17. வாழ்க்கையில் பெருகுதல்

17. tho;f;ifapy; ngUFjy;

jpahd thrpg;G: NahRth 17:14-19

NahNrg;gpd; tk;rj;jhuhfpa vg;gpuhaPkpaUk; kdhNraUk; kpf;f [dk; ngUj;jtHfs;. kfh guhf;fpukk; gilj;jtHfs;. Mifahy;> jq;fSf;F kw;wf; Nfhj;jpuj;jhiug;Nghy; xU gq;F Rje;jpuk; khj;jpuk; NghjhJ vd;W mjpUg;jp nfhz;lhHfs;. MfNt> mtHfs; NahRthit Nehf;fp: fHj;jH vq;fis ,J tiuf;Fk; MrPHtjpj;J te;jjpdhy;> ehq;fs; [dk; ngUj;jtHfsha; ,Uf;fpNwhk;. ePH vq;fSf;Fr; Rje;jpukhf xNu gq;ifAk;> xNu tPjj;ijAk; nfhLj;jJ vd;d vd;W Kiwapl;lhHfs;. mtHfSila mjpUg;jpahd KiwaPl;ilf; Nfl;l NahRth> mg;gb ePq;fs; mjpf [dk; ngUj;jtHfshAk;> vg;gpuhaPk; kiyfs; cq;fSf;F neUf;fkhAkpUe;jhy;> nguprpaH> nug;ghaPkpaH FbapUf;fpw fhl;Lj;Njrj;Jf;Fg; Ngha; cq;fSf;F ,lk; cz;lhf;fpf;nfhs;Sq;fs; vd;whd;. mf;fhl;Lg; gpuNjrj;jpYs;s kuq;fisnay;yhk; ntl;bj;jpUj;Jq;fs;. mg;nghOJ mjd; filahe;jpuk; kl;Lk; cq;fSilajha; ,Uf;Fk;. ePq;fs; [dk; ngUj;jtHfshAk; guhf;fpukk; kpFe;jtHfshAk; ,Uf;fpwgbahy;> mjpff; fhl;L kuq;fis ntl;b> ehl;Lg; gpuNjrkhf mijj; jpUj;jpf;nfhs;syhNk vd;whd;.

mjw;F NahNrg;gpd; Gj;jpuH. kiyfs; vq;fSf;Fg; NghjhJ. gs;sj;jhf;Fg; gpuNjrKk; vq;fSf;F Ntz;Lk;. Mdhy;> mLj;Js;s gs;sj;jhf;F ehl;bypUf;fpw ngj;nrahdpYk;> mjd; CHfspYk; na];uNay; gs;sj;jhf;fpYk;> FbapUf;fpw vy;yhf; fhdhdpauplj;jpYk; ,Ug;G ujq;fs; cz;L vd;whHfs;. mjw;F NahRth gpujpAj;jukhf > gs;sj;jhf;fpy; FbapUf;fpw fhdhdpaHf;F ,Ug;G ujq;fs; ,Ue;jhYk;> mtHfs; gyj;jtHfsha; ,Ue;jhYk; ePq;fs; mtHfisj; Juj;jptpLtPHfs;. ePq;fs;jhd; [dk; ngUj;jtHfshAk; guhf;fpukk; kpf;ftHfshAk; ,Uf;fpNwhk; vd;W nrhd;dPHfNs vd;whd;. MfNt> cq;fSf;F fhl;L kuq;fis ntl;b ehlhfj; jpUj;Jtjw;Fk;> fhdhdpaUila ,Ug;G ujq;fis nty;tjw;Fk; vspJ vd;whd;. Mk;> mjpfr; Rje;jpuk; Ntz;Lkhdhy;> mjpfk; ciof;fNtz;Lk;. mjpfk; Nghupl;Lj;jhd; MfNtz;Lk;. fhl;Lkuq;fisnay;yhk; mwNt ntl;bj;jhd; MfNtz;Lk;. vt;tsTf;nft;tsT kuq;fis ntl;b> fhl;ilj; jpUj;JfpwhHfNsh> mt;tsTf;ft;tsT FbapUg;gjw;Fg; Nghjpa epyk; tpyhrkhfpf;nfhz;Nl NghFk;. vt;tsT epyj;ijg; Nghuhbg; ngw;Wf;nfhs;fpNwhNkh mt;tsT mjpfkha; Rje;jpug;g+kp tpUj;jpahfpf;nfhz;Nl NghFk;. ntw;wp nfhs;Sk; msTf;F tho;tjw;Fupa epyk; tpupthFk;. nfhs;Sk; msTf;Fj; jf;fJjhd; tho;T msthFk; md;Nwh!

Mdhy;> NahNrg;gpd; Gj;jpuNuh jhq;fs; MrPHtjpf;fg;gl;ltHfshdgbapdhYk;> guhf;fpukk; kpf;ftHfshdgbapdhYk; jq;fSf;Fr; Rje;jpu tPjk; xU gq;F mjpfkha; Ntz;Lk; vd;W Kiwapl;lhHfs;. jq;fsJ jw;fhyj; jiytdhd NahRth> NahNrg;gpd; tk;rj;juhfpa vg;gpuhaPk; Nfhj;jpuj;ijr; NrHe;jtd;. MfNt> mtHfs; jq;fis MrPHtjpf;fg;gl;l Nfhj;jpuk; vd;Wk;> kw;wtHfistpl jq;fSf;F mjpfr; Rje;jpuk;Ntz;Lnkd;Wk; thjhbdhHfs;. NahRthNth MrPHtjpf;fg;gl;l me;jf; Nfhj;jpuj;ijr; NrHe;jtdha; ,Ue;jnghOjpYk; fHj;jUila fl;lisia xUf;fhYk; kPwp elf;f rk;kjpahd;. jd; Nfhj;jpuk; vd;gjhy;> fHj;jiuf; NfshJ vijAk; nra;a mtd; Jzpahd;. NkYk; fHj;jUila gps;isfSf;Ff; fHj;jH tFj;Js;s tho;f;if newpia kPwp elf;f mtd; xUnghOJk; ,irahd;. mtd; jd; Nfhj;jpuj;ij khj;jpuk; fz;rhilaha; tpLj;jtd; my;y.

tho;f;if newp vd;why; fHj;jUila gps;isfs; vy;yhUf;FNk xNu newpjhd;. fHj;jH xUtNu> fHj;jiuf; fz;lilAk; newpAk; xd;Nw> topAk; xd;Nw. me;j xNu xg;gw;w topiatpl;L Ntnwe;j topapYk; ehk; MrPHthjj;ijg; ngUf;fpf;nfhs;s KbahJ.

ehk; xg;gw;w mjp cd;dj jiyrpwe;j FLk;gj;jpy; gpwe;jpUf;fyhk;. caH [hjpapy; cjpj;jpUf;fyhk;. Kjy;ju Nfhapypy; mq;fj;jpduha; ,Uf;fyhk;. ekJ FLk;gj;jpy; my;yJ jpUr;rigapy; gpugykhd kfhd;fs;> jiytHfs;> cj;jkHfs;> gupRj;jHfs; Njhd;wpapUf;fyhk;. ehk; gpwe;j FLk;gk; khj;jpukd;W> NrHe;jpUf;fpw jpUr;rig khj;jpukd;W> ehk; goFfpw kf;fSk; fPHj;jpiag; ngw;wtHfsha; ,Uf;fyhk;. NahRth Nghd;w jdpg; ngUk; jiytHfs; Nghd;wtHfNshL ehk; cwT nfhz;lhlyhk;> el;Gupikiaf; nfhz;lhlyhk;. mjpdhy; ehk; Mz;ltUila MrPHthjj;jpw;F cupatHfs; > ,d;Dk; mjpfr; Rje;jpuk; Ntz;Lk; vd;W cupik nfhz;lhl KbahJ. ekJ kuGupikAk; R+o;epiyAk;> gof;f tof;fq;fisAk; ekf;Fg; ngUk; ngUk; MrPHthjq;fisAk; nfhz;LtuNtz;Lk;nkd;W vjpHghHf;fKbahJ. MrPHthjk; xd;Wjhd;. MrPHthjj;ij milaf;$ba topAk; xd;Wjhd;. NjthrPHthjk; ,NaR fpwp];JNt! xU kdpjd; tpRthrj;NjhL mtiu vt;tsTf;nft;tsT Vw;Wf;nfhs;fpwhNdh> mt;tsTf;ft;tsT mtDf;F mjpf MrPHthjk; fpl;Lk;. mtdJ tpRthrk; tsu tsu MrPHthjj;ijf; nfhs;Sk; msTk; tsUk;. nfhs;Sk; msTf;Fj; jf;fNj tho;T msthFk; my;yth!

Nahg;gpd; Gj;jpuH mjpfr; Rje;jpuk; ngwNtz;Lkhapd; mtHfs; ,JfhWk; MrPHtjpf;fg;gl;l tk;rj;jhuha; ,Ue;jhy; khj;jpuk; NghjhJ. mtHfs; guhf;fpukk; ngUj;jtHfsha; ,Ue;jhy; khj;jpuk; NghjhJ. mtHfs; Nfhj;jpuj;jpy; NahRth gpwe;jpUg;gJ kl;Lk; NghjhJ. mtHfs; mjpfr; Rje;jpuj;jpw;fhf KiwapLtJ khj;jpuk; NghjhJ. mtHfSf;F mjpfr; Rje;jpuk; Ntz;Lkhapd; mtHfs; KjyhtJ fhl;Lkuq;fisnay;yhk; ntl;bahfNtz;Lk;. mtHfs; vt;tsTf;fjpkha;f; fhl;Lkuq;fis ntl;b xopf;fpwhHfNsh mt;tsTf;fjpfkha;r; Rje;jpug; g+kp tprykhfpf;nfhz;Nl NghFk;. MrPHthjk; mjpfupj;Jf;nfhz;Nl NghFk;. nfhs;ssTf;Fj;jf;fJjhd; tho;T msT md;Nwh!

Mk;> ekf;F ,d;W mjpf MrPHthjk;> mjpfr; Rje;jpuk;> mjpf ghf;fpaq;fs; Ntz;Lk; vd;W MrPj;jhy;> ehk; KjyhtJ nra;aNtz;ba Ntiy ekJ tho;f;ifapYs;s fhl;Lkuq;fisnay;yhk; xd;W$l kPjpapy;yhky; mj;jidiaAk; mwNt ntl;b mopj;JtpLtNj MFk;. ekJ tho;tpYs;s ghjfq;fNs mf;fhl;L kuq;fs;. ekJ ,sk; tajpypUe;J ,JfhWk; ekJ tho;tpy; NtHtpl;L> JspHj;J> g+j;Jf; fha;j;J> frg;ghd ghtf;fdp jUk; er;R kuq;fisnay;yhk; ntl;b tPo;j;jNtz;Lk;. XH ,ufrpag; ght kuKk; ,y;yhJ> KOtJkha; ntl;btplNtz;Lk;. xU ghtg; gof;fKk; ,y;yhJ Kw;wpYk; xopj;JtplNtz;Lk;. NtNuhL ntl;b vwpaNtz;Lk;. mJ ,Ue;j ,lj;ijAk; ,dp mJ mwpahjgb mij mwNt rq;fhuk; nra;aNtz;Lk;. fpwp];Jtpd; ,uj;jj;jhy; ek;Kila rfy ghtq;fs; ePq;f> Kw;wpYk; fOtpr; Rj;jpfupf;fg;glNtz;Lk;. nrf;fr; NrNtH vd;wpUe;j ghtq;fs; fpwp];Jtpd; ,uj;jj;jhy; g+uzkha;f; fOtg;gl;L ciwe;j kioiagNghy ntz;ikahfNtz;Lk;. ,uj;jhk;gur; rptg;gha; ,Ue;j ghtq;fs; fpwp];Jtpd; ,uj;jj;jhy; gQ;irg;Nghy ntz;ikahfNtz;Lk;. fiw jpiuf;Fk;> khR kWTf;Fk;> ,dp ek; ,Ujaj;jpy; ,lkpUf;ff;$lhJ. vy;yhg; ght gof;f tof;fq;fshfpa kuq;fs; nfhg;Gf; fpisfNshL khj;jpuky;y> NtNuhL ntl;b tPo;j;jg;glNtz;Lk;> g+z;NlhL mitfs; neUg;Gf;F ,iuahf Ntz;Lk;. fhl;Lkuq;fnsy;yhk; mopf;fg;gl;L> fuLKulhd epyq;fs; jpUj;jg;glNtz;Lk;. fhL ehlhf Ntz;Lk;. vt;tsTf;nft;tsT kuj;ij ntl;b fhl;il jpUj;jpf; nfhs;fpNwhNkh mt;tsTf;ft;tsT kl;LNk tho;f;iff;Fg; gad;gLk; epyk; fpl;Lk;.

fhl;L kuq;fis mopf;fhJ ehl;L epyk; mjpfk; Ntz;Lk; vd;W $r;rypLtjhy; gadpy;iy. ghtg; gof;f tof;fq;fis mopj;njhopf;fNtz;Lk; vd;W cuf;ff; fj;Jtjpy; nghUNsJkpy;iy. NahNrg;gpd; Gj;jpuiug;Nghy ehq;fs; NahRth gpwe;Js;s MrPHthjkhd FLk;gj;jpy; gpwe;Js;Nshk;. vq;fSf;F Idg;ngUf;fKk;> ghuhf;fpukj; jpul;rpAk;> ,aw;ifj; jpwDk;> rhkHj;jpa td;ikAk; mjpfk;. ,j;jifa tuk; gilj;j ckf;F nfhLf;fg;gl;Ls;s NtiyNah rpwpJ. gjtpNah mw;gkhdJ vd;W mjpUg;jp nfhz;bUf;fyhk;. Mz;ltH nfhLj;Js;s njhopypy; KWKWg;Gf;nfhz;bUf;fyhk;. ,t;tpj mjpUg;jp xUehSk; MrPHthjj;ijf; nfhzuhJ. ehk; ,d;Dk; tsuhjjw;Ff; fhuzk; ngUfhjjw;Ff; fhuzk; ,g;nghOJ Mz;ltH itj;jpUf;fpw ,lj;jpYs;s fhl;L kuq;fis ehk; ,d;Dk; rupahf ntl;lhjNj.

ght kuq;fis ntl;l ntl;l jpl;lkhf ,lKk;> tha;g;Gk; MrPHthjkk; gjtpAk; ngUfpf;nfhz;Nl NghFk;. gjtp vd;why; nghWg;Gk; Mq;Nf cz;L. nghWg;ig Vw;fhtpby;> ngUf;fk; Vw;glhJ. mJ rpd;d Ntiyaha; ,Ue;jhYk; mjw;Fupa nghWg;G cz;L. ehk; nfhQ;rj;jpy; cz;ikaha; ,Ue;jhy; mNefj;jpw;F mjpfhupaha; caHj;jg;gLNthk;. ,g;nghOJ ,Uf;fpw jdJ nfhQ;rj;ij mrl;ilgz;Zfpwtd; xUehSk; ngUk;ghf;fpaj;ij ngwhd;. jhd; ehl;lg;gl;Ls;s rpwpa Njhl;lj;jpy; ,Ue;Jnfhz;ljhNd mjw;Fj; jf;f fdp nfhLf;f mwpahjtd; vt;thW ngupa Njhl;lj;jpy; ngUk; fdpiaf; nfhLg;ghd;. MfNt> Mz;ltH itj;Js;s ,lj;jpy; cd; tho;tpy; ,Uf;Fk; nfl;l fhl;L kuq;fis vy;yhk; Kjypy; eP ntl;b vupq;Fq;fhy;> cdf;Fj; juhskhd ,l tprhyk; Vw;gl;L tpLk;. Mz;ltH ,g;nghOJ cd;id itj;Js;s epiyapy; eP Kw;wpYk; ntw;wpAs;s Gdpj tho;f;if Mw;Wq;fhy;> mJNt cd; tho;f;if Kd;Ndw;wj;jpw;F mbNfhyptpLk;.

eP ,g;nghOJ ,Uf;fpw tPl;by; ghtg; gof;fq;fshfpa fhl;L kuq;fs; cz;lh? eP ,g;nghOJ gzpahw;Wfpw mYtyfj;jpNy jPa fhl;L kuq;fs; cz;lh? eP tho;fpw JiwapNy ghtkuq;fs; tsHe;Js;sdth? eP elkhLfpw topapNy nfl;lkuq;fs; tsHe;J> cdJ tho;f;if Nkk;ghl;bw;F Kl;Lf;fl;il Nghl;L epw;fpd;wdth? eP tho;tpy; ntw;wp tPudhf Kd;Ndwpr; nry;yhjgb jLj;J epw;gJ fHj;jH my;y. cdJ nrhe;jg; ghtq;fNsahFk;. MfNt> ,jid eP mwpahJ ,t;tsT jpwk; gilj;j cdf;F tho;f;ifapy; <Nlw;wk; ,y;iyNa> vd;W Vq;fpf;nfhz;bUf;Fk;. ez;gNd> cdJ jho;r;rpf;F fhuzk; cdJ ghtNk vd;wwpthahf. cd; tho;f;if Kd;Ndw;wg; ghijapy; eP Kd;Ndwpr; nry;yhjgb FWf;fpl;L epw;gJ cd; ght kuNkahFk;. cdJ tho;f;if RgPl;rg; ghijia mile;J epw;f> mg;ght kuj;ij clNd jwpj;J vupj;J tpL. Mij NtNuhL ntl;b neUg;gpypl;Lf; nfhSj;jptpL. kuk; xope;jgpd;> Kd;dhy; milf;fg;gl;bUe;j MrPHthjg; g+kp clNd jpwf;fg;gl;LtpLk;. nfhs;ssNt MFkhk; tho;T msT.

NahNrg;gpd; tk;rj;jhUf;F gpuNjrk; Ntz;Lkhapd;> mtHfs; mq;Fs;s fhdhdpaupd; ,Ug;G ujq;fis Kwpabj;jhf Ntz;Lk;. mtHfs; jhk; guhf;fpukr;rhypfs; vd;W nrhd;dhHfNs. [dg;ngUf;fk; cs;stHfs; vd;W $wpdhHfNs. mg;gbahdhy;> mtHfs; Vd; ,e;jf; fhdhdpaupd; ,Ug;G ujq;fisf; ifg;gw;wp mtHfs; thOk; tsk; gilj;j ,e;jg; gs;sj;jhf;if gpbj;Jf;nfhs;sf;$lhJ? NkYk;> ,lk; Ntz;Lkhdhy;> NkYk; NghHGupe;Jjhd; MfNtz;Lk;. mJTk; tskhd ,lk; Ntz;Lkhdhy;> td;ik gilj;j tpNuhjpfis ntd;Wjhd; MfNtz;Lk;. ghYk; NjDk; XLk; gs;sj;jhf;F Ntz;Lkhapd;> mq;Fs;s ,Ug;Gujq;fis nehWf;fpj;jhd; MfNtz;Lk;. mjpfr; Rje;jpuj;Jf;F Mirg;gl;lhy;> mjpf cf;fpukha; Aj;jk; nra;Jjhd; jPuNtz;Lk;. ntWk; KWKWg;ghy; MrPHthjk; fpl;btplhJ. ntWk; KiwaPl;lhy; Rje;jpuk; ngUfptplhJ. ,Ug;G ujq;fis cilj;njwpe;jhy; kl;LNk nropg;ghd gs;sj;jhf;F fpilf;Fk;. nfhs;ssNt tho;f;ifasT.

ekJ fpwp];j tho;tpy; Ngupd;gk; nghq;Fk; gs;sj;jhf;Ffisr; Rje;jupf;fNtz;Lkhapd;> mq;Fs;s ngay;nrg+ypd; ,Ug;Gujq;fshk; gyj;j Nrhjidfis vjpHj;J nty;yNtz;Lk;. ,NaRehjH jkJ mtjhu tho;f;iff; fhyj;jpy; vj;jidNah gpukhz;lkhd ,Ug;Gujq;fis vjpHj;J mtw;iw vy;yhk; Rf;FE}whfj; jfHj;njwpe;Jtpl;lhH. mtUf;F ehw;gJ ehs; khj;jpuk; md;W. mtjhu tho;f;if KOtJNk rhj;jhdpd; gaq;fukhd ,Ug;Gujq;fisj; jhf;fp jfL nghbahf;f Ntz;bapUe;jJ. ,Us; Nte;jdpd; ,Ug;Gujq;fis vy;yhk; ,NaRehjH vjpHj;J J}s; J}shf;fp> vupj;J rk;gyhf;fp tpl;lhH. me;jfhuNyhfhjpgjpapd; ,Ug;Gujq;fis vy;yhk; mopj;Jtpl;Nld; vd;gjw;F mwpFwpahfr; rpYitapy; Kbe;jJ vd ntw;wp Kof;fk; nra;jhH. mtH ntd;wJNghy ehKk; nty;yNtz;Lk;. mtH ntw;wp ek; ntw;wp vd;why; ehKk; vt;tsT nfhLj;J itj;j ghf;fpathd;fs;.

fpwp];Jtpd; ntw;wpia tpRthrj;jpd;%yk; ek; ntw;wpahf;fpf;nfhs;sNtz;Lk; vt;tsTf;nft;tsT ekjhf;fpf; nfhs;fpNwhNkh mt;tsTf;ft;tsTjhd; ek;Kila Gdpj ntw;wp tho;T ngupjhfp tsUfpwJ. nfhs;ssTf;Fj;jf;fJjhNd tho;T msT ,Uf;Fk;. vt;tsTf;fjpfkha; fpwp];Jtpd; gupRj;jhtpiag; ngw;Wf;nfhs;fpNwhNkh mt;tsTf;fjpfkha; gupRj;j tho;tpy; Kd;NdWNthk;. vttsTf;fjpfkha; fpwp];Jitg; gw;wpa tpRthrj;jpy; tsHfpNwhNkh mt;tsTf;fjpfkha; MrPHthjtho;f;ifapy; Nkk;gLNthk;. vt;tsTf;fjpfkha; fpwp];Jtpd; fl;lisf;Ff; fPo;g;gbfpNwhNkh mt;tsTf;fjpfkha;j; J}a n[a [Ptpak; tpUj;jpahFk;. vt;tsTf;fjpfk; cdf;F MrPHthjr; Rje;jpuk; Ntz;LNkh mt;tsTf;ft;tsT fupridNahL cdJ ght er;Rkuq;fis vy;yhk; ntl;b vwpe;JtplNtz;Lk;. ntWk; ,iyfNshLk; nfhg;Gf; fpisfNshLk; khj;jpuky;y> NtNuhL mit ntl;b vupj;Jr; rhk;gyhf;fptplNtz;Lk;. Kl;Lf;fl;il NghLk; nfl;l fhl;L kuq;fs; vt;tsTf;nft;tsT mopf;fg;gLfpd;wdNth mt;tsTf;ft;tsT Ngupd;g ,ltrjp Vw;gLk;. vt;tsTf;nft;tsT ,ltrjp Vw;gLfpd;wNjh> mt;tsT J}uk; ,NaR fpwp];J cd;id epug;gp vt;tsT Mz;L nfhs;fpwhNuh mt;tsT gupRj;j ntw;wp tho;f;if tha;f;Fk;. mtH cd;dpy; ngUfNt cd; tho;Tk; ngUFk;. mjw;F cd; tpRthrk; ngUfNtz;Lk;. xg;gilj;jy; ngUfNtz;Lk;. mtiuNa ek;gp tho;jy; ngUfNtz;Lk;. mtuhNy my;yhky; ek;khy; xd;Wk; nra;aKbahJ. MfNt> mtiuf; nfhs;Sk; msT ek; tho;T msthFk;. ,NaR vd;dpy; ngUfNt> ehd; tho;tpy; ngUFfpNwd;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book