20. சேவைக்குத் தேவையான சக்தி

20. Nritf;Fj; Njitahd rf;jp

jpahd thrpg;G: NahRth 24:1-25

fHj;jUila jhrdhfpa NahRthTf;F ,g;nghOJ taJ E}w;Wg; gj;J. jdJ tho;f;if KOtijAk; fHj;jUf;Ff; fhzpf;ifahfg; gilj;J> mtH xUtiuNa cj;jkkha;r; Nrtpj;j ,f; fHj;jUila Copaf;fhud; jhd; Nerpj;j fHj;jUila ,uh[;aj;jpy; gpuNtrpf;Fk; ehs; fpl;baJ. jhd; kupf;FKd; ,];uNtyUf;F ,Wjp mwpTiuahw;w Mrpj;jhd;.

MfNt> NahRth ,];uNtypd; Nfhj;jpuq;fisnay;yhk; rPNfkpNy $btug;gz;zp> ,];uNtypd; %g;giuAk;> jiytiuAk;> epahahjpgjpfisAk;> mjpgjpfisAk; tutioj;jhd;. mtHfs; NjtDila re;epjpapy; te;J epd;whHfs;.

fHj;jiur; NrtpAq;fs;

ehDk; vd; tPl;lhUNkhntd;why; fHj;jiuNa Nrtpg;Nghk;. ehNdh vd; tho;ehnsy;yhk; fHj;jiuNa KO ,Ujaj;NjhLk; Nrtpj;J te;Njd;. vd; tho;f;ifapd; xNu ,yl;rpak; ehd; fHj;jiu vd; ,Ujag+Htkhf Nrtpf;fNtz;Lk; vd;gNj. mt;thNw ,JfhWk; vd; tho;tpy; fHj;jiuad;wp NtnwhUtiuAk; ehd; Nrtpf;ftpy;iy. ehd; fHj;jiur; Nrtpf;fNt gpwe;Njd;. fHj;jiur; Nrtpj;J tho;e;Njd;. fHj;jiur; Nrtpg;gjpy; Ngupd;gk; fz;Nld;. ,g;nghOJk; ehd; cyFf;F tpLf;Fk; ,Wjpr; nra;jp ahnjdpy;> kf;fNs fHj;jiuNa Nrtpaq;fs;. nja;tr; Nritf;Fj; Njitahd rf;jpiaAk; nja;tNk fpUigahff; nfhLf;fpwhH. ehnky;yhUk; kdpjuhfg; gpwe;jNj fHj;jiu ek; KOkdNjhL Nrtpg;gjw;fhfNt> mtNdh tho;f;ifapy; mjpf ntw;wp fz;ltd; Mthd;. fHj;jUf;F cz;ikaha;r; Nrit nra;Ak; kdpjNd cyfj;Jf;Fj; Njit.

fHj;jUf;F kdpjH Nritahw;wpdhy;> kq;fh tho;T fpilg;gJ kdpjUf;Nf. kdpjd; cz;ikapy; ey;ytho;T thoNtz;Lnkdpy;> mtd; cyfj;ijAk;> khk;rj;ijAk;> gprhirAk; Nrtpf;fhJ> fHj;jiuNa Nrtpf;fNtz;Lk;. fHj;jiur; Nrtpg;gtNd ePbj;j Ngupd;g tho;T ngWthd;. fpwp];Jitr; Nrtpg;gNj xU fpwp];jtdpd; ntw;wp tho;f;ifapd; ,ufrpakhFk;.

fpwp];Jitr; Nrtpf;fhjtd; jd;idAk; nfLj;Jf;nfhs;fpwhd;. jd; tho;itAk; nfLj;Jf;nfhs;fpwhd;. jhd; thOk; cyfj;ijAk; nfLj;Jf;nfhs;fpwhd;. Mjyhy; mtDf;Fj; jho;Tk;> mopTk; tUfpd;wd. ,jid ed;FzHe;j NahRth> ,];uNty; Gj;jpuiu Nehf;fp: ePq;fs; fHj;jiur; Nrtpf;fhJ> md;dpa NjtHfisr; Nrtpj;jhy;> ePq;fs; moptJ jpz;zk;. ,JfhWk; cq;fisf; fhg;ghw;wp ,ul;rpj;jtH fHj;jH xUtNu. mtiu tpl;Ltpl;L NtNw NjtHfis ePq;fs; gzpe;J nfhz;lhy; fHj;jH cq;fis epH%ykhf;FthH.

fHj;jH cq;fSf;F Kd;ghfg; ngupaitfSk;> gyj;jitfSkhd rhjpfisj; Juj;jpapUf;fpwhH. ,;ehs; kl;Lk; fHj;jUila rfhaj;jhy; xUtUk; cq;fSf;F Kd;ghf epw;ftpy;iy. cq;fs; Njtdhfpa fHj;jH cq;fSf;Fr; nrhd;dgb> mtHjhNk cq;fSf;fhf Aj;jk;gz;ZfpwtH. vfpg;jpd; mbikj;jdj;jpdpd;W cq;fis kPl;ltH mtNu. rpte;j rKj;jpuj;ij ,uz;lhfg; gpse;jtH mtNu. cq;fis mw;Gjkhf tdhe;juj;jpy; top elj;jp te;jtH mtNu. gfypNy Nkf];jk;gj;jpdhYk;> ,utpNy mf;fpdp ];jk;gj;jpdhYk; cq;fis mjprakha; top elj;jpdtH mtNu. tdhe;juj;jpy; kd;dhthy; cq;fisg; Ngh\pj;jtH mtNu. cq;fs; Njitnay;yhk; g+Hj;jpnra;jtH mtNu. NahHjhid ntl;lhe;jiuahf;fp cq;fis mw;Gjkha; mijf; flf;fr; nra;jtH mtNu. vupNfhtpdH> vNkhupaH> nguprpaH> fhdhdpaH> Vj;jpaH> fpHfhrpaH> vtpaH> vg+rpaH> Nghd;w giftiunay;yhk; cq;fSf;F Kd;ghfj; Juj;jpatH fHj;jNu. NkYk; ePq;fs; fl;lhj gl;lzj;ijAk;> ehl;lhj jpuhl;irj; Njhl;lj;ijAk;> ntl;lhj fpzw;iwAk;> <l;lhj jputpaj;ijAk; ahH jathy; ngw;Ws;sPHfs;? fHj;jUila jatpdhy;jhNd. ghYk; NjDk; XLfpw ,f;fhdhd; Njrj;ij cq;fs; Rje;jpukhff; nfhLj;jtH ahH? fHj;jHjhNk. NkYk; vQ;rpapUf;fpw giftHfisAk; Juj;jp xopf;ff;$batH fHj;jH xUtNu. ,f;fhdhd; Rje;jpuj;ij epiytukhf mtHfSf;F MrPHtjpj;Jj; juf;$batUk; fHj;jH xUtNu. fHj;jH rfhaj;jhy; kl;LNk mtHfs; fhdhdpy; ePLop Ngupd;gk; Ja;j;J> RgPl;rkhf thoKbAk;. mtHfs; ,d;g ntw;wp tho;f;ifapd; capHehb fHj;jNu.

Mdhy;> ,t;thW jq;fs; capUf;F capuhd> Rje;jpuj;jpw;F fhuzuhd Ngupd;gj;jpw;Ff; fHj;jhthd> ntw;wpf;F ,ufrpakhd fHj;jiu kwe;Jtpl;L> gpd; thq;fpg;Ngha; NtNw NjtHfis epidj;J> mitfisg; gzpe;Jnfhz;L Nrtpj;jhy;> fHj;jH mtHfNshL$l ,Uf;fkhl;lhH. mtHfs; moptJ epr;rak;. mtHfs; kPjpahapUf;fpw fhdhdpa g+HtPff; FbfNshL NrHe;J> mtHfNshL rk;ge;jq; fye;J> mtHfNshL me;epNahe;epakha; cwthbdhy;> fHj;jH ,dp ,e;j vQ;rpapUf;fpw rhjpfis cq;fSf;F Kd;ghfj; Juj;jptplkhl;lhH. fHj;jiu kwe;j ePq;fs;> fHj;jH cq;fSf;Ff; fpUigahff; nfhLj;j ,e;j ey;y Njrj;jpypUe;J mope;JNghFkl;Lk;> mtHfs; cq;fSf;Ff; fz;zpahfTk;> tiyahfTk; > cq;fs; tpyhf;fSf;Fr; rTf;fhfTk;> cq;fs; fz;fSf;F Ks;SfshfTk; ,Ug;ghHfs; vd;W epr;rakha; mwpaf;fltPHfs;.

fHj;jH Ngupy; ahnjhU Fw;wKk; ,y;iy. mtH Fw;wk; nra;a kdpjDk; my;y. mtH cq;fSf;Fr; nrhd;d xU thHj;ijAk; jtwpg;Nghfg;gz;ztpy;iy. mtH cq;fis Nerpj;jhH. cq;fis ,ul;rpj;jhH. cq;fisg; Ngh\pj;jhH. cq;fisf; fhg;ghw;wpdhH. cq;fis topelj;jpdhH. cq;fSf;fhfg; NghH nra;jhH. mw;Gjq;fis elj;jpdhH. fhdhd; Njrj;ijr; Rje;jukhff; nfhLj;jhhH. jk; thf;if epiwNtw;wpdhH. ,d;Wk; cq;fNshbUe;J cq;fis Mz;L elj;JfpwhH. ,g;gbg;gl;l ey;y nja;tj;ij kwe;J> Nrhuhk;Ngha;> md;dpa NjtHfisg; gpd;gw;wpdhy;> fHj;jUila Nfhgk; cq;fs;Nky; gw;wp vupAk;. mtH cq;fSf;Ff; nfhLj;j ,e;j ey;y Njrj;jpypUe;J> ePq;fs; rPf;fpukha; mope;JNghtPHfs;.

ePq;fs; mope;J Nghfhtz;zk; fHj;jiuNa NrtpAq;fs;. fHj;jUila thHj;ijf;Ff; fPo;g;gbe;J elTq;fs;. fHj;jiuNa gpd;gw;Wq;fs;. fHj;jupy; md;G$Uq;fs;.

fHj;jiur; Nrtpf;fpwJ cq;fs; ghHitf;F Mfhjjha;f; fz;lhy;> gpd;id ahiur; Nrtpg;gPHfs; vd;W ,d;W njupe;J nfhs;Sq;fs;. ejpf;F mg;Gwj;jpy; cq;fs; gpjhf;fs; Nrtpj;j NjtHfisr; Nrtpg;gPHfNsh? ePq;fs; thrk;gz;Zfpw fhdhd; Njrj;Jf; Fbfshfpa vNkhupaupd; NjtHfisr; Nrtpg;gPHfNsh? ehDk; vd; tPl;lhUNkhntd;why; fHj;jH xUtiuNa Nrtpg;Nghk; vd;whd;.

mg;nghOJ [dq;fs;> gpujpAj;jukhf> NtNw NjtHfisr; Nrtpf;Fk;gb> fHj;jiutpl;L tpyFfpw fhupak; vq;fSf;Fj; J}ukhapUg;gjhf. ek;ikAk; ek;Kila gpjhf;fisAk; mbikj;jd tPlhfpa vfpg;J Njrj;jpypUe;J Gwg;glg;gz;zp> ek;Kila fz;fSf;F Kd;ghfg; ngupa milahsq;fisr; nra;J> ehk; ele;j vy;yh topfspYk;> ehk; fle;J te;j vy;yh [dq;fSf;Fs;Sk; ek;ikf; fhg;ghw;wpdtH ek;Kila Njtdhfpa fHj;jHjhNk. Njrj;jpNy FbapUe;j vNkhupaH Kjyhd rfy [dq;fisAk; fHj;jH ekf;F Kd;ghfj; Juj;jpdhNu. Mifahy; ehq;fSk; fHj;jiur; Nrtpg;Nghk;. mtNu ek;Kila Njtd; vd;whHfs;.

NahRth [dq;fis Nehf;fp: ePq;fs; fHj;jiur; Nrtpf;fkhl;BHfs;. mtH gupRj;jKs;s Njtd;. mtH vupr;rYs;s Njtd;. fHj;jH cq;fSf;F ed;ik nra;jpUf;f> ePq;fs; fHj;jiu tpl;L me;epa NjtHfisr; Nrtpj;jhy;> mtH jpUk;gp cq;fSf;Fj; jPik nra;J> cq;fis epH%ykhf;FthH vd;whd;.

[dq;fs; NahRthit Nehf;fp; mg;gbay;y. ehq;fs; fHj;jiuNa Nrtpg;Nghk; vd;whHfs;.

mg;nghOJ NahRth [dq;fis Nehf;fp> fHj;jiur; Nrtpf;Fk;gb ePq;fs; mtiuj; njupe;J nfhz;ljw;F ePq;fNs cq;fSf;Fr; rhl;rpfs; vd;whd;. mjw;F mtHfs;> Mk;> ehq;fs; fHj;jiuNa Nrtpg;Nghk; vd;gjw;F ehq;fNs rhl;rpfs; vd;whHfs;.

mg;nghOJ [dq;fs; NahRthit Nehf;fp> ek;Kila Njtdhfpa fHj;jiuNa Nrtpj;J> mtH rj;jj;jpw;Nf fPo;g;gbNthk; vd;whHfs;. me;jg;gbNa NahRth me;ehspNy rPNfkpNy [dq;fNshNl cld;gbf;if gz;zp> mijg; gpukhzKk; epahaKkhf Vw;gLj;jpdhd;. Mk;> ,];uNtypd; epahag;gpukhzj;jpd; rhuk;rk; ,Jjhd;. mtHfs; Njtdhfpa fHj;juplj;jpy; jq;fs; KO ,Ujaj;NjhLk; md;G$He;J> mtH xUtiuNa gzpe;Jnfhz;L> mtH xUtiuNa Nrtpf;fNtz;Lk;. ,g;gpujhdkhd epahag;gpukhzj;ij NahRth ,];uNtypd; kdjpy; gRkuj;jhzpNghy; gjpa itj;Jtpl;lhd;. ,dp mtd; tho;tpd; Ntiy Kbe;Jtpl;lJ. ,dp mtd; rkhjhdj;Jld; kupj;Jg;Nghfyhk;. ,];uNtyH fHj;jiuNa Nrtpf;fNtz;Lk; vd;w rj;jpaj;ij mOj;jk; jpUj;jkhf miw$tpa gpd;dH> E}dpd; Fkhudhfpa NahRth vd;Dk; fHj;jUila cj;jk Copaf;fhud; E}w;Wg;gj;J taJs;stdha; kuzkile;Jhd;. mtid vg;gpuhaPkpd; kiyj;Njrj;jpy; mtDila Rje;juj;jpd; vy;iyf;Fs;Ns mlf;fk;gz;zpdhHfs;.

fHj;jiuNa NrtpAq;fs;. fHj;jiuNa NrtpAq;fs; vd;W NahRth Gj;jfk; ,Wjp mjpfhuk; cyfj;jhiuf; $tpaioj;Jg; giwrhw;WfpwJ. gf;jp nghq;fp> ,NaR gfthDf;Fg; gzpGupAq;fs; vd;gNj jpUkiw ekf;Ff; nfhLf;Fk; Kf;fpar; nra;jpahFk;. fpwp];JTf;F njhz;lhw;Wtjw;Nf ehk; <z;L kPl;fg;gl;Ls;Nshk; vd;w cz;ikjid kPz;Lk; kPz;Lk; epidg;g+l;LfpwJ NahRthtpd; jpahfj; njhz;L tho;f;if.

gioa Vw;ghl;L NahRthtpd; Gj;jfj;jpw;Fg; Gjpa Vw;ghl;L tpsf;fk; je;J epw;gJ vNgrpaH epUgk;. ,r;re;jHg;gj;jpy; ,uz;lhk; mjpfhuj;ij Muha;Nthk;. KjyhtJ ekf;F ntspahf;fg;gl;Ls;s kfj;jhd ntspg;gLj;jiy cw;W Nehf;FNthtk;. NjtNdh ,uf;fj;jpy; IRtupaKs;stuha;> ek;kpy; md;G $He;j jk;Kila kpFe;j md;gpdhNy> mf;fpukq;fspy; kupj;jtHfshapUe;j ek;ikf; fpwp];JTlNd$l capHg;gpj;jhH. (fpUigapdhNy ,ul;rpf;fg;gl;BHfs;. fpwp];J ,NarTf;Fs; mtH ek;kplj;jpy; itj;j jatpdhNy> jk;Kila fpUigapd; kfh Nkd;ikahd IRtupaj;ij tUq;fhyq;fspy; tpsq;fr; nra;tjw;fhf> fpwp];JTf;Fs; ek;ik mtNuhNl$l cl;fhuTk; nra;jhH (vNgrp.2:4-7).

,uz;lhtJ ekf;Ff; fpilj;Js;s mDgtj;ijg; ghHf;fyhk;. fpUigapdhy; tpRthrj;ijf; nfhz;L ,ul;rpf;fg;gl;BHfs;. ,J cq;fshy; cz;lhdjy;y. ,J NjtDila <T. xUtUk; ngUik ghuhl;lhjgbf;F ,J fpupiafspdhy; cz;lhdjy;y. fpwp];J ,NaRTf;Fs; ek;ik mtNuhNl$l vOg;gp> cd;djq;fspNy mtNuhL$l cl;fhuTk; nra;jhH (vNgrp.2:4-7).

%d;whtJ> ehk; fpwp];jt Nritahw;wNt fpwp];JTf;Fs; rpU\;bf;fg;gl;Ls;Nshk; vd;gij mwpfpNwhk;. Vnddpy; ew;fpupiafisr; nra;fpwjw;F ehk; fpwp];J ,NaRTf;Fs; rpU\;bf;fg;gl;L> NjtDila nra;ifahapUf;fpNwhk;. mitfspy; ehk; elf;Fk;gb mtH Kd;djhf mitfis Maj;jk;gz;zpapUf;fpwhH.(vNgrp.2:10). Mk;> ekf;Fj; nja;tj; juprdk; ntspg;gl;L> ehk; ,ul;rpf;fg;gl;Ls;sjpd; Nehf;fNk> ehk; fpwp];jt Nritahw;wNtz;Lk; vd;gNj. ,];uNtyH vfpg;gjpd; mbikj;jdj;jpdpd;W kPl;fg;gl;L> fhdhd; Rje;jpuj;ijg; ngw;wDgtpg;gjd; Nehf;fNj> mtHfs; fH;jjiur; Nrtpf;fNtz;Lk; vd;gNj. fpwp];jt Nritapy;yh ,ul;rpg;gpd; Njit ahNjh?

Mdhy; fpwp];jt Nrit nra;a Ntz;Lnkdpd;> ekf;F mj;jpahtrpak; Ntz;ba Njit> ehk; fpwp];J ,NaRTf;Fs; rpU\;bf;fg;glNtz;Lk;. fpwp];Jtpd; MtpahdtHjhNk ehk; fpwp];jtj; njhz;lhw;Wtjw;Fg; Nghjpa rf;jp juNtz;Lk;. fpwp];Jtpd; Mtpahdtiuay;yhky;> ek;khy; xd;Wk; nra;af;$lhJ. vd;idg; gyg;gLj;Jfpw fpwp];JtpdhNy vy;yhtw;iwAk; nra;a vdf;Fg; gyDz;L. MfNt> fpwp];jtj; njhz;lDf;F capHr; rf;jpaspg;gtH fpwp];Jtpd; MtpahdtNu.

xU fpwp];jtd; vg;nghOJ cj;jkf; fpwp];jtg; gzpGupa Ntz;Lkhapd;> mtd; vg;nghOJk; gupRj;j Mtpahdtuhy; epiwe;jpUf;fNtz;Lk;. Mtpapy; vg;nghOJk; mdyhapUe;jhy;jhd;> fHj;jUf;F CopaQ;nra;a KbAk; (Nuh.12:11). ehk; NjtCopaj;jpy; NrhHe;J Nghtjpd; ,ufrpak;> mtpapy; Muk;gk; gz;zpd ehk;> khk;rj;jpy; KbT ngWtNj (fyh.3:3). Mtpapy; mdYkpd;wpf; FspUkpd;wp ntJntJg;ghapUg;gtHfs; fHj;jUila Copaj;jpw;Fg; ghj;jpuH my;yH.

xUtDk; ,uz;L v[khd;fSf;F Copak; nra;af;$lhJ. Mdhy; mNeff; fpwp];jtHfs; jw;fhyj;jpy; ,uz;L v[khd;fSf;F ntF rhkHj;jpakha; CopaQ;nra;ag; ghHf;fpwhHfs;. KbNth gLNjhy;tpjhd;. ve;jkl;Lk; ,Ukdjhy; Fe;jpf; Fe;jp elg;gPHfs;? xd;W fpwp];Jitr; NrtpAq;fs;. my;yJ rhj;jhidr; NrtpAq;fs;. ,uz;L NgiuAk; Nrtpf;f Kay;fpwtHfs; vj;Jiz Gj;jpaPdH. fpwp];jtHfNs> ,g;nghOJ rw;W epd;W Nahrpj;Jg; ghUq;fs;. ePq;fs; ahiur; Nrtpf;fpwPHfs;? fpwp];Jitr; Nrtpf;fpwPHfsh? my;yJ cyfj;ijAk; rhj;jhidAk; khk;rj;ijAk; Nrtpf;fpwPHfsh? my;yJ ,uz;ilAk; rhJupakhfr; Nrtpf;fg; ghLgLfpwPHfsh? ,uz;L v[khd;fSf;F CopaQ;nra;a xUtdhYk; $lhJ vd;gij kwf;fNtz;lhk;. fpwp];JitNa Nrtpf;f cq;fis Kw;wpYk; mtUf;F xg;Gf;nfhLq;fs;.

ehDk; vd; tPl;lhUNkhntd;why; fHj;jiuNa Nrtpg;Nghk;.

06.01.2003

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book