21. மோட்சத்தை அடைந்தனர்

,UtUk; kWfiuia mile;jhHfs;. mq;Nf xsptPRk; Mil jupj;j ,UtUk; tHfSf;fhff; fhj;jpUe;jhHfs;. gazpfis md;NghL tuNtw;whHfs;.

Nkhl;rk; xU Nkd;ikahd Fd;wpd;kPJ ,Ug;gij ehd; vd; fdtpy; fz;Nld;. gazpfs; xsptPRk; Mil jupj;jtHfSld; NrHe;J Nkhl;rj;ij Nehf;fp ele;jhHfs;. thriy neUq;fpaTld; Nkhl;rj;jpd; JhjHfs; mtHfis vjpHnfhz;L te;jhHfs;.

,tHfs; ,UtUk; G+kpapy; thOk;NghJ Mz;ltiu Nerpj;jtHfs;. vy;yhtw;iwAk; mtUila ehkj;jpw;nfd;W tpl;Ltpl;ltHfs; vd;W fpwp];jpahDk; ek;gpf;ifAk; mwpKfk; nra;ag;gl;lhHfs;.

vf;fhsk; thrpg;gtHfs; vf;fhs njhdpNahL mtHfis tuNtw;whHfs;. gazpfs; ,UtUk; thriy mile;jhHfs;. mq;Nfjhd; ,uzlhtJ Nrhjid ,Ue;jJ!

milahsr; RUs; vq;Nf! vd;w Nfs;tp Nfl;fg;gl;lJ.

clNd mtHfsplk; nfhLf;fg;gl;bUe;j RUis vLj;Jf; nfhLj;jhHfs;. mit ,uh[hjpuh[htplk; nfhz;LNghfg;gl;ld.

mtw;iwr; Nrhjpj;j mtH ,e;jr; RUs;fisf; nfhz;L te;jtHfs; vq;Nf? vd;W Nfl;lhH.

mtHfis cs;Ns mioj;J thUq;fs; mtHfs; cs;Ns Eioaj; jFjpAs;stHfNs vd;W jPHg;gspj;jhH ,uh[hjpuh[h.

fjT jpwf;fg;gl;lJ. fpwp];jpahd;> ek;gpf;if ,UtUk; Nkhl;rj;jpDs; Eiotij ehd; vd; fdtpy; fz;Nld;.

,Njh mth;fs; Eioe;jTld; mtHfs; cUtk; khwpaJ! mtHfs; Kfk; gpufhrpj;jJ! mtHfs; nghd;Nghy xsptPRk; Milazpe;jtHfshff; fhzg;gl;lhHfs;! mtHfs; jiyapy; nghd;Kb R+lg;gl;lJ! Mz;ltiuj; Jjpj;Jghl fpd;duk; nfhLf;fg;gl;lJ!

Nkhl;rj;jpYs;s kzpfs; vy;yhk; xypnaOg;gpd! vq;Fk; ghly; njhdp! Mz;ltUila kfpo;r;rpf;Fs; gpuNtrpAq;fs; vd;w Fuy; vOk;gpaJ!

rpq;fhrdj;jpd;Nky; tPw;wpUf;fpwtUf;Fk;> Ml;Lf;Fl;bahdtUf;Fk; ];Njhj;jpuKk; fdKk; kfpikAk; ty;yikAk; rjh fhyq;fspYk; cz;lhtjhf (ntsp.5:13) vd;w ghliyg; ghb midtUkhf Mz;ltiuj; Jjpj;jdH!

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book