19. முகத்துதியைச் சந்தித்தல்

fpwp];jpahDk;> ek;gpf;ifAk; kfpo;r;rpNahL ele;J nrd;whh;fs;. Xhplj;jpy; ghij ,uz;lhfg; gphpe;jJ. ve;jg; ghijapy; nry;tJ vd;W jaq;fp epd;w NghJ mq;fpahy; Kfj;ij %bapUe;j xUtd; mUNf te;J Vd; epw;fpwPh;fs;? vd;W Nfl;lhd;.

gazpfs; ,UtUk; ghij njhpatpy;iy vd;whh;fs;. vd;idg; gpd;gw;wp thUq;fs;> ehDk; Nkhl;rj;jpw;Fj;jhd; NghfpNwd; vd;whd; mtd;. ,UtUk; mtDf;Fg; gpd;Nd nrd;whh;fs;. me;jg; ghij tise;J tise;J nrd;wgbahy; ve;jj; jpirapy; nry;fpNwhk; vd;Nw mth;fSf;Fj; njupatpy;iy!

mg;NghJ ,UtUk; xU nghpa tiyapy; rpf;fpf;nfhz;lhh;fs;! mth;fshy; efuf;$l Kbatpy;iy! mth;fis mioj;Jte;jth;fspd; Kfj;jpiu tpyfpaJ! mtd;jhd; Kfj;Jjp vd;gijf; fz;L fyf;fkile;jjhh;fs;! mtd; mth;fis mg;gbNa tpl;Ltpl;Lr; nrd;whd;.

Kfj;Jjpaplk; vr;rhpf;ifahapUq;fs; vd;W Nka;g;gd; $wpdhNu! ehk; ftdf; Fiwthy; ,g;gb khl;bf;nfhz;NlhNk! gpwid Kf];Jjp nra;fpwtd;> mtd; fhy;fSf;F tiyia tphpf;fpwhd; (ePjp.29:5 ) vd;w thh;j;ij vt;tsT cz;ikahfp tpl;lJ! vd;W mq;fyha;j;jhd; fpwp];jpahd;. rpwpJ Neuk; fopj;J gpufhrkhd Milazpe;J xUth; mth;fsUNf te;jhh;. mth; ifapy; xU rhl;il ,Ue;jJ. tiyiaf; fpopj;J mth;fis tpLtpj;jhh;.

rhj;jhDk; xspapd; JhjDila Ntrj;ij jhpj;Jf; nfhs;thNd (2 nfhhp 11:14) vd;w Mz;ltUila thh;j;ijfis kwe;Jtpl;Bh;fNs! Nka;g;gd; nfhLj;j tiuglj;ij vLj;Jg;ghh;j;Jr; rhpahd ghijia mwpe;jpUf;fyhNk! vd;W fbe;J nfhz;l mth; rhl;ilia vLj;J mth;fis mbj;jhh;.

jz;lidia mspj;j gpd;G thUq;fs; rhpahd ghijia cq;fSf;F fhl;LfpNwd; vd;W mth;fis mioj;Jr; nrd;W rhpahd ghijapy; nry;y itj;jhh;. ,UtUk; kaf;f epyj;ij te;jile;jhh;fs;. fhw;Nw ,y;yhjJNghy fhzg;gl;lJ! elg;gjw;Nf fbdkhf ,Ue;jJ! ek;gpf;if rw;W mkh;e;J xa;ntLf;fyhk; vd;W $wpdhd;.

Nka;g;gd; $wpaij kwe;Jtpl;lhah? ,J kaf;f epyk; ehk; KOf; ftdj;Jld; ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W vr;rhpf;if nra;jhd; fpwp];jpahd;.

cwq;fptplhjpUf;f Mz;lth; nra;j mw;Gjq;fisg;gw;wpg; Ngrpf;nfhz;Nl ele;J> me;j epyj;ijf; fle;Jtpl;lhh;fs;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book