07. உண்மையின் பரிசு

7. cz;ikapd; gupR

jpahd thrpg;G: NahRth 5:10-15

fpy;fhy; ,];uNtyupd; tuyhw;wpy; nghd;ndOj;Jf;fshy; nghwpf;fg;glNtz;ba khngUk; kfj;jhd ghsak;. mtHfs; ,g;nghOJ tdhe;juj;jpy; ,y;iy. NahHjhidAk; fle;J fhdhDf;Fs; GFe;Jtpl;lhHfs;. mtHfs; ghYk; NjDk; XLfpw fhdhd; Njrj;ijj; jq;fSf;Fr; Rje;jpukhff; nfhs;SKd; fpy;fhypNy ghsakpwq;fp MfNtz;Lk;. jq;fSf;F vjpNuapUf;fpw fhdhdpa gifaurHfis Kwpabf;f vOKd; fHj;jH vd;d nrhy;thNuh mt;thNw nra;J> jq;fisg; NghUf;F Maj;jkhf;fpf; nfhs;sNtz;Lk;. gilnaLg;Gf;F Kd;dH jFe;j Maj;jk; Ntz;Lk;. fhdhd; tho;Tf;F Kd;dH NahHjhd; kuzj;ij Urpf;fNtz;Lk;. Mdhy; mk; kuzj;jpy; Mo;e;J xope;J Nghff;$lhJ. NahHjhd; kuzj;ijf; flf;f Ntz;Lk;. fhdhd; vd;Dk; epj;jpa fiu NrHjy; Ntz;Lk;. kupj;j mtHfs; capHg;gpf;fg;glNtz;Lk;. gpd;dH tpUj;jNrjdk; ngwy; Ntz;Lk;. mjhtJ ght khk;rj;ijr; rpYit vd;Dk; fUf;fhd fj;jpahy; ntl;b tPrpnawpa Ntz;Lk;. ght khk;rj;ijf; fise;j gpd;dH Mj;Jkh Mw;wy; ngw g];fhit Mrupf;fNtz;Lk;. g];fhthfpa fpwp];Jit cl;nfhs;shtpl;lhy;> ntw;wp ty;yik ngw KbahJ.

fpy;fhypy; gbf;Fk; Ie;jhk; ghlk; ahnjdpy;> ehk; mtUila mjpraq;fis czHe;jwpa Ntz;Lk; vd;gNj. MfNt fpy;fhy; czHe;jwpAk; ghsakhFk;.

g];fhtpd; kWehshfpa md;iwajpdk; mtHfs; Njrj;jpDila jhdpaj;jhyhfpa Gspg;gpy;yhj mg;gq;fisAk;> milfisAk;> Rl;l fjpHfisAk; Grpj;jhHfs;. mtHfs; Njrj;jpd; jhdpaj;jpNy Grpj;j kWehspNy kd;dh nga;ahky; xope;jJ. mJKjy; ,];uNty; Gj;jpuUf;F kd;dh ,y;yhkw;Ngha;> mtHfs; fhdhd; Njrj;Jg; gyid me;j tU\j;jpNyjhNd Grpj;jhHfs;.

,e;jr; re;jHg;gj;jpy; mLj;jLj;J tUk; %d;W ehl;fspd; rk;gtq;fis ehk; thrpf;fpNwhk;. khjj;jpd; 14k; Njjpapy; ,];uNty; Gj;jpuH g];fhit Mrupj;jhHfs;. kWehspy; fhdhd; Njrj;Jj; jhdpaj;ijg; Grpj;jhHfs;. mtHfs; fhdhd; Njrj;Jj; jhdpaj;ijg; Grpj;j kWehspNy kd;dh nga;ahky; epd;Wtpl;lJ. vt;tsT Jupjkhfj; jkf;Ff; fPo;g;gbfpw kf;fSf;Ff; fHj;jH cj;jutspf;fpwhH ghUq;fs;. jdJ nrhw;gbNa elf;fpw kf;fSf;F vt;tsT tpiuthf guk ed;ikfs; toq;fg;gLfpd;wd. cz;ikahd fPo;g;gbjYf;F clNd tpiue;J guprspf;f guNyhfk; Ke;jpf;nfhs;fpwjd;Nwh! cz;ikf;F vQ;Qhd;Wk; gupR cz;L. fPo;g;gbjYf;F vf;fhyj;Jk; ntFkjp cz;L. fHj;jUila nrhw;gb elf;fpwtHfSf;F [PtfpuPlk; cz;L.

g];fhthfpa fpwp];Jitg; Grpg;gtHfSf;Fg; guk fhdhdpd; [Ptjhdpak; fpilf;Fk;. rpYitia Vw;wTlNd guk mg;gkhfpa fpwp];J nfhLf;fg;gLthH. g];fh ,d;Nwy; fhdhd; jhdpak; ,y;iy. rpYitapy; miwag;gl;l fpwp];Jit Vw;Wf;nfhs;shtpl;lhy;> capHj;njOe;j fpwp];Jthfpa [Pt mg;gj;ij ehk; cz;L mDgtpf;f KbahJ. cyf rpYitia ehk; mDgtpf;fhtpl;lhy;> ehk; guNyhff; fpuPlj;ijg; ngwKbahJ.

kd;dh tdhe;juj;J MfhukhFk;. tdhe;ju gpuahz tho;f;iff;F vw;wJ kd;dhjhd;. tdhe;ju tho;tpd; mtrpaq;fSf;F kpfTk; mD$ykhf ,Ue;jJ kd;dh. mt;tdhe;juj;jpd; flTs; mtHfSf;Ff; nfhLf;ff;$ba rpwe;j gpuahz czT kd;dhNtjhd;. me;je;jf; fhyj;Jf;F> me;je;j ,lj;jpw;F> me;je;j trjpf;Fj;jf;f ed;ikaUspr; nra;tJ flTs; tof;fk;. md;wd;Ws;s Mfhuk; mtHfSf;F mg;ghohd ghiytdj;jpYk; toq;fg;gl;lJ. $g;gpLfpw fhf;iff; FQ;rpw;Fk; Mfhukspf;fpwtH> jhd; elj;jpr; nry;Yk; kf;fSf;Fj; jf;f Mfhuk; mspg;gjw;Fj; jaq;FthNuh? fHj;jUila topapy; elf;fpwtHfSf;Fk; fHj;jiuj; NjLfpwtHfSf;Fk; xUf;fhYk; xU ed;ikAk; FiwTglhJ. vypahitf; fhfq;fisf; nfhz;L Ngh\pf;fr; rpj;jk; nfhs;Sk; mjpraj; nja;tk;> ,];uNty; Gj;jpuUf;F mw;Gjkha; thdj;jpypUe;J kd;dh tU\pf;fg; gz;zr; rpj;jk; nfhz;lhH.

,];uNtyiuf; fhdhd; Njrj;jpw;F mioj;J tUfpwtH fHj;jH. mtH ,];uNtyupd; tho;f;if trjpfisnay;yhk; fpUigahf mUspr; nra;fpwtH. mtH mDg;Gfpw Ntiyapy; <Lgl;ltHfis mtNu mw;Gjkha;g; Ngh\pf;fpwhH. mtH fl;lisapLk; nghWg;ig ehk; Vw;Wf;nfhs;Sk;nghOJ> ekf;Fupa fhupaq;fisf; ftdpj;Jf;nfhs;Sk; nghWg;ig mtH Vw;Wf;nfhs;fpwhH. M ! fHj;jH vt;tsT ,uf;fk; cs;stH. mtuJ fpUigapd; Moj;ij ahuhy; mof;fKbAk;. mtUila md;Gf;F vy;iyAk; cz;Nlh! mtH ey;ytH vd;gij Urpj;Jg; ghUq;fs;.

,];uNtyiuf; fhdhd; Njrj;jpw;F mioj;J tUfpwtH fHj;jH. mtNu ,];uNtyupd; tho;f;if trjpfisnay;yhk; fpUigahf mUspr;nra;fpwtH. mtH mDg;Gfpw Ntiyapy; <Lgl;ltHfis mtNu mw;Gjkha;g; Ngh\pf;fpwhH. mtH fl;lisapLk; nghWg;ig ehk; Vw;Wf;nfhs;Sk;nghOJ> ekf;Fupa fhupaq;fisf; ftdpj;Jf; nfhs;Sk; nghWg;ig mtH Vw;Wf;nfhs;fpwhH. M ! fHj;jH vt;tsT ,uf;fk; cs;stH. mtuJ fpUigapd; Moj;ij ahuhy; msf;f KbAk;. mtUila md;Gf;F vy;iyAk; cz;Nlh! mtH ey;ytH vd;gij Urpj;Jg; ghUq;fs;.

,];uNtyH tho;tpd; Fwpf;Nfhs; fhdhd; tho;Nt MFk;. mij miltjw;F Kd; Muk;g epiyapy; kd;dh Mfhue;jhd; mtHfSf;Fg; nghUj;jkhd MfhukhFk;. kd;dh tdhe;ju Mfhuk;. gpuahz Mfhuk;. top eilf;F ngupJk; cjTk; fl;lKJ Nghd;w fhl;LzT MFk;. Mdhy;> ,g;nghOJ mtHfs; ehbr;nrd;w ehl;il mile;Jtpl;lhHfs;. MfNt> mtHfSf;F ,dp tdhe;jug; gpuahz Mfhukhd kd;dh Ntz;bajpy;iy. mtHfs; fhdhd; Njrj;jpd; jhdpaj;ij ,g;nghOJ Grpj;Jtpl;lhHfs;. Mjypd; ,dpNky; kd;dh Ntz;bajpy;iy. Rje;ju g+kpapd; jhdpak; NghJk;!

kd;dh Foe;ij czT. ,];uNty; Gj;jpuH ,g;nghOJ Foe;ijfs; my;y. NghUf;Fg; Gwg;gl;L epw;Fk; NghHtPuH MtH. mtHfSf;F ,g;nghOJ Foe;ij czthfpa kd;dh Ntz;lhk;. NghH tPuHfSf;Fupa rj;Js;s czthfpa jhdpak; Ntz;Lk;. ehk; Foe;ijfshapUq;Fq;fhy;> ghy; gUfpNdhk;. Mdhy; ,g;nghOJ ngupatHfshf tsHe;Js;Nshk;. MfNt> jha;g;ghiy ePj;J> ,g;nghOJ Cl;lk; jUk; cWjpahd czT cz;fpNwhk;. ekJ ruPu tsHr;rpf;Fj;jf;f Mfhu tiffis khw;wpf;nfhs;fpNwhk;. mq;qdNk Mtpf;Fupa tsHr;rpf;Fj; jf;fjhf Mz;ltH mt;tg;NghJ Md;k Mfhu tiffis khw;wpj; jUtjw;Fj; jaq;Ftjpy;iy. Vndd;why;> mJ ekf;F ed;ik gaf;Fk;. cyfk;> khk;rk;> gprhR Kjypatw;iw vjpHj;J Nghupl;L ntw;wp fhz Ntz;ba fpwp];jtDf;F Kd;dpYk; mjpf Cl;lr;rj;J epiwe;j mjp cd;dj Mfhuk; Ntz;Lk;. ,t;Tyfj;jpy; NghuhLk; fpwp];jtd; cz;zNtz;ba cd;dj czT ,NaR Rthkpjhd;. mtNu Gj;JapUk;> GJ Cf;fKk;> GJ Mw;wYk; juf;$ba xg;gw;w [Pt mg;gk;. ,NaR fpwp];J ,y;yhjtd; ,t;Tyfg;Nghupy; ntw;wpkhiy R+lKbahJ. MfNt> mDjpdKk; mtuhy; ehk; Cl;lk; ngwy; Ntz;Lk;. guk fhdhdpd; <L ,izaw;w jhdpak; ,NaR fpwp];Jjhd;.

MfNt> kd;dh epd;W jhdpak; fpilg;gjhy; Vw;gLk; Mfhu khw;wj;jhy; ehk; mjpHr;rpAwy; $lhJ. ,t;thfhu khw;wk; Md;k Kd;Ndw;wj;ijNa Fwpf;Fk;. mt;thwhapd;> khw;wj;ijf;fz;L kjpkaq;FtJ $lhJ my;yth? ekJ R+o;epiyapy; khw;wk;> mYtypy; khw;wk;> mjpfhuj;Jiwapy; khw;wk;> ciwtplj;jpy; khw;wk;> tPl;by; khw;wk;. ehl;by; khw;wk;> Vl;by; khw;wk; Nghd;wd gy;NtW khw;wq;fisf;fz;L gjw;wkilaf;$lhJ. vJ khwpdhYk; khwl;Lk;> mtUila md;G khwhjjd;Nwh. khwhj ek; NerH ekf;Fg; NghJkhdtH. mtH New;Wk; ,d;Wk; vd;Wk; khwhjtuhapUf;fpwhH. mtH gyk; ekf;Fg;NghJk;. mtUila gyj;jhy; ntw;wpNky; ntw;wpfpl;Lk;. mtH ,y;yhj NghH tho;T> gLNjhy;tp tho;thfNt KbAkd;Nwh! ,jid ehk; cw;wwpjy; Ntz;Lk;. ,r;rj;jpaj;ij ehk; xUehSk; kw;wfNtz;lhk;. fpy;fhy; czHe;jwpAk; ghsak; my;yth?

MwhtJ fpy;fhy; ekf;F miw$Tk; mUikahd ghlk; ahnjdpy;> fz;fz;l nja;tk; ekf;F Ntz;Lk; vd;gNj. ehk; flTisf; fhzKbahJ. mtNu ek;ik ekf;F ntspg;gLj;jr; rpe;jq;nfhs;sNtz;Lk;. mtH ntspg;gl;lhyd;wp ehk; mtiu vt;thW fhzKbAk;? Mdhy;> mtUila ntspg;gLj;jypy;yhky; ehk; NghUf;F vOjy; tpUjh. MfNt> ,];uNty; NghUf;F vOKd;> Nridfspd; fHj;jH mtHfSf;Ff; fpy;fhypy; ntspg;gLj;jg;gl;lhH. MfNt> fpy;fhy; ntspg;gLj;jy; ghsakhFk;.

NahRth vupNfhtpd; ntspapypUe;J jd; fz;fis VnwLj;Jg; ghHf;Fk;NghJ> ,Njh> xUtH mtDf;F vjpNu epd;whH. cUtpd gl;lak; mtH ifapy; ,Ue;jJ. NahRth mtuplj;jpy; Ngha;: ePH vq;fisr; NrHe;jtNuh vd;W Nfl;lhd;. mjw;F mtH: my;y> ehd; fHj;jUila Nridapd; mjpgjpaha; ,g;nghOJ te;Njd; vd;whH. mg;nghOJ NahRth jiuapy; Kfq;Fg;Gw tpOe;J gzpe;Jnfhz;L> mtiu Nehf;fp: vd; Mz;ltH jkJ mbNaDf;Fr; nrhy;YfpwJ vd;dntd;W Nfl;lhd;. mg;nghOJ fHj;jUila Nridapd; mjpgjp NahRthit Nehf;fp: cd; fhy;fspypUf;fpw ghjul;irfisf; fow;wpg;NghL. eP epw;fpw ,lk; gupRj;jkhdJ vd;whH. NahRth mg;gbNa nra;jhd;.

,];uNty; Gj;jpuH ,g;nghOJ NghUf;Fj; jahuhf ,Ue;jhHfs;. fhdhd; Njrj;Jg; giftiu nty;Ytjw;Ff; fhdhd; Njrj;Jj; jhdpaj;ij cz;L gyg;gl;lhHfs;. NghUf;F vy;yhk; Maj;jkhapUf;fpwJ. vdpDk; mtHfs; mg;gbNa Ngha; tpNuhjpfs; kPJ tpOe;J mtHfis klq;fbf;fKbahJ. giftHfs; Vuhsk;. ,];uNty; Gj;jpuNuh xU rpwpa [hjpapdH khj;jpuNk. xg;gpl;Lg;ghHj;jhy; fhdhd; ehl;bYs;s giftHfistpl ,];uNtyH Ms; vz;zpf;ifapYk; gyj;jpYk; Fiwe;jtHfs;. MfNt> mtHfs; jd;de;jdpauha;g;Ngha; fhdhdpaiuj; Njhw;fbf;f KbahJ. mtHfSf;F ,Ue;j kdpjg; gyj;jhy; khj;jpuk; mt;Ntw;W kdpjiu tpul;babf;f KbahJ. MfNt> rpWghd;ikahd ,];uNty; Gj;jpuH ntw;wpngwNtz;Lkhapd;> cd;djj;jpypUe;J mtHfs; nja;t gyj;ijg; ngw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk;. ,];uNtypd; Nridfspdhy; khj;jpukd;W. guk Nridfspd; cjtpapdhy; kl;LNk mtHfs; giftHfis nty;yKbAk;. guk Nridfs; khj;jpukd;W> mr;Nridapd; fHj;jUk; jq;fSf;Fr; Nrdhjpgjpaha; Kd;epd;W Nghiu elj;j Ntz;Lk;. ntWk; kdpjdhd NahRth khj;jpuk; jq;fSf;Fj; jiytdhf epd;W NghH Gupe;jhy; ,j;jid jpushd NghHj;jpkpf;f fhdhdpaiuf; nfhd;W Ftpg;gJ vg;gbahFk;? MfNt> fpy;fhiy tpl;Lg; NghUf;Fg; Gwg;gLKd; Nridfspd; fHj;jH juprdk; juNtz;Lk;. mtNu ,];uNtyupd; Nridf;Fj; jiyik jhq;fNtz;Lk;. mtNu Kjd;ikahf epd;W ,];uNtyiug; NghHf;fsj;jpy; elj;jNtz;Lk;. mtNu ,];uNtyUf;fhf; NghH Gupjy; Ntz;Lk;. mtNu fhdhd; Njrj;ijf; ifg;gw;wp ,];uNtyUf;F mij jhdkhf toq;fNtz;Lk;. ,];uNtyH fhdhd; ehl;ilr; Rje;jupf;f Nridfspd; fHj;juJ rfhaj;jhy; jhd; KbAk;. Aj;jk; fHj;jUilaJ. Aj;jj;ij elj;j Ntz;ba nghWg;Gk; mtUilaJ. ntw;wpAk; fHj;jUilaJ. Rje;jpuKk; fHj;jUilaJ. mr;Rje;jpuj;ijf; fHj;jH nfhLf;f> mtUila gps;isfs; tpRthrj;NjhL mijg;ngw;W ed;wpNahL mtUf;F kfpikahf thoNtz;Lk;. ,uh[;aKk;> ty;yikAk;> kfpikAk;> fdKk; vd;nwd;iwf;Fk; fHj;jUilaitfNs. fHj;jH ,d;Nwy;> fhdhd; ,y;iy.

NahRthTf;Ff; fhzg;gl;l ,e;jr; Nridfspd; fHj;jH ahH? rpYitapy; rhj;jhidr; rq;fupj;j ,NaR ehjNu me;jr; Nridfspd; fHj;jutH. rpYitg;Nghupy; ntw;wp khiy R+batNu mtH. rpYit MAjj;jhy; rhj;jhdpd; jiyia eRf;fpatH mtH. rpYitapy; kuzj;ij ntd;wtNu mtH. kupj;Njd;> MdhYk; ,Njh> rjhfhyq;fspYk; capNuhbUf;fpNwd; vd;W ntw;wp Kof;fq;fs; nra;fpwtNu mtH. ,Njh> ehd; cyfj;ij n[apj;Njd;> thdj;jpYk;> g+kpapYk; rfy mjpfhuKk; vdf;Ff; nfhLf;fg;gl;bUf;fpwJ. ,Njh> cyfj;jpd; KbT gupae;jk; rfy ehl;fspYk; ehd; cq;fSlNd $l ,Uf;fpNwd;. jpld; nfhs;Sq;fs; vd;W n[aNgupif Koq;fpatH mtH. ,t; ntw;wp Nte;jNd NahRthTf;F fhl;rpaspj;jhH.

,Nj Nridfspd; fHj;jH xU Kl;nrbapd; eLtpypUe;J NkhNrf;Fj; juprdkhdhd;. mtH juprdk; mspj;j g+kp> gupRj;j g+kp. MfNt> fHj;jupd; nrhw;gb NkhNr jd; fhypypUe;j ghjul;iriaf; fow;wpg; Nghl;lhd;. mtd; fHj;jiug; ghHf;f gae;jjpdhy; jd; Kfj;ij %bf;nfhz;lhd;. Njt gHtjkhfpa xNugpNy NkhNrf;Fj; juprdk; je;j Nridfspd; fHj;jH NkhNr %ykhf ,];uNtyiu vfpg;jpd; mbikj;jdj;jpdpd;W kPl;L ,ul;rpj;jhH.

,g;nghOJ mNj ,ul;rfH fpy;fhypy; NahRthTf;Fj; juprdkhdhdH. fHj;jUila nrhw;gbNa NahRth jd; fhy;fspype;j ghjul;irfisf; fow;wpg;Nghl;lhd;. mtd; epd;w gupRj;j g+kpapy; Nridfspd; fHj;jUf;F Kd;ghf Kfq;Fg;Gw tpOe;J mtiug; gzpe;Jnfhz;lhd;. Kd;dH NkhNr %ykhf vfpg;jpd; mbikj;jdj;jpypUe;J ,];uNtyiu kPl;L ,ul;rpj;j fHj;jH> ,g;nghOJ NahRth %ykhff; fhdhd; ehl;Lg; giftupd;> iffspdpd;W ,];uNtyiu kPl;L fhdhd; ehl;il mtHfSf;Fr; Rje;jpukhf ,e;j NahRth %yk; gfpHe;J nfhLf;fr; rpj;jq;nfhz;lhH. mjw;fhfNt> jk;ikf; fpy;fhypNy ntspg;gLj;jpdhH. fpy;fhy; ntspg;gLj;jy; ghsakhFk;.

,e;jr; Nridfspd; fHj;jUf;Fg; guk Nridj;jpus; cz;L. mg;guk Nridj;jpus; fHj;jupd; Vtiyr; rpuNkw;nfhz;L xOFfpd;wtHfs;. fHj;jupd; rpj;jj;ij jq;fs; ghf;fpakhf nfhz;ltHfs;. Mz;ltupd; Mizia epiwNtw;WtijNa jq;fs; mUe;njhz;lhff;nfhz;lthfs;. mtuJ fl;lisg;gb mtuJ gps;isfSf;Fr; Nriahw;WfpwtHfs;. Ntjhfkj;jpy; mNef ,lq;fspy; ,e;jg; guk Nridiag; gw;wpg; gbf;fpNwhk;. ahf;NfhG jd; jhafk; kPSq;fhy;> ,e;jg; gukNridiaf; fz;lhd;. ,NaRehjH nfj;rkNd Njhl;lj;jpy; NgJUit Nehf;fp: ehd; ,g;nghOJ vd; gpjhit Ntz;bf;nfhz;lhy;> mtH gd;dpuz;L NyfpNahDf;F mjpfkhd J}jiu vd;dplj;jpy; mDg;gkhl;lhnud;W epidf;fpwhah? vd;W Nfl;lJ ,e;jg; gukNridiaf; Fwpj;Jj;jhd;. ,NaRehjupd; jpUmtjhug; gpwg;gpd;NghJ ,e;jg; guk Nridapd; jpus; ngj;yNfkpy; Njhd;wp: cd;djj;jpypUf;fpw NjtDf;F kfpikAk;> g+kpapNyNa rkhjhdKk;> kD\HNky; gpupaKk; cz;lhtjhf vd;W nrhy;yp> Njtidj; Jjpj;jhHfs;.

NahRth ,e;jr; Nridfspd; fHj;jUf;F Kd;ghfj; jiuapy; Kfq;Fg;Gw tpOe;J gzpe;J nfhz;likapd;> mtd; fHj;jupd; jiyikia kdjhu Vw;Wf;nfhz;lhd; vd;gJ GydhfpwJ. jhd; my;y> ePNu ,];uNtyupd; NghHj;jiytH vd;gij ,jd;%yk; xg;Gf;nfhs;fpwhd;. fHj;jNu jiyikjhq;fp ,];uNtyUf;fhf Aj;jj;ij elj;jNtz;Lnkd;W ,jd; %yk; Ntz;Lfpwhd;. ,t;thW NahRth ,jag+Htkhff; fHj;jiuj; jiytuhf Vw;Wf;nfhz;lgbahy;> vupNfh kdpj Aj;jkpd;wp> nja;tf; fuj;jhy; nehWf;fg;gl;Lf; fPNo tpOe;jJ. VO Mz;LfSf;Fs; fhdhd; Njrkidj;Jk; ,];uNtyupd; Rje;jpukhapw;W. vupNfhtpd; kjpy;fs; kdpjdpd; Fz;LtPr;rpd;wp> nja;tty;yikahy; jfHe;J ,be;J tpOe;jd. fhuzk; Nridfspd; fHj;jiu NahRth jdJ jiytuhf Vw;Wf;nfhz;lJjhd;. fHj;jNu NghH nra;jhy; mtUf;F vjpNu epw;gtd; ahH? xspKd; ,Us; epiyepw;f KbANkh?

jw;fhyj;Jj; jpUr;rig kf;fs; ,NaRehjiu cz;ikahfNt jq;fs; jiytuhff;nfhz;L> me;jfhuj;jpd;> NyhfhjpgjpNahL NghH nra;jhy;> n[ak; ngWtJ epr;rak;> ekJ rq;fq;fspd; jiytH ahH? ekJ gs;spfspd; jiytH ahH? ekJ kUj;Jtr; rhiyfspd; jiytH ahH? ekJ mdhijr;rhiyfspd; jiytH ahH? ekJ tPl;bd; jiytH ahH? ekJ mYtyfj;jpd; jiytH ahH? ekJ fofq;fspd; jiytH ahH? kdpjuh? fpwp];Jth? fpwp];J jiytuhdhy;> mtuJ jiyikapd;fPo; ntw;wpNky; ntw;wp vl;Lj;jpf;Fk; Koq;ff;fhzyhNk! Njhy;tpAs;s ,lj;jpy; fHj;jupd; jiyik ,y;iy vd;gJ njspT. mtH Njhy;tpapd; nja;tk; my;yH. mtH ntw;wpapd; nja;tk; MthH.

xU fpwp];jtd; Mw;wNtz;ba NghH rhjhuzg; NghH md;W. mJ jpUg;NghH MFk;. mijg; gTy; mbfs; ,t;thW tptupj;jpUf;fpwhH. ehq;fs; khk;rj;jpy; elf;fpwtHfshapUe;Jk;> khk;rj;jpd;gb NghHnra;fpwtHfsy;y. vq;fSila NghuhAjq;fs; khk;rj;jpw;Nfw;witfshapuhky;> muz;fis epH%ykhf;Ffpwjw;Fj; nja;t gyKs;sitfshapUf;fpd;wd. mitfshy; ehq;fs; jHf;fq;fisAk;> Njtid mwpfpwp mwpTf;F tpNuhjkha; vOk;Gfpw vy;yh Nkl;bikiaAk; ePH%ykhf;fp> ve;j vz;zj;ijAk; fpwp];JTf;Ff; fPo;g;gbar; rpiwg;gLj;JfpwtHfshapUg;Nghk; (2.nfhup.10:3-5).

,NaR ehjH jkJ mtjhuf; fhyj;jpy; ,e;j Md;k tpNuhjpfNshL vjpHj;J epd;W mitfs;Nky; ,Wjpapy; rpYitapy; ntw;wp rpwe;jhH. me;j Mj;Jkg; giftHHHHfs; tdhe;juj;jpy; mtiur; Nrhjpj;jd. ckf;Fr; rpYit kuzk; vjw;F? vd;W NgJU thapyhf eatQ;rfkhf tpdtpd. nfj;rkNdapy; mtiuf; frf;fpg; gpope;jd. filrpapy; KO cf;fpuj;NjhL mitfs; vy;yhk; NrHe;J rpYitapy; mtiuf; fLikahfj; jhf;fpd. ePH NjtDila FkhuNdahdhy;> rpYitapypUe;J fPNo thUk; vd;W gupfrpj;jd. Mdhy;> ,NaRehjH> mitfSf;Fr; nrtpnfhLf;fhJ> jkJ rpYitahy; mitfis mbj;Jj; jfHj;Jf; nfhd;nwhopj;jhH. rpYit n[akhapw;W. kuzk; mtiuj; jd;Ds; mlf;fpf;nfhs;sKbatpy;iy. kuzj;jpd; NkYk; ntw;wp rpwe;jtuha; %d;whk; ehspy; capNuhL vOe;jhH. vy;yhj; Jiuj;jdj;Jf;Fk;> mjpfhuj;Jf;Fk;> ty;yikf;Fk;> fHj;jj;Jtj;Jf;Fk;> mjpfhuj;Jf;Fk;> ty;yikf;Fk;> fHj;jj;Jtj;Jf;Fk; ,k;ikapy; khj;jpuky;y> kWikapYk; NgH ngw;wpUf;Fk; vy;yh ehkj;Jf;Fk; Nkyha; mtH caHe;jpUf;fj;jf;fjhf> mtiu cd;djq;fspy; ek;Kila tyJ ghuprj;jpy; cl;fhUk;gb nra;J> vy;yhtw;iwAk;> mtUila ghjq;fSf;Ff; fPo;g;gLj;jp> vy;yhtw;iwAk; vy;yhtw;whYk; epug;GfpwtUila epiwthfpa ruPukhd rigf;F mtNu vy;yhtw;wpw;Fk; Nkyhd jiyahfj; je;jUspdhH (vNgrp.1:20-23).

ehk; ,g;nghOJ ekJ md;k tpNuhjpfis khk;r MAjq;fshy; jhf;f Kay;fpNwhk;. ,k;Kiwapy; ehk; xUf;fhYk; ntw;wp fhzKbahJ. ekJ cyf Qhdkhd jpl;lk;> tpNtfkhd tpsk;guk;> jPtpu gil Kaw;rpfs;> mUk; gpuahrk; Nghd;w vy;yhk;> kdpj Kaw;rpfs;. ntF Cf;fkhf fpupianra;Ak; fpwp];Jtpd; MtpahdtH mq;F fpupianra;ahtpl;lhy; mj;jidAk; tpUjhthf KbAk;. Md;k rj;JUf;fis Md;k MAjq;nfhz;Nl jhf;fy; Ntz;Lk;. mRj;j Mtpfis nty;yj;jf;ftH gupRj;j MtpahdtH xUtNu. ekJ khk;r topfisnay;yhk; cjwpj;js;sptpl;L> ek;ik MtpahdtH ifapy; mHg;gzk; nra;Nthkhf. ghjhsj;jd; thry;fs; ,NaR fpwp];Jit Nkw;nfhs;tjpy;iy (kj;.16:18).

XH mYtyfj;jpy; NtiyghHf;Fk; fpwp];jtd; gupRj;j Mtpahdtuhy; epug;gg;gLk;NghJ> me;j mYtyfk; KOtjw;Fk; mtd; ngUk; MrPHthjkhf ,Ug;ghd;. xU njhopw;rhiyapy; gzpahw;Wk; xU kdpjd; my;yJ ngz; fpwp];Jtpd; Mtpahy; nghq;fp tope;jhy;> mj; njhopw;rhiyapy; ,NaRehjH kfpikg;gLthH. ehk; vj;Jiwapy; vj;njhz;L Mw;wpdhYk;> fpwp];Jtpd; Mtpia cilatuhf ,Ue;jhy; ekJ Nghf;ifAk; tuj;ijAk; fHj;jH MrPHtjpg;ghH. ek; %ykhf mNefH fpwp];Jitf; fz;Lnfhs;thHfs;. fpwp];Jtpd; Mtpapy;yhjtd; fpwp];JTf;F rhl;rpahf ,Uf;fKbahJ. Gdpj fpwp];jt tho;T tho KbahJ. ehk; jdpikahf Mz;lhz;L fhykhf mOJGuz;L mUk;ngUk; Nritahw;wpdhYk;> khk;rj;jpdhy; Mtpia ahHjhd; nty;yKbAk;? MfNt ehk; jdpg;gl;ltHfshf khk;rj;jpy; ekJ MAs;fhyk; KOtJk; nra;aKbahjijg; gupRj;jMtpahdtH %ykhf xU nehbg;nghOjpy; ntw;wpAld; rhjpf;f KbAk;. ekJ kidtpia my;yJ fztid my;yJ gps;isfis my;yJ gpw kjj;jpdiuf; fpwp];Jtpd; MtpahdtH %ykhff; fzg;nghOjpy; mtupd; fhyb NrHf;fyhk;. ekJ %yk; kde;jpUk;Gjy; ,y;iy. fpwp];JNt xUtid kde;jpUk;gr;nra;aKbAk;. cyfj;jpYs;s vy;yhr; rf;jpfSk; xd;W NrHe;jhYk; XH Mj;Jkhitf; Fzg;gLj;j KbahJ. fpwp];J xUtNu Md;khf;fisf; Fzg;gLj;jf;$Lk;. mtH KjyhtJ ek; xt;nthUtiuAk; jdpj;jdpahff; Fzg;gLj;Jthuhf. mjw;F ,d;Nw> ,g;nghONj NghUf;F Gwg;gLtjw;F Kd;dHjhNd> fpy;fhy; ,Uf;Fk;nghONj> mtH jk;ik ek; xt;nthUtUf;Fk; ntspg;gLj;Jthuhf. fpy;fhy; ntspg;gLj;jy; ghsak; vd;gij kwf;fNtz;lhk;. NahRth jho tpOe;J fHj;jiug; gzpe;J nfhz;L mtiuj; jdf;Fj; jiytuhf Vw;Wf;nfhz;lJNghy> ehk; ,g;nghONj fpwp];J ,NaRit ekJ nrhe;jj; nja;tkhf Vw;Wf;nfhs;Nthkhf. fpwp];J ekJ jiytuhdhy;> ehk; tho;f;ifg; Nghuhl;lj;jpy; ntw;wp miltJ jpz;zk;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book