இரு வழிகள் இரு இலக்குகள்

,U topfs; ,U ,yf;Ffs;

,Lf;fkhd thry; topaha; cl;gpuNtrpAq;fs;> Nfl;Lf;Fg;Nghfpw thry; tphpTk;> top tprhyKkhapUf;fpwJ. mjpd; topaha; gpuNtrpf;fpwtHfs; mNefH. [PtDf;Fg;Nghfpw thry; ,Lf;fKk;> top neUf;fKkhapUf;fpwJ. mijf; fz;Lgpbf;fpwtHfs; rpyH.| (kj;NjA 7:13-14) vd;W ,iwkfd; ,NaR fpwp];J mUspAs;shH.

ehNd thry;> vd; topaha; xUtd; cl;gpuNtrpj;jhy; mtd; ,ul;rpf;fg;gLthd;| (Nahthd; 10:9). ehNd topAk; rj;jpaKk; [PtDkhapUf;fpNwd;> vd;iday;yhky; xUtDk; gpjhtpdplj;jpy; (gukjfg;gdplj;jpy;) tuhd;(Nahthd; 14:6).

,t;trdq;fspy; nrhy;yg;gl;Ls;s cz;ikfisf; fhz;Nghk;. tpz;Zyf Nkhl;rtPl;Lf;Fr; nry;y fpwp];JNt thryhfTk; topahfTk; cs;shH. ,t;thry; topNa Eioe;J> FWfpa ghijapy; nry;fpwtHfs; Nghpd;gtPl;il milthHfs;. fpwp];Jthfpa ,t;topapdhyd;wp gpw topfspy; tpz;Zyfk; nry;yKbahJ. ,NaR fpwp];JNt cyfpd; ght ,ul;rfH. mjw;fhf mtH rpYitahfpa nfhiyf; fUtpapy; gypahf khpj;J> %d;whk; ehspy; capNuhL vOe;Js;shH. ,q;F jug;gl;Ls;s tiuglj;jpy; ,r;rj;jpaq;fs; tpsf;fg;gl;Ls;sd.

FWfpa top: fpwp];JNt ,e;jf;FWfpa top. FWfpa thriyf; fz;Lgpbf;f Kbahky; kf;fs; miyfpd;wdH. ghtk; ePq;fp Kf;jp mila ,ayhky; kUSfpd;wdH. ez;gNu> ,NaRNt thry;: me;j thry; topahy; EioAq;fs;. ehk; ekJ ghtj;jpd; mNfhuj;ij nka;ahf czHe;J> fpwp];J ekf;fhf ,uj;jk; rpe;jp khpj;Js;shH vd;gij ek;Gq;fs;. ,t;Tz;ikia cs;sj;jpy; Vw;Wf;nfhz;L> mthplk; thUq;fs;. cq;fis mthplk; xg;gilAq;fs;. ,NaR fpwp];J cq;fs; ghtq;fis kd;dpj;J Rj;jpfhpg;ghH. nka;r;rkhjhdKk; ,d;gKk; miltPHfs;.

tprhykhd top: kdpjd; gpd;gw;wf;$ba gy jj;Jt Qhdq;fs;> khHf;fq;fs;> ew;fphpiafs; gyTk; cs;sd. mit rpe;ijapy; epiwitj; jUtjhapDk;> cs;sj;jpy; rkhjhdj;ijAk; mikjpiaAk; jUtjpy;iy. rypg;igAk; Vf;fj;ijANk jUfpd;wd.

,t;tiuglj;jpy; ,uz;L caukhd kdpjHfs; jq;fs; KJfpy; nghpa ght %l;iliar; Rke;Jnfhz;L> tprhykhd ghijapy; ele;J nry;fpwhHfs;. ,tHfs; jq;fSila gw;gy gpur;ridfisr; Rke;Jnfhz;L> gaj;Jld; tho;f;ifg; gazj;ijj; njhlUfpd;wdH.

,jpy; xU kdpjd; jdf;FKd; ,Uf;Fk; kuzkhfpa nghpa J}izf; ftdpf;fhky;> jiyFdpe;J nry;fpwhd;. mtd; me;j kuzj;ij ntF tpiutpy; re;jpf;f NeupLk;. mt;topapd; KbNth mopT!

,g;gbg;gl;ltHfs; jq;fSila ey; tho;f;ifapd; %ykhfg; Gz;zpaj;ijr; rk;ghjpj;J tpl;ljhff; fUjp VkhWfpd;wdH. ghtkd;dpg;gilahjtHfs; gprhRf;Fk; mtDila J}JtHfSf;Fk; flTs; Vw;gLj;jpa ,lkhfpa eufj;ij Nehf;fpr; nry;fpd;wdH (kj;NjA 25:41). flTspd; ghHitapy; ey;ytd; xUtDk; ,y;iy. ehk; midtUk; jz;bf;fg;gl Ntz;ba ghtpfshfNt cs;Nshk;.

kPz;Lk; ,e;jg; glj;ij cw;W Nehf;Fq;fs;. ,q;Nf ,uz;lhtJ caukhd kdpjd; ,ul;rpg;ig milAk;gb me;jf; FWfpa thriyf; fz;L> fpwp];JthdtH rpYitapy; epiwNtw;wpapUf;Fk; Gz;zpa fphpiaia tpRthrpj;J> me;jf; FWfpa thry; topahf Eiofpwhd;. me;j thrYf;Fs;shf Eioe;jtHfSila KJfpy; ghuk; ,y;iynad;gijf; ftdpAq;fs;. tUj;jg;gl;Lg; ghuQ;Rkf;fpwtHfNs! ePq;fs; vy;yhUk; vd;dplj;jpy; thUq;fs;> ehd; cq;fSf;F ,isg;ghWjy; jUNtd;| vd;W ,NaR fpwp];J $wpAs;shH(kj;NjA11:28).

jk;kplk; te;J Kf;jp milAk;gb> tPLNgW ngWk;gb> fHj;juhfpa ,NaRfpwp];J midtiuAk; tUe;jp miof;fpwhH. Kjypy; nrhy;yg;gl;l trdj;ij kPz;Lk; gbAq;fs;: ,Lf;fkhd thry; topaha; cl;gpuNtrpAq;fs;> Nfl;Lf;Fg;Nghfpw thry; tphpTk;> top tprhyKkhap Uf;fpwJ. mjpd; topaha; gpuNtrpf;fpwtHfs; mNefH. [PtDf;Fg;Nghfpw thry; ,Lf;fKk;> top neUf;fKkhapUf;fpwJ. mijf; fz;Lgpbf;fpwtHfs; rpyH.(kj;NjA 7:13-14).

tprhykhd ghijapy; jpushd kf;fs; nry;fpd;wdH. mtHfs; capUs;s nka;ahd flTsplk; - ,NaR fpwp];Jtplk; tUtjw;F kdkw;W> Md;kPff; fhhpaq;fspy; mf;fiwaw;W> jq;fs; Ra mwpitr; rhHe;J> ,t;Tyfr; rpw;wpd;gq;fspy; cod;W nfhz;bUf;fpd;wdH. [PtDf;Fg; Nghfpw thriyf; fz;Lgpbg;gtHfs; rpyH.

fpwp];Jtpd;Nky; ek;gpf;ifAld; ,Ug;gJ vd;gJ xU kjj;ij rhHtJ my;y. ,J kjkhw;wky;y> kdkhw;wNk MFk;. rpYitapy; mtH rpe;jpa FUjpapd; %yk; ghtkd;dpg;igg; ngw;wtNd nka;apd;gk; mDgtpg;ghd;. ,J xt;nthU kdpjDk; jdpg;gl;l Kiwapy; vLf;fNtz;ba jPHkhdkhFk;. xUtd; kWgbAk; gpwthtpl;lhy;> NjtDila muirf;fhzkhl;lhd; vd;W nka;ahfNt nka;ahfNt cdf;Fr; nrhy;YfpNwd;vd;W ,NaR fpwp];J $WfpwhH (Nahthd; 3:3). ePq;fSk; ,d;W ,e;j mDgtj;jpw;Fs; thUq;fs; vd;W md;Gld; miof;fpNwhk;.

 

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book