03. கிரயம் எண்ணிப் பார்த்தல்

3. fpuak; vz;zpg; ghHj;jy;

jpahd thrpg;G: NahRth 2:1-24

fhdhd;Njrj;ij epahag;gpukhzj;jpd; gpujpepjpahfpa NkhNrahy; Rje;jupf;f KbahJ. fpUigapd; gpujpepjpahfpa NahRthtpd;%yNk fhdhd; Njrj;ijr; Rje;jupf;f KbAk;. mt;thNw guk fhdhidAk; epahag; gpukhzk; my;yJ rd;khHf;fk; Rje;jupj;jf;nfhs;sKbahJ. fpUigapd; flTshfpa fpwp];Jtpd; %ykhfj;jhd; guk fhdhidr; Rje;jupj;Jf; nfhs;sKbAk;. fpwp];J nfhLf;Fk; Ngupd;gtho;it ehk; tpRthrj;jhy; Rje;jupf;f Ntz;Lk;. guk MrpHthjq;fisf; fpwp];J ekf;F ,ytrkhff; nfhLf;f> ehk; mitfis tpRthrf; fuk; ePl;bg; ngw;W mDgtpf;f Ntz;Lk;. ,t;tjpfhuj;jpy; ehk; xU Kf;fpakhd mk;rj;ijj; jpahdj;jpd; nghUshf;f Ntz;Lk;. ,];uNtyH fhdhd; Njrj;jpw;Fs; gpuNtrpf;FKd;> %d;W ehs; mkupf;ifaha;f; fhj;jpUf;fNtz;Lk;.

mg;nghOJ NahRth [dq;fspd; mjpgjpfis Nehf;fp: ePq;fs; ghsaj;ij cUt ele;JNgha;> [dq;fisg; ghHj;J> cq;fSf;Fg; Ngh[d gjhHj;jq;fis Maj;jk;gz;Zq;fs;. cq;fs; Njtdhfpa fHj;jH cq;fSf;Fr; Rje;jupf;ff; nfhLf;Fk; Njrj;ij ePq;fs; Rje;jupj;jf; nfhs;Sk;gbf;F ,d;Dk; %d;W ehisf;Fs;Ns ,e;j NahHjhid fle;J NghtPHfs; vd;W nrhy;yr; nrhd;dhd; (NahR.1:10-11). ekf;F ,Uf;fpw Ntiyfspy; kpff; fbdkhd Ntiy mkHe;J fhj;jpUg;gNjahFk;. Mdhy; fHj;jH ek;ikf; fhj;jpUf;fr; nrhd;dhy;> ehk; fl;lhak; fhj;jpUf;fj;jhd; Ntz;Lk;. Vndd;why; xU fhuzKkpd;wp tPzhf ek;ikf; fhj;jpUf;fr; nrhy;ykhl;lhH. mtH xU Ntiyiar; nra; vd;W nrhy;Yk;nghOJ vt;tsT MrPHthjk; fpilf;FNkh> mijg;NghyNt xU Ntiyiar; nra;ahJ mkupf;ifaha;f; fhj;jpU vd;W nrhy;Yk;nghOJk; mtUila MrPHthjk; epr;rakha;f; fpl;Lk;. fhuzkpd;wp> flTs; xU fhupaj;ijr; nra;ar; nrhy;ykhl;lhH. mq;fdkhapd;> fhdhDf;Fs; gpuNtrpf;FKd; ,];uNty; Gj;jpuiu %d;Wehs; kl;Lk; fhj;jpUf;fr; nrhy;fpwhNu> ,jd; ,ufrpak; vd;d? mjw;F %d;W fhuzq;fs; $wyhk;.

KjyhtJ> vupNfhtpy; XH Mj;Jkh fhg;ghw;wg;glNtz;bajpUe;jJ. vupNfh fHj;juhy; Kw;wpYk; mopf;fg;glg; NghfpwJ. mt;thW vupNfh jiukl;llkhFKd;> me;j moptpdpd;W XH Mj;Jkh ,ul;rpf;fg;glNtz;bajpUe;jJ.

vupNfh gyj;j muzhy; R+og;ngw;w khngUk; efuk;. vupNfh efUf;Fk; ,];uNty; Gj;jpuUf;Fk; eLNt vspjpy; flf;f Kbahj NahHjhd; ejp XbdJ. MfNt> vupNfh kf;fSf;F ,d;Dk; mjpf neQ;Rj; ijupak; Vw;gl;lJ. ,e;j ,];uNtyupd; nja;tk; ek;ik vd;d nra;fpwJ ghHg;Nghk; vd;W kkij nfhz;lhHfs;. ,];uNtypd; nja;tj;ijg;gw;wpa gagf;jpNah mtHfs; neQ;rpy; votpy;iy.

Mdhy;> me;j vupNfh efuj;jpy; ,];uNtypd; Njtdplj;jpy; tpRthrk; nfhz;l XH Mj;Jkh ,Ue;jJ. gpw vupNfh thrpfSf;F Aj;jk; te;jhy; mope;JNghNthNk vd;w mr;rk; ,Ue;jNghjpYk;> ,];uNtypd; Njtdplj;jpy; tpRthrk; Vw;gltpy;iy. jq;fs; capUf;Fg; gae;jtHfNs jtpu> ,];uNtypd; Njtdhfpa fHj;jUf;F mtHfs; gag;gltpy;iy. Mdhy;> me;jefupYs;s uhfhg; vd;Dk; ngaHnfhz;l Ntrpf;F ,];uNtypd; Njtdhfpa fHj;jiug;gw;wpa gagf;jpAk; tpRthrKk; ,Ue;jJ. ,];uNtypd; Njtdhfpa fHj;jupd; ty;yikf;F Kd;ghf jdJ efuj;jpd; gyj;j muz;epiyepw;f KbahJ vd;W ek;gpdhs;. ,];uNtypd; NjtDf;F Kd;ghf ahUk; vjpHj;J epw;fKbahJ vd;W tpRthrpj;jhs;.

,];uNtyH vfpg;jpypUe;J Gwg;gl;lnghOJ> fHj;jH mtHfSf;F Kd;ghfr; rpte;j rKj;jpuj;jpd; jz;zPiu tw;wpg; Nghfg;gz;zpdijAk;> NahHjhDf;F mg;Gwj;jpy; rq;fhuk;gz;zpd vNkhupaupd; ,uz;L ,uh[hf;fshfpa rPNfhDf;Fk;> XFf;Fk; ele;jijAk; mts; Nfs;tpg;gl;bUe;jhs;. ,ij me;efuj;jhUk; Nfs;tpg;gl;bUe;jhHfs;. mtHfSila cs;sk; fiue;J Nghapw;W. vdpDk;> ,];uNtypd; Njtdplj;jpy; mtHfs; tpRthrKk;> gf;jpAk; nfhs;stpy;iy. Mdhy; ,ijnay;yhk; Nfs;tpg;gl;l uhfhg; vd;Dk; NtrpNah> ,];uNtypd; Njtdhfpa fHj;jNu cau thdj;jpYk;> fPNo g+kpapYk;> Njtd; MdtH vd;W rhl;rp gfHe;jhs;.

uhfhGila tpRthrk; gupg+uzg;gl;ljha; ,y;yhjpUe;jNghjpYk;> mtSf;F ,];uNtypd; Njtidg; gw;wpa tpRthrk; epr;rakha; ,Ue;jJ vd;gjw;F Nkw;fz;l mwpf;ifNa NghJkhd rhd;whFk;. vgpnuaUf;F vOjpd epUgj;jpy; 11k; mjpfhuk; 31k; trdk; ,jw;F Mjhuk; jUfpwJ. tpRthrj;jpdhNy uhfhg; vd;Dk; Ntrp NtTfhuiur; rkhjhdj;NjhNl Vw;Wf;nfhz;L> fPo;g;gbahjtHfNshNl $lr; Nrjk; MfhjpUe;jhs;.

,tw;why; ,];uNtypd; Njtdhfpa fHj;juplj;jpy; uhfhGf;F tpRthrk; ,Ue;jJkd;wp> mtNu cau thdj;jpYk; fPNo g+kpYk;> NjtdhdtH vd;W gfpuq;fkhf mwpf;ifaplTk; mts; jaq;ftpy;iy. NkYk; jdJ tpRthrj;ijf; fpupiafspd; %ykhfTk; &gpj;jf; fhz;gpj;Jtpl;lhs;. MfNt> fpupiafspy;yhj tpRthrk; nrj;jjhapUf;Fk; vd;gjw;Fg; Gjpa Vw;ghl;by;> mg;Ngh];jyhdfpa ahf;NfhG Fwpg;gpLk; cjhuzq;fSs; uhfhg; vd;Dk; NtrpAk; NtTfhuHfis Vw;Wf;nfhz;L> NtW topaha; mDg;gptpl;lNghJ> fpupiafspdhNy my;yNth ePjpAs;sts; Mf;fg;gl;lhs; (ahf;.2:25).

vgpnuaH 11k; mjpfhuj;jpy; tUk; tpRthr tPuHfspd; ml;ltizapy; uhfhg; ngaUk; NrHf;fg;gl;bUg;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ.

uhfhg; tpRthrj;jpdhNy NtTfhuiuj; jdJ tPl;by; Vw;Wf;nfhz;L> mtHfis xspj;J itj;Jf; fhg;ghw;wp> gpd;dH mtHfis ,ufrpakha; fapw;wpdhNy [d;dy; topaha; ,wf;fptpl;lhs;. NkYk;> NjLfpwtHfs; cq;fisf; fhzhjgbf;F ePq;fs; kiyapNy Ngha;> mtHfs; jpUk;gp tUkl;Lk; mq;Nf %d;Wehs; xspj;jpUe;J> gpd;G cq;fs; topNa Nghq;fs; vd;W NtTfhuH capH jg;Gtjw;Fg; Gj;jpkjpAk; nrhy;yp mDg;gpdhs;. ,t;thW tpRthrj;jpdhNy NjtDila kf;fis uhfhg; Vw;Wf;nfhz;L fhg;ghw;wpajhy;> Njt kf;fSf;F fpilj;j MrPHthjj;jpYk; mtSf;Fg; gq;F fpilj;jJ. mts; ,];uNtyUld; fhdhdpy; thOk; ghf;fpak; ngw;whs;. ,NaR fpwp];Jtpd; tk;r tuyhw;wpy; uhfhGila ngaUk; tUtJ Fwpg;gplj;jf;fjd;Nwh (kj;.1:5).

flTs; kq;fp vupfpw jPia mizahJ> Nkw;nfhz;Lk; mJ nfhOe;J tpl;L vupar; nra;fpwtuhthH. mtH neupe;j ehziy KwpahJ> mJ ,d;Dk; mjpfg; gyk; milAkhW nra;fpwtH. mtH mw;g tpRthrj;ijAk; mrl;il nra;ahJ> mij MrPHtjpf;fpwtH. tpRthrk; nfhz;l uhfhig vupNfhtpd; moptpdpd;W ,ul;rpf;FKd;> mtH vupNfhitr; rq;fhuk; nra;ag;Nghtjpy;iy. mjw;fhf mtHfs; %d;W ehl;fs; fhj;jpUf;f Ntz;bajhapUe;jJ. NrhNjhk; efupy; tho;e;j xU Njt kdpjidf; fhg;ghw;WKd;> mtH NrhNjhik mopf;fkhl;lhH. xU ngUk;ghLs;s ];jpupiar; Rfkhf;FKd; mtH tpiue;J nrd;W kiwe;JNghfkhl;lhH. ,NaRNt> vdf;F ,uq;Fk; vd;W $g;gpl;l xU FUlDf;Ff; ghHit mspf;FKd; mtH Xbtplkhl;lhH. epd;W Rfg;gLj;JKd; mtH gpuahzk; nra;ahH. jd;dplj;jpy; Ntz;bf;nfhz;l xU fs;sDf;Fg; gujPir thf;fspf;FKd; mtH kupf;fkhl;lhH. ,e;jr; rpwpaupy; xUtuhtJ nfl;Lg;NghtJ mtUf;Fr; rpj;jk; md;W. jd;dplj;jpy; tUfpw xUtidAk;> xUj;jpiaAk; mtH Gwk;Ng js;skhl;lhH. mtH ,g;nghOJ jkJ ,uz;lhk; tUifiag; gpe;j itg;gjpd; fhuzKk; ,Jjhd;. jd;id tpRthrpf;Fk; XH mw;g Mj;Jkh ,ul;rpf;fg;gLKd;> mtH epahaj;jPHg;igj; Jupjg;gLj;jkhl;lhH. ehk; xt;nthUtUk; ,ul;rpf;fg;gLk;gbf;Nf mtH fhj;jpUf;fpwhH. ehk; xUtuhtJ euf Mf;fpidapNy mope;JNghtJ mtUf;F rpwpJk; gpupak; md;W. M! ,NaRtpd; md;G vj;Jiz MokhdJ. mtuJ fpUigf;Fk; vy;iyAz;Nlh? mtUila ,uf;fq;fSf;F Kbtpy;iy. mtH ePba rhe;jKk; nghWikAKs;stH. ehk; Mf;fpid milahJ ,ul;rpg;ig miltjw;Nf mtH ,t;tsT nghWikNahL ekf;fhf fhj;J epw;fpwhH.

,uz;lhtJ> kPz;Lk; mtHfs; fhdhid Nehf;fpg; Gwg;gLKd; xU ghfg; gpuptpid epr;ra cWjp ngwNtz;bajhapUe;jJ.

tdhe;jug; gpuahzf; fhyj;jpy; &gdpaUk; fhj;jpaUkhd kdhNrapd; ghjpf;Nfhj;jpuj;jhUk; ahNrH Njrj;ijAk;> fPNyahj; Njrj;ijAk; ghHj;jNghJ> mJ MLkhLfSf;Fj; jFe;j nropg;ghd Nka;r;ry; g+kp vd;W fz;lhHfs;. ,e;j ,uz;liuf; Nfhj;jpuj;jhUf;F MLkhLfs; kpfj; jpushapUe;jd. MfNt> mtHfs; NkhNriaAk;> Mrhupadhfpa vnyahrhiuAk; rigapd; gpuGf;fisAk; Nehf;fp: ,e;j ahNrH NjrKk; fPNyahj; NjrKk; tsk; kpf;f g+kp. rpwe;j Nka;r;ry; epyk; ,q;Fz;L. vq;fs; ML khLfSf;F Vw;w nopg;ghd ,g;Gy;ntspg; gpuNjrj;ij vq;fSf;Ff; fhzpf;ifahff; nfhLf;fNtz;Lk;. vq;fis NahHjhd; ejpf;F mg;Gwk; fle;J Nghfg;gz;zPuhf vd;W Ntz;bf;nfhz;lhHfs;. NkhNr tprdk; nfhz;L cq;fs; rNfhjuH Aj;jj;jpw;Fg; Nghifapy; ePq;fs; ,q;Nf ,Ug;gPHfNsh? fHj;jH ,];uNty; Gj;jpuUf;Ff; nfhLj;j Njrj;jpw;F mtHfs; Nghfhjgbf;F> ePq;fs; mtHfs; ,Ujaq;fisj; jpldw;wg; Nghfg; gz;Zfpwnjd;d? cq;fs; fPo;g;gbahikahy; ,e;j [dq;fisnay;yhk; mopag;gz;ZtPHfNsh? vd;W rpde;J fz;bj;Jiuj;jhd;.

mg;nghOJ mtHfs; mtd; rkPgj;jpy; te;J: vq;fs; MLkhLfSf;fhfj; njhOtq;fisAk;> vq;fs; gps;isfSf;fhfg; gl;lzq;fisAk; ,q;F fl;LNthk;. ehq;fNsh ,];uNty; Gj;jpuiu mtHfs; ];jhdj;jpNy nfhz;L Ngha;r; NrHf;FksTk;> Aj;j rd;dj;jhuha;j; jPtpuj;NjhNl mtHfSf;F Kd;ghf elg;Nghk;. vq;fs; gps;isfs; ,j; Njrj;Jf; Fbfspdpkpj;jk; muzhd gl;lzq;fspNy FbapUf;ff; Nfl;Lf;nfhs;SfpNwhk;. ,];uNty; Gj;jpuH ahtUk; jq;fs; jq;fs; Rje;jpuj;ijr; Rje;jupj;Jf;nfhs;Sk;tiuf;Fk; ehq;fs; vq;fs; tPLfSf;Fj; jpUk;Gtjpy;iy. NahHjhDf;F ,g;Gwj;jpy; fpof;Nf vq;fSf;Fr; Rje;jpuk; cz;lhdgbapdhNy> ehq;fs; mtHfNshNl$l NahHjhDf;F mf;fiuapYk;> mjw;F mg;Gwj;jpYk; Rje;jpuk; thq;fkhl;Nlhk; vd;whHfs;.

mg;nghOJ NkhNr mtHfs; gpbthj;ijf; fz;L mtHfs; nrhy;Yf;fpzq;fpdhd;. Mdhy; mtHfs; nrhw;gb mtHfs; ele;Jnfhs;shtpl;lhy;> fHj;jUf;F tpNuhjkhf mtHfs; ghtQ;nra;jtHfshapUg;ghHfs; vd;Wk;> mtHfs; ghtk; mtHfisj; njhlHe;J gpbf;Fk; vd;Wk; kpf kpff; fz;bg;gha; vr;rupj;jhd;. mtHfs; jq;fs; thf;iff; fhj;Jf;nfhs;tjhf thf;Ff; nfhLj;jhHfs;.

mg;nghOJ NkhNr mtHfSf;fhf Mrhupadhfpa vnyahrhUf;Fk;> E}dpd; Fkhudhfpa NahRthTf;Fk;> ,];uNty; Gj;jpuupd; Nfhj;jpuj; jiytHfSf;Fk; fl;lisapl;L: &gd; Gj;jpuUk; fhj; Gj;jpUuk;> kdhNrapd; ghjpf; Nfhj;jpuj;jhUk; fHj;jUila r%fj;jpy; Aj;jrd;dj;juha; cq;fNshNl$l NahHjhidf; fle;J Nghdhy;> fhdhd; Njrk; cq;fSf;F trg;gl;l gpd;G> mtHfSf;F ahNrH Njrj;ijAk; fPNyahj; Njrj;ijAk;> mjhtJ NahHjhDf;Ff; fPo;g;Gwj;jpypUf;fpw nropg;ghd Njrj;ijr; Rje;jpukhff; nfhLf;ff;fltPHfs;. Mdhy;> cq;fNshNl$l Aj;j rd;dj;juha; mtHfs; Gwg;gl;L tuhtpl;lhy;> mtHfs; cq;fs; eLNt fhdhd; Njrj;jpNy Rje;juk; milaf;fltHfs; vd;whd;.

NkhNr nfhLj;j ,f;fl;lisia NahRth epiwNtw;w Ntz;bajpUe;jJ. mtHfs; NahHjhidf; fle;J fhdhDf;Fs; gpuNtrpf;FKd; ,e;j ,uz;liuf; Nfhj;jpuj;jhupd; ghfg; gpuptpidiaAk;> thf;FWjpiaAk; NahRth kPz;Lk; Qhgfg;gLj;j Ntz;bajpUe;jJ. ,];uNty; Gj;jpuH midtUf;Fk; ghYk; NjDk; XLfpw fhdhd; Njrk; thf;fspf;fg;gl;bUe;jNghjpYk;> mtHfSf;F tpUg;gkhd ,lj;ijj; njupe;Jnfhs;Sk; Rje;jpu cupikAk; mtHfSf;F ,y;yhkypy;iy. ,e;j ,uz;liuf; Nfhj;jpuj;jhNuh NahHjhDf;F Nkw;Gwj;jpYs;s fhdhd; g+kpia tpUk;ghky;> NahHjhDf;F fpof;fhAs;s tdhe;juj;jpd; xU nropg;ghd gFjpiaNa njupe;J nfhz;lhHfs;. jq;fSf;Fg; gpupakhd ,lj;ijr; Rje;jupf;Fk; cupikia NkhNrAk; NahRthTk; kWf;f Kbatpy;iy.

mt;thNw> Md;k Rje;jpuj;ijAk; njupe;J nfhs;Sk; cupik xt;nthU Md;khTf;Fk; cz;L. ,NaR fpwp];Jit tpRthrpf;fpw xt;nthU Mj;JkhTf;Fk; ,uz;rz;a g+kpapd; MrPHthjk; thf;fspf;fg;gl;Ls;sJ. fpwp];JTf;Fs; ntw;wpAs;s gupRj;j tho;T elj;j xt;nthU Mj;JkhTk; miof;fg;gl;Ls;sJ. mtH gupRj;juha; ,Uf;fpwJNghy> mtUila mbahUk; gupRj;juhapUf;f miof;fg;gl;bUf;fpwhHfs;. xt;nthU fpwp];jtDf;Fk; ntw;wp rpwf;Fk; Gdpj tho;T fpwp];Jthy; thf;fspf;fg;gl;Ls;sJ. xt;nthU fpwp];jtDf;Fk; ,t;Tyfpy; ,Uf;Fk;nghONj J}a Ngupd;g tho;T mDgtpf;f cupikAk; gyKk; fpwp];Jthy; toq;fg;gLfpwJ. ,t;itafj;jpy; guk fhdhd; tho;T elj;j xt;nthU fpwp];jtDf;Fk; cupik jug;gl;Ls;sJ. Mdhy; me;jg; guk fhdhd; tho;itj; njupe;Jnfhs;Sk; cupik ekf;F mUsg;gl;Ls;sJ. ehk; vj;jifa fpwp];j tho;f;if juj;ijj; njupe;J nfhz;Ls;Nshk; vd;gijr; rpe;jpg;Nghkhf.

me;j ,uz;liuf; Nfhj;jpuj;jhUf;Fk; g+uz fhdhd; tho;itj; njupe;J nfhs;s cupikapUe;j NghjpYk;> NahHjhDf;F fpof;NfAs;s tdhe;juj;jpd; xU nropg;ghd ghfj;ijj; jq;fs; Rje;jpu g+kpahfj; njupe;J nfhz;lhHfs;. ,];uNty; gilapd; Kd;dzpapy; epd;W gilj;jiytHfsha; giftHfis ntd;W fhdhd; ehl;by; KjyhtJ ntw;wpg; ngUkpjj;NjhL Nfhj;jpuj;jhH ngw;wpUe;j NghjpYk;> mtHfs; jq;fs; fhzpahl;rpahfj; njupe;J nfhz;l g+kp tdhe;jug; gFjpNaahFk;. gilf;Fj; jiyik jhq;fp> Nghupl;L> tpujPuHfshfg; ghYk; NjDk; XLk; fhdhd; Njrj;jpd; ngUk; tsj;ijAk;> nropg;igAk; fz;$lhf KjyhtJ fz;L g+upf;Fk; ghf;fpak; ngw;wpUe;j NghjpYk;> mtHfs; tdhe;jug; g+kpiaj; jq;fs; fhzpahl;rpahf tpUk;gpf; Nfl;Lf;nfhz;L mq;NfNa epiytukhf Fbnfhs;s Mrpj;jhHfs;.

,t;thNw> xt;nthU fpwp];jtDk; fpwp];JTf;Fs; fpUigahf mUsg;gl;l Ngupd;g ghf;fpaq;fis xU fhy; Urpj;jNghjpYk; mNefH g+uz guk fhdhd; tho;tpy; epiyj;jpuhJ> tdhe;ju tho;Tf;Nf jpUk;gp tpLfpd;wdH. mtHfs; rpYitg; Gz;zpaq;fis mwpe;jpUe;Jk;> ,d;Dk; fPo; epiyahd fpwp];jt tho;tpNyNa jq;fp ,Uf;fj; Jzpe;J tpLfpwhHfs;.

mtHfs; mbf;fb cyfk;> khk;rk;> gprhR gioa ,ufrpag; ghtk; Nghd;w jPa rf;jpahy; kPz;Lk; kPz;Lk; ghjpf;fg;gl;ltHfsha;> jho;e;j ufkhd fpwp];jtHfshfNt epiyj;JtpLfpwhHfs;. xUfhy; gupRj;j tho;tpd; Ngupd;g Urpiar; Ritj;jNghjpYk; kPz;Lk; kl;l ufkhd fpwp];jt tho;tpy; jq;fp tpLtijNa njupe;J nfhs;fpwhHfs;. ,ij thrpf;Fk; ez;gNu> ckJ fpwp];jt tho;f;ifj; juk; vj;jpwj;jJ? ,d;Dk; Nghypahd tho;itNa njupe;Jnfhz;L mjpNyNa fhyk; flj;j kdk; ,ire;Jtpl;BNuh? Ntz;lhk;. ,d;Dk; thdhe;ju tho;T ckf;F Ntz;lhk;. ePH guk fhdhd; tho;Tf;nfd;Nw njupe;Jnfhs;ssg;gl;BH. Kjy; jukhd ntw;wpkpf;f gupRj;j tho;f;if elj;j md;Nwh ePH fpwp];Jthy; miof;fg;gl;Ls;sPH. mjpTd;djkhd Nkk;gl;l tho;f;ifj;juj;ij my;yh ePH njupe;Jnfhz;L epiyj;jpUf;fNtz;Lk;. fPohditfisay;y NkyhditfisNa ehLq;fs;. jho;thditfis my;y caHe;jitfisNa NjLq;fs;. kl;lkhd ufj;ij my;y> kfj;jhdijNa njupe;J nfhs;Sq;fs;. ,NaR fpwp];J tho;e;j xg;gw;w Kjy;ju tho;f;if newpapy; ePq;fSk; epiyj;jpUq;fs;. mtH g+uz rw;FzuhapUf;fpwJNghy> ePq;fSk; g+uz rw;FzuhapUq;fs;.

,e;j ,uz;liuf; Nfhj;jpuj;jhUk;> fhdhDf;fhfg; Nghuhb> fhdhid ntd;w NghjpYk; mtHfs; jpUk;gp> jhq;fs; tpl;Lte;j tdhe;jug; gpuNjrj;jpy; Fbnfhz;L thoj; jPHkhdpj;jJ mtHfSf;Fs;Ns fz;zpahf Kbe;jJ. &gdpd; gpuptpidfshy; kNdhtprhuq;fs; kpFjpahapd (epah.5:16). mtHfs; ehsiltpy; jq;fs; gpjhf;fspd; NjtDf;Fj; JNuhfk;gz;zp> Njtd; mtHfSf;F Kd;ghf mope;jpUe;j giftHfspd; NjtHfisg; gpd;gw;wpr; Nrhuk; NghdhHfs;. Mifahy; ,];uNtypd; Njtd; MrPupah ,uh[htpd; ifapy; mtHfis xg;Gf;nfhLj;jhH. ,e;j ,uz;liuf; Nfhj;jpuj;jhiuAk; mrPupaH rpiwgpbj;Jf;nfhz;L NghdhHfs; (1.ehsh.5:25-26). ,t;thW ,];uNtyUs; Kjd; KjyhtJ Nrhuk;Ngha; rpiwgpbf;fg;gl;ltHfs;> ,e;j ,uz;liuf; Nfhj;jpuj;jhHjhk;. mtHfSila jtwhd njupe;J nfhs;Sjypdhy; vt;tsT Jauj;jpw;Fs;shfptpl;lhHfs;. ghUq;fs;! ehk; njupe;J nfhs;Sk; fpwp];jt tho;f;ifj;juj;ijg;gw;wp vr;rupf;ifaha; ,Uf;fNtz;Lk:. gukfhdhd; tho;it tpl;Ltpl;L> ghtkhd gioa tdhe;ju tho;tpy; kPz;Lk; <Lglf;$lhJ. mjprpwe;j gupRj;jkhd n[a[Ptpaj;ijNa ehk; njupe;Jnfhz;L> mjpy;jhNd epiyj;jpUf;fNtz;Lk;.

Muk;gk; khj;jpukd;W> KbTk; Kf;fpakhdjy;yth? KbT gupae;jKk; epiyj;jpUf;fpwtNd ,ul;rpf;fg;gLthd;. ehk; ey;y Muk;gj;ij Muk;gpj;jpUf;fyhk;. Mdhy;> ehk; ,d;W ve;epiyapy; ,Uf;fpNwhk;? eha; jhd; ff;fpdijj; jpd;DtJNghy; kPz;Lk; mUtUg;ghd fPo;j;ju tho;tpy; ,d;Dk; ,Uf;fpNwhkh? my;yJ ekJ fpwp];jt tho;f;if newp caHe;Js;sjh? XH vOg;Gjy; $l;lj;jpy; xU RtpNr\fupd; cUf;fkhd gpurq;fj;jpdhy; mirf;fg;gl;ltHfsha; kde;jpUk;gp> gy;yhapuf;fhzf;fhd kf;fs; Kd;Df;F te;J epw;fyhk; my;yJ ,Ue;j ,lj;jpNy jq;fs; ifia caHj;jp> jq;fs; tho;f;ifj; jpUg;gj;ijr; riaahUf;Fj; njuptpj;jpUf;fyhk;. my;yJ kde;jpUk;Gjy; gpujpf;fpidr; rPl;by; ifnahg;gkpl;L tho;f;if khWjiy mwptpj;jpUf;fyhk;. my;yJ jd;de;jdpahff; fpwp];Jtpd; ghjj;jpy; tPo;e;J fz;zPH cjpHj;J kde;jpUk;Gjy; tho;f;ifia Muk;gpj;jpUf;fyhk;. vg;gbNah xU Gdpj tho;f;ifj; jpUg;gk; cd; tho;tpy; xU fhyj;jpy; epfo;e;jpUf;fyhk;. Mdhy; ,d;W cd; tho;tpy; tsHr;rp ve;j mstpy; ,Uf;fpwJ. rpe;jpj;Jg; ghHj;jhah?

xUNtis eP gy rkaq;fspy; ght Mirapy; kPz;Lk; rpf;fpapUf;fyhk;. my;yJ ghtj;jpy; tPo;e;jpUf;fyhk;. Mdhy; eP tPo;e;j ,lj;jpNyNa NrhHe;J fplf;f Ntz;lhk;. kPz;Lk; vOk;gpg; gpufhrp. eP VO jlit khj;jpuky;y> VO Mapuk; jlit tpOe;Jtpl;lhYk; kPz;Lk; vOe;J epw;f> rpYitg; Gz;zpaj;jhy; cupik ngw;Ws;sha; vd;gij xUfhYk; kwe;JtplhNj. tpOe;j ghtr;Nrw;iw ,d;Dk; ft;tpf;nfhz;bUg;gjw;F my;y> vOe;J Xb fd;kiyapy; tPw;wpUg;gjw;Nf eP mioff;fg;gl;Ls;sha;. gupRj;j n[a tho;thfpa caH fd;kiy tho;Nt cd; fpwp];jtg; gpwg;Gupik. eP Vd; ,d;Dk; gs;sj;jhf;fpy; tpOe;J fplf;fpwha;? clNd rPf;fpukhf vOe;J NkNy Xbr;nry;. tdhe;juj;ij vl;bg; ghuhNj. gukfhdhDf;Fs; tpiue;Jnry;. gupRj;j tho;tpy; Kide;J epy;. g+uz ntw;wpAs;s gupRj;j tho;Nt cd; ,yl;rpakhapUg;gjhf.

%d;W ehl;fs; fhj;jpUf;f Ntz;bajpd; %d;whk; fhuzk;: ,];uNtyH kPz;Lk; Gwg;gLKd; jq;fisg; gupRj;jk; gz;zpf;nfhs;sNtz;Lk;. ,];uNtyUf;Fs; mRj;jk; ,Ue;jhy;> NahHjhd; mw;Gjk; jilgl;Lg;Nghk;. MfNt> NahRth [dq;fis Nehf;fp: cq;fisg; gupRj;jk; gz;zpf;nfhs;Sq;fs;. ehisf;Ff; fHj;jH cq;fs; eLtpNy mw;Gjq;fisr; nra;thH vd;whd; (NahR.3:5).

mw;Gjk; Ntz;Lnkd;W Mrpf;fpNwhk;. Mdhy; mw;Gjk; ek;kplk; epfoNtz;Lkhapd;> ek;kplk; gupRj;jk; ,Uf;fNtz;Lk; vd;gij xUf;fhYk; kwf;fNtz;lhk;. ekJ jpUr;rigfspYk;> cyfk; vq;Fk; Md;k vOg;Gjy; Ntz;Lk;> gupRj;jhtpahdtH nghopag;gl Ntz;Lk;. fpwp];jtk; vq;Fk; jiof;fNtz;Lk; vd;W Cf;fkha; n[gpj;J tUfpNwhk;. fpwp];jtHfspilNa gupRj;j tho;Tk;> gupRj;jhtpapd; fdpfSk; nropf;fNtz;Lk; vd;W tpUk;gp n[gpf;fpNwhk;. Mdhy; ekJ nrhe;j tho;it cw;W Nehf;f kwe;JtpLfpNwhk;. ekJ nrhe;jf; FLk;gj;jpd; tho;itr; rPHgLj;jj; jaq;FfpNwhk;. ekJ tho;tpy; fpwp];jtf; fdpfs; mwNt mw;Wg;NghapUf;f> gpwH tho;tpy; kl;Lk; fdpfis vjpHghHg;gJ tpguPjkd;Nwh! mayfj;jhH tho;f;ifapy; fhzg;gLk; mRj;jk; ekf;F mUtUg;ghapUf;fpwJ. mt;thNw ekJ nrhe;j [Ptpaj;jpy; fhzg;gLk; mRj;jk; ekf;F mUtUg;igj; jUfpwjh? ek;kplk; mRj;jk; ,Ue;Jk;> mRj;jk; ,y;iynad;Nghkhdhy; ek;ik ehNk tQ;rpf;fpwtHfshapUg;Nghk;. rj;jpak; ekf;Fs; ,uhJ. ek;Kila ghtq;fis ehk; mwpf;ifapl;lhy;> ghtq;fis kd;dpj;J> vy;yh mepahaj;ijAk; ePf;fp> ek;ikr; Rj;jpfupg;gjw;F mtH cz;ikAk; ePjpAKs;stuhapUf;fpwhH. ,NaR fpwp];Jtpd; ,uj;jk; rfy ghtq;fisAk; ePf;fp ek;ikr; Rj;jpfupf;Fk;.

gupRj;jk; ,NaR fpwp];Jthy; khj;jpuk; ekf;Ff; fpl;Lk;. mtNu Njtdhy; ekf;Fg; gupRj;jk; MdhH (1.nfhup.1:31). tpRthrj;jhy; ,NaR fpwp];Jit ek; nrhe;j ,ul;rfuhf Vw;Wf;nfhs;SfpNwhk;. gupRj;jhtpahdtH %ykhf ,NaR fpwp];J ekJ cs;sq;fspy; thrk;gz;Zk;nghOJ kl;LNk> gupRj;jk; ekJ cs;sq;fspy; Fbnfhz;bUf;Fk;. ,NaRNt gupRj;jk;. ,NaRNt gupRj;jH. ,NaRNt gupRj;jj; nja;t ,ul;rfH. ,NaR ,y;yhjtd; gupRj;jk; ,y;yhjtd;. ,NaRthy; md;wp xUtDk; gupRj;jk; Mfkhl;lhd;. ,NaR fpwp];Jtpd; ,uj;jj;jhy; fOtg;gl;lhyd;wp xUtDk; Rj;jpfupf;fg;glhd;. ehk; gupRj;j [Ptpak; nra;aNtz;Lnkd;why;> xd;whd gupRj;juhfpa ,NaR fpwp];J jkJ [Ptpaj;ij ,g;nghOJ ek;kpy; [Ptpj;jUs Ntz;Lnkd;gNj mjd; fUj;jhFk;. MfNt> eP gupRj;j [Ptpak; nra;fpwhah vd;gij mwpa Ntz;Lkhapd;> ,NaR fpwp];J cd; ,jaj;jpy; [Ptpf;fpwhuh vd;W gupNrhjpj;jwpa Ntz;Lk;. fpwp];J ,y;yhj vtDk; mRj;jNd Mthd;. fpwp];JNt gupRj;jj;jpd; Cw;Wk; fhuzUkhthH. ,NaR vq;fpUf;fpwhNuh mq;F gupRj;jk; epyTk;. Mjypd; gupRj;j n[a [Ptpaj;jpd; ,ufrpak;> fpwp];J> cd;dpy; [Ptpg;gNj MFk;. cd; ,jaj;ij Muha;e;J ghH. ,NaR cdf;Fs; ,Uf;fpwhuh?

gupRj;jhtpahdtH cd;dfj;Nj thOq;fhy;> mtH cd; ghtq;fisf; Fwpj;J cd;idf; fz;bj;JzHj;JthH. eP Mz;ltUf;F mjpfg; gpupak;. Mdhy; cdJ mRj;jk; mtUf;Fr; rw;NwDk; gpbf;fhJ. mtH ghtj;ijg; ghuhj gupRj;jf; fz;zH. eP fise;njwpa Ntz;ba ghtq;fs; ,it ,it vd;W mtH Rl;bf;fhl;Lk;nghOJ> clNd mr;rj;jpw;Ff; fPo;g;gbe;J mtw;iw tpl;L xopf;fNtz;Lk;. fpwp];Jtpd; MtpahdtUk; ehKk; xj;Jioj;j;jhy;jhd; gupRj;j tho;f;if Mw;wKbAk;. gupRj;j Mtpapdhtupd; MNyhridfSf;F ehk; fPo;g;gbahkw;Nghdhy;> vq;fdk; gupRj;jk; ek; tho;tpy; gypjg;gLk;? ,Ujak; fbdKk;> fPo;g;gbahikAk; ek;ik mRj;jj;jpy; Mo;j;jptpLk;. mtuJ mkHe;j nky;ypa rj;jj;ijg; gf;jp tpeaj;NjhL n[gj;jpd; %ykhf Nfl;fj; jtwf;$lhJ. mtuJ nrhy;iyf; Nfl;gNjhL epd;WtplhJ> mjd;gb nra;aTk; ehk; [hf;fpuijAs;stuha; ,Uf;fNtz;Lk;. fpwp];Jtpd; MtpahdtH nrhy;Yk; thHj;ijfisf; Nfl;L> mitfspd;gb nra;ahjpUf;fpwtd; vtNdh mtd; jd; tPl;il kzypd;Nky; fl;bd Gj;jpapy;yhj kdpjDf;F xg;gplg;gLthd;. mtdJ [Ptpak; KOtJk; tpOe;J Kw;wpYk; mope;JtpLk;. guNyhfj;jpypUf;fpw NjtDila rpj;jg;gb nra;fpwtNd guNyhf ,uh[;aj;jpy; gpuNtrpg;ghNday;yhky;> vd;id Nehf;fp fHj;j;jhNt vd;W nrhy;Yfpwtd; mjpy; gpuNtrpg;gjpy;iy.

MfNt gupRj;jhtpahdtH fz;bj;JzHj;Jk; ghtj;ijnay;yhk; tpl;Ltplj; jaq;fNt $lhJ. gupRj;j tho;tpy; ehk; gupRj;jhtpahdtNuhL fz;Zk; fUj;Jkha; xj;Jiof; Ntz;Lk;. mtH nrhy;Yfpwgb ehk; nra;aNtz;Lk;. ,ijr; nra;tjw;Fupa Mw;wiyAk; mtH ekf;F mUs;fpwhH. mtuhy;jhd; ghtj;ijf; fistjw;Fr; rf;jp ngWfpNwhk;. Mdhy; mtNuhL$l xd;Wgl;L xj;Jiog;gJ ek; flikahFk;. mtH ,d;W cd;idg; ghHj;J cd;dplk; ,d;dpd;d ,ufrpag; ghtq;fs; cz;L vd;W Rl;LfpwhH. clNd> mg;ghtj;ij mtH rfhaj;jhy; tpl;LtpLNthkhf. ,dpg; ghtk; nra;ahNj vd;gJ ekf;F vg;nghOJk; XH vr;rupf;if trdkha; ,Uf;fl;Lk;. ek; tho;tpy; mw;Gjq;fSk;> gupRj;j fdpfSk; fhzg;gl Ntz;Lkhapd;> fpwp];Jtpd; ,uj;jj;jhy; ,d;W ek;ikg; gupRj;jk; gz;zpf;nfhs;Nthkhf. NahRth [dq;fis Nehf;fp: cq;fisg; gupRj;jk; gz;zpf;nfhs;Sq;fs;. ehisf;F fHj;jH cq;fs; eLtpNy mw;Gjq;fisr; nra;thH vd;whd; (NahR.3:5).

,NaRjhd; gupRj;jk;. mtHjhd; gupRj;jH. me;jg; gupRj;jk; cd;dpy; jpfoNtz;Lkhapd;> mtiu cd; nrhe;jkhf;fpf; nfhs;s Ntz;baJ cd;kPJ tpOe;j ngUk; nghWg;G my;yth? mtiu tpl;L ePq;fhjpUf;fNtz;LtJ cd; flikad;Nwh! mtH cd;idAk;> eP mtiuAk; tplhg;gpbaha;g; gpbj;Jf;nfhs;Sk;NghJ> mtuJ gupRj;jk; cd; tho;tpy; nghq;fpg; ngUf;nfLf;Fk; my;yth? M! ,NaRNthL ,ire;J> ciwe;J xd;Wgl;L> md;Gw;W> ,d;Gw;W tho;gtd; vj;Jiz gupRj;jthd;! ,NaRNt vd;idg; gupRj;jkhf;fkhl;Buh?

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book