19. கைக்கொள்ள வேண்டியவை

19. iff;nfhs;s Ntz;bait

jpahd thrpg;G: NahRth 23:1-16

,];uNty; Gj;jpuH fhdhd; Njrj;jpw;F te;J ,UgJ Mz;LfSf;F mjpfkhdgpd; epfo;e;j epfo;r;rp NahRth 23k; mjpfhuj;jpy; nghwpf;fg;ngw;Ws;sd. ,JfhWk; ,];uNtyiu vj;jidNah Nghupy; NahRth Kd;dpd;W elj;jpAs;shd;. NahRthTf;F vj;jidNah nghWg;ghd Ntiyfs;> vj;jidNah my;yy; epiwe;j mYty;fs;. vj;jidNah ntw;wpfs;> Njhy;tpfSk; $l. ,j;jid NghHfisAk; jiyik jhq;fp elj;jp ntw;wpfz;l NahRth gpd;dH ,r; Rje;jug; g+kpia ,];uNtyUf;Fg; gq;fpl;Lf; nfhLf;Fk; tha;g;Gk; ngw;whd;. ,t;tsT NghH tho;Tf;Fg; gpd;dH NahRth taJ nrd;W KjpHe;jtdhdhd;.

NahRth ,];uNtypd; %g;giuAk;> jiytiuAk;> epahahjpgjpfisAk;> mjpgjpfisAk;> kw;w vy;yhiuAk; miog;gpj;J mtHfis Nehf;fp: ehd; taJ nrd;W KjpHe;jtdhNdd;. cq;fs; Njtdhfpa fHj;jH cq;fSf;F Kd;ghf ,e;jr; rfy [hjpfSf;Fk; nra;j ahitAk; ePq;fs; fz;BHfs;. cq;fs; Njtdhfpa fHj;jHjhNk cq;fSf;fhf Aj;jk;gz;zpdhH. NahHjhd; Kjy; ehk; epH%ykhf;fpditfSk;> Nkw;fpYs;s ngupa rKj;jpuk;kl;L;k; ,d;Dk; kPjpahapUf;fpwitfSkhd rfy [hjpfspd; Njrj;ijAk; rPl;Lg;Nghl;L cq;fSf;F cq;fs; Nfhj;jpuq;fSf;Fj; jf;fjha; Rje;jpukhfg; gq;fpl;Nld;. cq;fs; Njtdhfpa fHj;jH cq;fSf;Fr; nrhd;dgbNa> ePq;fs; mtHfSila Njrj;ijf; fl;bf;nfhs;Sk;gbf;F> cq;fs; Njtdhfpa fHj;jH jhNk mtHfis cq;fSf;F Kd;ghfj; Juj;jp> cq;fs; ghHitapdpd;W mfw;wpg; NghLthH vd;w cWjp nkhopfisg; gfHe;jhd;. ,t;tsT gOj;j mDgtk; gilj;j xU gf;jDila fhybapy; mkHe;J> mtd; jd; tho;ehspy; fz;l mDgtj;ijf; $wf;Nfl;gJ ek;nky;yhUf;Fk; mjpfk; gpupakhapUf;Fk; my;yth?

,t;tsT KjpHe;J taJtiu fHj;jiu cj;jkkha;g; gpd;gw;wp mtiu ,jag+Htkhf Nrtpj;J te;j NahRthtpd; mDgt nkhopfs; nghd;dhy; nghwpf;fNtz;bait. me;j mKj nkhopfisf; NfSq;fs;.

cq;fs; Njtdhfpa fHj;jH cq;fSf;fhfr; nrhd;d ey;thHj;ijfspy; vy;yhk; xU thHj;ijAk; jtwpg;Nghftpy;iy vd;gij cq;fs; KO ,Ujaj;jhYk; cq;fs; KO Mj;JkhthYk; mwpe;jpUf;fpwPHfs;. fHj;jH nrhd;d vy;yh thHj;ijfSk; cq;fSf;F epiwNtwpw;W. mitfspy; xU thHj;ijAk; jtwpg;Nghftpy;iy. Mk;> fHj;jH kdk; khw kdpjDk; my;yH. mtH ngha; nrhy;YfpwtUk; my;yH. mtH nrhd;d nrhy;iy epiwNtw;whky; ,uhH. fHj;jNu rj;jpak; MdtH. mtH thapdpd;W Gwg;gLtnjy;yhk; rj;jpak;. mitfspy; xU thHj;ijAk; ngha;g;gjpy;iy. MfNt> mtUila thHj;ijia ek;gpdtHfs; xUf;fhYk; ntl;fkiltjpy;iy. mtiu tpRthrpf;fpwtHfs; xUtUk; Vkhw;wk; milfpwjpy;iy. ,Njh> MgpufhKf;F fhdhd; Njrj;ij mtDila gpd;re;jjpahUf;F nfhLg;Ngd; vd;W thf;Fg;gz;zpd fHj;jH jkJ thf;if epiwNtw;wptpl;lhH. fHj;jUila xU thHj;ijAk; jtwpg;Nghftpy;iy. Mk;> fHj;jH xUNghJk; jtwhjtH. fHj;jUila nrhy; xUNghJk; jtwhJ. fHj;jUila nray; xUf;fhYk; jtwhJ. vt;tsT rj;jpakhd rj;jpak;. ehNd rj;jpak; vd;W ,NaRehjH ,ak;gtpy;iyNah!

NahRthtpd; tho;f;if ,Wjp te;Jw;wJ. jdJ tho;f;ifapd; filrp Neuj;jpy; te;Jw;w NahRth fHj;jiu epidj;J mtuJ mjpraf; fpupiafisnay;yhk; kPz;Lk; epidTf;Ff; nfhz;L te;J rpe;ij FspHe;jhd;. Mdhy;> mtd; ,];uNtyiu epidj;jnghOJ xU fyf;fk; mtd; kdj;ij thl;bg; gpope;jJ. fhdhdpYs;s gyj;j VO giftuhd rpyH ,d;Dk; mopf;fg;glhJ vQ;rpapUe;jdH. xUNtis ,e;j ,];uNtyH fHj;jiu tpl;L tpyfp> vQ;rpapUe;j ,g;giftHfNshL fye;J> mtHfNshL rk;ge;jKk; nfhz;L> mtHfs; NjtHfisg; gzpe;J nfhs;Sk; Nrhjidf;Fs; tpOe;JtpLthHfNsh vd;w mr;rk; NahRthitf; ft;tpf; nfhz;lJ. INah xUf;fhy; ,e;j ,];uNtyH gpd;thq;fpg;Ngha; fHj;jiu kwe;Jtpl;L> mtHfSf;Fs;Ns kPjpaha; ,Uf;fpw fhdhd; g+HtPff; FbfNshL NrHe;J cwTnfhz;lhy;> fHj;juJ Nfhgj;jhy; ,tHfs; ey;y Njrj;jpypUe;J rPf;fpukha; mope;J NghthHfNs vd;W kdk; mOe;jpdhd;.

Mifahy;> NahRth jhd; kupf;fg;NghFk;Kd; ,];uNtyUf;F vr;rupg;Gk; mwpTiuAk; gfHthd; Ntz;b> mtHfisnay;yhk; miog;gpj;J> mtHfs; iff;nfhs;sNtz;ba nfhs;iffisj; njs;sj; njspa vLj;Jiuj;jhd;.

NahRth ,];uNtyUf;Ff; $wpa ,Wjp vr;rupg;G nkhopfs; gTy; mbfs; vNgrpaUf;F ,Wjpahff; $wpa vr;rupg;G nkhopfSf;F xj;jpUf;fpd;wd my;yth?

Mifahy;> cq;fisf; Fwpj;Jk;> Njtd; jk;Kila Ra ,uj;jj;jpdhNy rk;ghjpj;Jf;nfhz;l jdJ rigia Nka;g;gjw;Fg; gupRj;j Mtp cq;fisf; fz;fhzpfshf itj;j ke;ij KOtijAk; Fwpj;Jk; vr;rupf;ifahapUq;fs;. ehd; Nghdgpd;G ke;ijiaj; jg;gtplhj nfhbjhd Xeha;fs; cq;fSf;Fs;Ns tUk;. cq;fspYk; rpyH vOk;gp> rPlHfisj; jq;fsplj;jpy; ,Oj;Jf;nfhs;Sk;gb khWghlditfisg; Nghjpg;ghHfs; vd;W mwpe;jpUf;fpNwd;. Mdgbahy;> ehd; %d;W tUl fhykha; ,uTk; gfYk; fz;zPNuhNl ,iltplhky; mtdtDf;Fg; Gj;jp nrhy;ypf; nfhz;L te;jij epidj;J tpopj;jpUq;fs;. ,g;nghOJk; rNfhjuNu> ePq;fs; gf;jp tpUj;jp milaTk;> gupRj;jkhf;fg;gl;l midtUf;Fs;Sk; cq;fSf;Fr; Rje;jpuj;ijf; nfhLf;fTk; ty;ytuhapUf;fpw NjtDf;Fk;> mtUila fpUigAs;s trdj;jpw;Fk; cq;fis xg;Gf;nfhLf;fpNwd;. xUtDila nts;spiaahfpYk;> nghd;idahfpYk;> t];jpuj;ijahfpYk; ehd; ,r;rpf;ftpy;iy. ePq;fs; mwpe;jpUf;fpwgb> vdf;Fk;> vd;DlNd$l ,Ue;jtHfSf;Fk;> Ntz;baitfSf;fhf ,e;jf; iffNs Ntiynra;jJ. ,itfisr; nrhd;d gpd;G> mtd; Koq;fhy;gbapl;L mtHfs; vy;yhNuhLk;$l n[gk;gz;zpdhd;. mtHfs; vy;yhUk; kpfTk; mOJ> vd; Kfj;ij ePq;fs; ,dpg; ghHf;fkhl;BHfs; vd;W mtd; nrhd;d thHj;ijiaf; Fwpj;J mjpfkha; Jf;fg;gl;L gTypd; fOj;ijf; fl;bf;nfhz;L mtid Kj;jk; nra;J> fg;gy; tiuf;Fk; mtDlNd$lg; NghdhHfs;.

ehd; Nghd gpd;G> ke;ijiaj; jg;gtplhj nfhbjhd Xeha;fs; cq;fSf;Fs;Ns tUk;. Mifahy; cq;fisf; Fwpj;Jk;> ke;ij KOtijf; Fwpj;Jk; vr;rupf;ifahapUq;fs; vd;w gTybfs; vr;rupj;j mNj cz;ikahd vr;rupg;igNa NahRth jdJ ,Wjpf; fhyj;jpy; ,];uNtyUf;F tpLtpj;jhd;.

NahRth nfhLj;j Kjy; vr;rupf;if NahRth 23:6k; trdj;jpy; mlq;fpAs;sJ. Mifahy; NkhNrapd; epahag;gpukhzg; Gj;jfj;jpy; vOjpapUf;fpwij tpl;L tyJ GwkhfpYk; ,lJ GwkhfpYk; tpyfpg; Nghfhky; mijnay;yhk; iff;nfhs;sTk;> nra;aTk; epHzak;gz;zpf; nfhs;Sq;fs;. mjhtJ> fHj;jUila trdj;jpw;Fk; mtHfs; fPo;g;gbe;J elf;f> vr;rupf;ifaha; ,Uf;fNtz;Lk;. jdp xU kdpjNdh my;yJ xU [hjpNah fHj;jUila thHj;ijf;Ff; fPo;g;gbahkw;Nghdhy; fHj;jUila rhgj;ijNa mtHfs; Vw;gH. Mdhy;> fHj;jUila trdj;jpw;Ff; fPo;g;gbe;J elf;Fk; kdpjNdh my;yJ kD\pNah my;yJ [hjpNah> MrPHthjk;ngw;W> ghf;fpak; miltH. fHj;jH mtHfNshL ,Ue;J> mtHfis vy;yhj; jPikf;Fk; jw;fhj;J ,ul;rpg;ghH. MfNt> fpwp];jt tho;tpYk; xt;nthU fpwp];jtDk; iff;nfhs;sNtz;ba Kjy; nfhs;if ahnjdpy; mtd; fHj;jUila trdj;jpw;Ff; fPo;g;gbe;J elf;fNtz;Lk;.

fpwp];jtNd> eP jpde;NjWk; xOq;fhf Ntjk; thrpj;J tuyhk;. mNef Ntj trdq;fs; cdf;F kdg;ghlkhfj; njupe;jpUf;fyhk;. mNefg; nghd;dhd trdq;fs;Ngupy; eP Mo;e;j jpahdk; nra;jpUf;fyhk;. mjd; cl;fUj;ijg;gw;wp eP tpsf;fkhf tpahf;fpahdk; gbj;jpUf;fyhk;. my;yJ vOjpapUf;fyhk;> my;yJ gpurq;fpj;J ,Uf;fyhk;. ,itnay;yhk; mjpf ey;yitjhd;> Ntjk; jpde;NjhWk; xOq;fhf thrpj;J> mjd; Md;kf; fUj;ij mwpe;Jnfhs;tJ ey;yJjhd;. ,y;iynad;W kWj;Jiug;NghH ahUNk ,y;iy. Xt;nthU fpwp];jtDk; ehs;NjhWk; mjpfhiyapy; fHj;jUila ghjj;jpy; mkHe;J> Ntjj;jpahdk; nra;tJ kpfkpf Kf;fpak;. Mdhy; mNjhL epd;WtplhJ> fHj;jUila trdk; ek;ik vij nra;ar; nrhy;fpwNjh mjw;Ff; fPo;g;gbe;J mijj; jtwhky; nra;aNtz;Lk;. ve;nje;jg; ghtg; gof;fq;fis tpl;Ltplr; nrhy;fpwNjh mjw;Ff; fPo;g;gbe;J mj;jPa gof;fj;ij tpl;Ltplj; jtwf;$lhJ. fHj;jUila trdj;ij thrpf;fpwJk; my;yhky;> mjw;Ff; fPo;g;gbe;J elf;fTk; Ntz;Lk;. fHj;jUila thHj;ijf;Ff; fPo;g;gbjy; xt;nthU fpwp];jtDk; iff;nfhs;s Ntz;ba Kjy; nfhs;ifahFk;. fHj;jUila nrhy;Yf;F ahH ahH fPo;g;gbe;J elf;fpwhHfNsh> mtHfs; tho;tpy; tsHr;rp Vw;gLk;. mtHfs; tho;tpy; gupRj;jk; tpUj;jpahFk;. mtHfs; ntw;wpNky; ntw;wp fhz;ghHfs;. ahH ahH J}a fpwp];jt ntw;wp tho;f;if Mw;w Mrpf;fpwhHfNsh> mtHfnsy;yhk; jtwhJ mtrpak; mDrupf;f Ntz;ba Kjy; fpwp];jt newp> fpwp];JTf;Ff; fPo;g;gbjNy.

NahRth jdJ tho;tpd; filrpf; fhyj;jpy; ,];uNtyUf;F tpLj;j ,uz;lhtJ vr;rupf;if NahRth 23:7-8y; mlq;fpAs;sJ. cq;fSf;Fs;Ns kPjpaha; ,Uf;fpw ,e;j [hjpfNshL fythkYk;> mtHfSila NjtHfspd; ngaiu epidahkYk;> mitfisf; nfhz;L MizaplhkYk;> mitfisr; NrtpahkYk; gzpe;J nfhs;shkYk; ,Uf;Fk;gb vr;rupf;ifaha; ,Uq;fs;. ,e;ehs; kl;Lk; ePq;fs; nra;jJNghy cq;fs; Njtdhfpa fHj;jiug;gw;wpf; nfhz;bUq;fs;. Mk;> ,];uNtyUf;F fHj;jH xUtNu. mtHfs; mbikj;jd tPlhfpa vfpg;J Njrj;jpypUe;J Gwg;glg;gz;zp> mtHfSf;Fg; ghYk; NjDk; XLfpw fhdhd; Njrj;ijf; fpUigaha;f; nfhLj;j Njtdhfpa fHj;jiu md;wp NtNw NjtHfis mtHfs; ek];fupf;fTk;> Nrtpf;fTk; $lhJ. xU nrh&gj;ijahfpYk;> ahnjhU tpf;fpufj;ijahfpYk;> mtHfs; cz;lhf;ff; $lhJ. mtHfs; me;epa NjtHfSila ehkj;ij jq;fs; thahy; cr;rupg;gJ khj;jpukd;W> jq;fs; kdjpy; me;epa NjtHfspd; ngiu epidf;fTk; $lhJ. mtHfs; vz;znky;yhk; fHj;jUila gupRj;j ehkj;jhy; epiwe;jpUf;fNtz;Lk;. mtHfs; neQ;rnky;yhk; fHj;jUila gpurd;dj;jhy; nghq;fp topaNtz;Lk;. mtHfs; cs;sj;jpy; Nfhapy; nfhz;Ls;s fHj;jupd; Gdpj ehkj;ijNa mtHfs; cjLfs; cr;rupf;fNtz;Lk;. ,jaj;jpd; epiwthy; tha; NgRk; md;Nwh? mtHfs; fHj;jiuNa Nrtpj;J> fHj;jUila J}a ehk kfpikf;fhd nray;fisNa nra;aNtz;Lk;.

gupRj;j ntw;wp tho;f;if elj;j tpUk;Gfpw xt;nthU fpwp];jtDk; gpd;gw;w Ntz;nba ,uz;lhtJ newp ,JJhd;. Xt;nthU fpwp];jtDk; cs;sj;jpYk; fpwp];J Njt ,ul;rfuhf tPw;wpUf;fNtz;Lk;. mtdJ ,janky;yhk; fpwp];J. mtdJ Ngr;nry;yhk; fpwp];J. mtdJ nray;fspy; vy;yhk; fpwp];J kfpikg;glNtz;Lk;. kuk; mjd; fdpfshy; mwpag;gLtJNghy> fpwp];jtDila nrayhy; fpwp];J mtDf;Fs; tPw;wpUg;gJ cyFf;F ntspahf Ntz;Lk;. kD\H cq;fs; gpjhit kfpikg;gLj;Jk;gb cq;fs; ntspr;rk; mtHfs; Kd;ghfg; gpufhrpf;ff;fltJ vd;W ,NaRehjH giwrhw;wtpy;iyNah? rhj;jhDila Ml;rpahy; xU kdpjDila tho;f;ifapy; ntspahFk; khk;rj;jpd; fpupiafisf; fz;lhy;> cyfk; mtid vt;thW fpwp];jtd; vd;W xj;Jf;nfhs;Sk;? Mdhy; xUtDila tho;tpy; gupRj;j Mtpapd; fdpfs; fhzg;gl;lhy; mtDila ,jaj;jpy; fpwp];J Nfhapy; nfhz;Ls;shH vd;gij cyfk; mwpe;Jnfhs;Sk;. MfNt> gupRj;j ntw;wp tho;T Ntz;Lk; vd;W tpUk;Gfpw midtUk; fpwp];JitNa jq;fSf;F vy;yhtw;wpw;Fk; vy;yhkhf Vw;Wf;nfhs;sNtz;Lk;. mtHfs; ,ja vz;zKk;> nrhy;Yk;> nraYk; vy;yhk; fpwp];Jthy; epiwe;jpUf;f Ntz;Lk;.

,];uNtyUf;F NahRth nfhLj;j %d;wthJ vr;rupf;if NahRth 23:11y; $wg;gl;Ls;sJ. cq;fs; Njtdhfpa fHj;jupy; md;G$Uk;gb> cq;fs; Mj;Jkhf;fisf; Fwpj;J kpfTk; vr;rupf;ifaha; ,Uq;fs;. Mk;> ,];uNtyH Njtdhfpa fHj;juplj;jpy; khj;jpuk; md;G nfhs;sNtz;Lk;. fHj;juplj;jpy; md;G$He;J mtUila fw;gidfisf; iff;nfhs;fpwtHfSf;F Mapuk; jiyKiwkl;Lk; ,uf;fk; fpilf;Fk;. mtHfs; Njtdhfpa fHj;juplj;jpy; KO ,Ujaj;NjhLk; KO Mj;JkhNthLk; KO kdNjhLk; KO gyj;NjhLk; md;G$uNtz;Lk; vd;gNj gpujhd fw;gidahFk;. fHj;juplj;jpy; md;G ,y;yhtpl;lhy;> vg;gb mtUila thHj;ijf;Ff; fPo;g;gbe;J mtiuNa Nrtpf;f KbAk;?

Xt;nthU fpwp];jtDk; iff;nfhs;sNtz;ba %d;whtJ khngUk; nfhs;if ,Jjhd;. mtd; fpwp];Jtpdplj;jpy; KOkdNjhLk; KO ,Ujaj;NjhLk; md;G$uNtz;Lk;. fpwp];Jtpdplj;jpy; xUtd; md;G$uhky; Nghdhy;> mtd; rgpf;fg;gl;ltdhapUf;ff;fltd; vd;W gTybfs; vr;rupf;fpwhH. Mifahy;j;jhd;> Mz;ltH NgJUitg; ghHj;J: eP vd;dplj;jpy; md;gha; ,Uf;fpwhah vd;W Kk;Kiw Nfl;lhH. fpwp];jt MLfisAk; Ml;Lf;Fl;bfisAk; Nka;f;f Ntz;ba kfj;jhd nghWg;ig ahH ahH Vw;Wf;nfhz;Ls;shHfNsh mtHfsplk; ,Uf;fNtz;ba %yg;gz;G fpwp];jt md;Gjhd;. fpwp];Jtpdplj;jpy; md;gpy;yhjtd; MLfis vt;thW md;Gld; Nka;f;fKbAk;? fpwp];Jtpd;kPJ ,Uf;fNtz;ba md;G FiwTgl;lhy;> xU fpwp];jtdpd; tho;tpYk; Copaj;jpYk; FspHr;rpAk; fdpapd;ikAk; fhzg;gLk;. fpwp];Jtplk; md;G tsu tsu> gupRj;j tho;tpYk; ntw;wp tsUk;. xU fpwp];jtdplk; ,Uf;fNtz;ba capHg;G gz;G fpwp];jt md;Gjhd;. fpwp];Jtpd; kPJs;s md;ig tpl;L cyfpYs;s ve;jr; rf;jpAk; ek;ikg; gpupf;fhjgb> fz;zq;fUj;Jkha; ,Uf;fNtz;Lk;. ,NaR fpwp];Jtpd; kPJs;s md;G Fiwe;J Nghdhy;> xUtDila tho;Nt xope;JNghFk;. MfNt> clYf;F capH vt;tsT Kf;fpaNkh> mijtpl mjpf Kf;fpak; xU kdpjDf;Ff; fpwp];Jtplk; ,Uf;fNtz;ba md;G. gOj;j mDgtk; gilj;j NahRth $Wk; ,k;%d;whtJ newpia ehk; xt;nthUtUk; kfh gpujhd fpwp];jt newpahff; iff;nfhs;sNtz;Lk;. cq;fs; Njtdhfpa fHj;juplj;jpy; md;G$Uk;gb> cq;fs; Mj;Jkhf;fisf; Fwpj;J kpfTk; vr;rupf;ifahapUq;fs;. gupRj;j MtpapdhNy Njt md;G ek;Kila ,Ujaq;fspy; Cw;wg;gLfpwJ (Nuh.5:5). fpwp];Jtplk; vdf;F md;G ,y;yhtpl;lhy; ehd; xd;Wkpy;iy. ,g;nghOJ tpRthrk;> ek;gpf;if> md;G ,k;%d;Wk; epiyj;jpUf;fpwJ. ,itfspy; fpwp];Jtpd; kPJs;s md;Ng ngupaJ.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book