs; ,uT jq;fpg; NghFk;gb Ntz;bf; nfhz;lhh;fs;. me;j kfpo;r;rpahd R+o;epiyapy; ,uitf; fopj;jhh;fs;.

kWehs; fhiyapy; vr;rupf;if vd;w ngaiuAila Fd;Wf;F mioj;jr; nrd;whh;fs;. mq;fpUe;J ghh;j;jNghJ rw;Wj; njhiytpy; fz;ghh;itaw;w rpyh; fy;yiwfSf;F eLNt jl;Lj; jLkhwpathW Rw;wptUtJ njhpe;jJ!

ahh; ,th;fs;? vd;W Nfl;lhd; fpwp];jpahd;.

,e;j kiyf;F tUk; topapy; fw;ghijf;F mUfpy; Gy;ntspg; ghij ,Ue;jjy;yth? me;jg; ghijapy; nrd;W> re;Njff; Nfhl;il vd;w Nfhl;ilapd; muf;fDila ifapy; gpbgl;lth;fs; jhk; ,th;fs;. mtd; ,th;fs; fz;fisf; FUlhf;fp ,g;gb miyatpl;Ltpl;lhd; vd;whh;fs; Nka;g;gh;fs;.

jpLf;fpl;l fpwp];jpahDk;> ek;gpf;ifAk; xUtiunahUth; ghh;j;Jf;nfhz;lhh;fs;. mth;fs; fz;fs; fyq;fpd! jq;fisf; fhg;ghw;wpa Mz;ltiu vz;zpj; Jjpj;jhh;fs;.

Nka;g;gh;fs; gazpfs; ,UtiuAk; kiyapd; mbapypUe;J xU fjtz;il mioj;Jr; nrd;whh;fs;. fjitj; jpwe;j cs;Ns ghh;f;Fk;gb Nfl;Lf;nfhz;lhh;fs;. cs;Ns kpf Mokhd gs;sk; fhzg;gl;lJ. fUik epwg; Gif ntspf;fpsk;gpaJ! neUg;G vhpfpw ,iur;rYk; Nfl;lJ! Ntjidapy; Gyk;Gfpwth;fspd; $f;Fuy; vOe;jJ! ,J ve;j ,lk;? vd;W Nfl;lhd; fpwp];jpahd;. ,J eufj;jpw;Fg; NghFk; xU FWf;F top> ghrhq;F nra;gth;fspd; thry; vd;W ,jw;Fg; ngah; vd;W tpsf;fpdhh;fs; Nka;g;gh;fs;.

gpwF gazpfis njspT vd;w kiyKfl;bw;F mioj;Jr; nrd;whh;fs;. xU njhiyNehf;fpia mth;fs; ifapy; nfhLj;J> ,Njh ,jd;%yk; ghh;j;jhy; Nkhl;rj;jpd; thry; njhpAk; vd;W $wpdhh;fs;. Mdhy; gjl;lj;jpd; fhuzkhfg; gazpfspd; if MbaJ! mjdhy; mth;fshy; njspthfg; ghh;f;f Kbatpy;iy!

gazpfs; Nka;g;gh;fsplkpUe;J tpilngWk; Ntis te;jJ. Nka;g;gh;fspy; xUtd; mth;fs; ,dpr; nry;yNtz;ba ghijapd; tiuglk; xd;iw mth;fSf;Ff; nfhLj;jhd;. kw;wnwhUtd; Kfj;Jjp vd;gtidf; Fwpj;J vr;rhpf;ifahf ,Uf;Fk;gb MNyhrid $wpdhd;> %d;wktd; kaf;f epyj;jpy; gLj;J cwq;fptplhjPh;fs; vd;W vr;rhpj;jhd;. ehyhktd; Mz;lth; cq;fis MrPh;tjpg;ghuhf! vd;W $wp topaDg;gp itj;jhd;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book