மனம் மாறிய மாலுமி

gy Mz;LfSf;F Kd; xUKiw xU ngupa fg;gy; eLf; flypy; nrd;W nfhz;bUe;j rkak; mf; fg;gypd; jiytd; Nfg;ld; [hd; nfhba tpahjpg; gl;L kuzj; jUthapy; ,Ue;jhd;.

mg;nghOJ kuz gaKk;> epj;jpa tho;itf; Fwpj;j ftiyAk; mtidg; gpbj;J thl;b tijj;jd. jdf;Ff;fPo; gzpGupAk; Kf;fpa mjpfhupia mioj;jhd;. ehd; ghtq;fisAk; mf;fpukq;fisAk;" Vuhskha;r; nra;Js;Nsd;. mitfs; vdf;F kd;dpf;fg;glTk;> vdJ epj;jpa tho;Tf;fhf Tk;> vdf;fhf n[gpAq;fs; vd;W Nfl;Lf;" nfhz;lhu;. me;j mjpfhup jiytidg; ghu;j;J> Iah! ehd; n[gpj;jNjapy;iy. n[gpf;f Tk; njupahJ vd;whd;. fg;gy; jiytd; rj;jpaNtjj;ijf; nfhz;Lte;jhtJ thrp"" vd;whd;. mjw;F me;j mjpfhup tUj;jj;Jld; jiytidg; ghu;j;J> vd;dplk; rj;jpa" NtjKk; ,y;iyNa! vd;d nra;tJ? vd;whd;.

mg;NghJ mq;Nf me;jf; fg;gypy; gazk; nra;Jnfhz;bUe;j NjtCopau; xUtu; Kd;te;jhu;. fg;gy; jiytdpd; Ntz;Ljypd;gb me;j Copau; Ntjj;ijj; jpwe;J> Vrhah jPu;f;fjuprpapd; Gj;jfj;jpy; 53tJ mjpfhuj;ij vLj;J thrpf;f Muk;gpj;jhu;.

"ek;Kila kPWjy;fspdpkpj;jk; mth; fhag;gl;L>

ek;Kila mf;fpukq;fspdpkpj;jk; mth; nehWf;fg;gl;lhh;.

ekf;Fr; rkhjhdj;ij cz;Lgz;Zk; Mf;fpid mth;Nky; te;jJ.

mtUila jOk;Gfshy; FzkhfpNwhk;." vd;W me;j mjpfhuj;jpd; 5tJ trdj;ij thrpj;jhu;.

clNd> fg;gy; jiytd;> mq;NfNa epWj;jpf; nfhs;Sq;fs; Iah! vdJ" jhahu; ,e;j trdj;jpy; vdJ ngaiuAk; itj;J n[gpf;Fk;gb $wpdhs;. vdf;Nfh ,jd; mu;j;jk; Gupatpy;iy. Mifahy; ,ij ehd; n[gkhff; $wKbatpy;iy. ,e;j trdk; vd;d nrhy;YfpwJ. vdf;F rw;W tpsf;fpr; nrhy;Yq;fs; vd MtYld;" Nfl;lhd;.

mjw;F me;j Njtkdpju;> jiytNd! xU cjhuzk; $WfpNwd;." NfSk;. vd;dplkpUe;j tpiyAau;e;j fz;zhbg; nghUis vd; Ntiyf;fhu rpWtd; cilj;Jtpl;L> gpwF vd;dplk; te;J mjw;fhf kd;dpg;Gf; Nfl;lhd;. ehDk; mtid kd;dpj;Jtpl;Nld;. ,g;NghJ ck;kplk; xU Nfs;tp? ,e;j kd;dpg;Gf;fhd tpiy vt;tsT?vdf; Nfl;lhu;.

fg;gy; jiytd; NghjfNu! "me;jf;fz;zhbg;nghUspd; tpiy vJNth? mJNt kd;dpg;gpd; tpiy. mjhtJ me;jf; fz;zhbg;nghUs; jhd; ckJ kd;dpg;gpd; tpiy" vd;whu;. Nghjfu; fg;gy; jiytidg; ghu;j;J ePq;fs; rupahfr;" nrhd;dPu;fs;. ehKk; ghtk; nra;Ak; Nghnjy;yhk; flTSf;F tpNuhjkhfj;jhd; ghtk; nra;fpNwhk;. GpwF mtuplk; te;J ruzile;J kd;dpg;Gf; Nfl;lhy; mtu; clNd kd;dpj;J tpLfpwhu;. Mdhy; ek;ik mtu; kd;dpf;f mtu; xU tpiyiaf; nfhLf;fNtz;Lk;. ghtj;jpd; rk;gsk; kuzk;. capUf;F tpiy capu;jhd; my;yth? vdNt jhd; fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];J jd;Dapiuj; je;J vk;ik kd;dpf;Fk; mjpfhuj;ijg; ngw;Wf;nfhz;lhu;. vd;whu;."

NkYk; fg;gy; jiytdplk;> ,g;NghJ" ckJ jhahu; nrhd;dgb nrhy;ypj; jUfpNwd; n[gpAk; vd;whu;. jiytd; clNdNa" fz;fis %b n[gpf;f Muk;gpj;jhd;. jdJ ngaiu mOj;jk;jpUj;jkhf

"Nfg;ld; [hDila kPWjy;fspdpkpj;jk; ,NaR fhag;gl;L>

Nfg;ld; [hDila mf;fpukq;fspdpkpj;jk;

,NaR nehWf;fg;gl;lhh;.

Nfg;ld; [hDf;Fr; rkhjhdj;ij cz;Lgz;Zk; Mf;fpid ,NaRNky; te;jJ.

,NaRtpd; jOk;Gfshy;

Nfg;ld; [hd; Fzkilfpwhd;. "vd;W Njt kdpju; nrhy;yr; nrhy;y Nfg;lDk; n[gpj;jhu;.

n[gpj;jTld; Nfg;ldpd; ,Ujak; ,yFthdJ.

Nfg;ld; jhdhfNt mOifAld; jpUk;gj;jpUk;g n[gpj;Jf;nfhz;bUe;jhu;. mg;NghNj ,NaR jd; ghtq;fis kd;dpj;J tpl;lhu; vd;w epr;raKk;> ,NaRtpd; fhag;gl;l fuq;fspdhy; ehd; RfkhNdd; vd;w ek;gpf;ifAk; Nfg;ld; [hDf;F te;J tpl;lJ. me;j ehspNyNa mtuJ clypy; Vw;gl;l tpahjp ePq;fp ey;y Rfj;ijg; ngw;whu;. kuz gaKk; ePq;fpg; NghdJ. njhlu;e;J jd; fg;gw;gzpia re;Njh\khf epiwNtw;wpdhu;.

Mk;! Nfg;ld; [hDila tho;f;ifg; gazk; $l Gjpa jpirapy; gazpf;f Muk;gpj;jJ.

md;ghdtu;fNs!

,e;j ifg;gpujpia thrpf;Fk; ePq;fs; ahuhf ,Ue;jhYk; ve;j khu;f;fj;jtuhapUe;jhYk; fpwp];JTf;F tpNuhjkhdtuhapUe;jhYk; mtu; vy;yh tw;iwAk; kd;dpj;J jq;fs; tho;tpy; rkhjhdj;ijAk;> khwhj re;Njh\j;ijAk; juf; fhj;jpUf;fpwhu;.

,e;j Nfg;ld; [hidg; Nghy; mtiuj; Njbdhy; fz;L nfhs;tPu;fs;. mtDf;F cz;lhdJNghy; nfhba tpahjpapdhNyh> kdepk;kjpapd;wpNah> Jauj;jpNyh> NtjidapNyh ePq;fs; ,Uf;ff; $Lk;. Mdhy; ,dp ePq;fs; mt;thW ,Uf;fj; Njitapy;iy. flTSf;Fg; gpupakpy;yhj jtwpid> ghtj;ijr; nra;tjhy; ek; tho;tpy; ,j;Jd;gq;fshy; thLfpNwhk;. mtw;wpypUe;J vk;ik tpLtpf;fNt Mz;ltuhfpa ,NaR fhag;gl;lhu;. rpYitapNy miwag;gl;lhu;. nfhiyAz;lhu;. ekf;;F vl;lhj re;Njh\khd rkhjhdkhd tho;T fpilf;Fk;gbf;Nf mtu; rpYitapy; gypahdhu;.

,NaRtpd; fhaj;jpd; jOk;Gfs; cq;fs; tpahjpfiff; Fzkhf;Fk; ty;yik As;sJ. ,d;Nw ePq;fSk; Nfg;ld; [hidg; Nghy me;j trdj;jpy; cq;fs; ngaiu itj;J ek;gpf;ifAld; nrhy;ypg; ghUq;fs;.

G+l;ba miwapy; jdpj;jpUe;J ,NaRit Ntz;b cq;fs; ghtq;fis mwpf;ifapLq;fs;. epr;rakhfNt ePq;fSk; mtuplk; ght kd;dpg;igg; ngWtNjhL ,g;G+kpapNy kdrkhjhdj;ijAk; re;Njh\j;ijAk; kWikapy; NjtNdhL $l thOk; guNyhf tho;itAk; ngWtPu;fs;.

Njtd;jhNk cq;fis Mrpu;tjpg;ghuhf!

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book