இரயில் பயணம்

,uapy; gazk;

,uapy; jdJ gazj;ij Muk;gpj;J ];Nu\id tpl;L efu Muk;gpj;jJ. ehd; vd; rhkhd;fis xOq;F nra;J itj;Jtpl;L vd; ,Uf;ifapy; mku;e;Njd;. jpBnud;W gazQ;nra;j ngl;bapy; ngupa rj;jKk; $r;rYk; vOe;jJ. vy;NyhUk; rj;jk; te;j jpiria Nehf;fpdhu;fs;. ,uz;L gazpfs; xU ,Uf;iff;fhf rz;ilapl;Lf;nfhz;bUe;jdu;. ,UtUk; gjpT nra;j rPl;il vLj;Jf;fhl;bdu;. ,J vdf;F xJf;fg;gl;l ,lk; vd ,UtUk; cupikghuhl;bdu;. fhuzk; vd;dntd;why; ,Uf;ifapd; xNu ,yf;fNk ,UtUila gazr;rPl;bYk; fhzg;gl;lJ.gazpfshYk; mtu;fSf;F cjt Kbatpy;iy. XUtu; kw;wtUila rhkhd;fisnay;yhk; vLj;J eil ghijapy; vwpe;jhu;. rpyu; uapy;Ntapd; jtW vd;wdu;. rpyu; fzdpapy; ,j;jifa jtWfs; Vw;glhJ vd;wdu;. rpwpJ Neuj;jpy; bf;fl; gupNrhjfu; mq;Nf te;jhu;. Kjypy; mtUk; Fog;gkile;jhYk; rw;W Neuj;jpDs; jtW vd;d vd;gijf; fz;Lnfhz;lhu;. rz;ilapl;l gazpfspy; xUtu; jtwhd ,uapypy; VwpapUe;jhu;. td;ikahf rz;ilapl;ltNu ,g;ngupa jtiwr; nra;jpUe;jhu;. jtiwr; Rl;bf;fhl;ba NghJ mtu; Kfk; fWj;jJ. ntl;fpj; jiyFdpe;jhu;. mLj;j ];Nlrdpy; mtu; ,wq;f Ntz;bajhapw;W. ve;jg;ngupa jtW. vt;tsT mtkhdk;! vj;jid nfhba tpisT!

vy;yh ,uapy;fSk; xNu Cu;fSf;Fr; nry;tjpy;iy. vy;yhg; ngUe;njUf;fSNk Nuhk; efuj;ij ,izg;gjpy;iy. vy;yh ejpfSk; xNu flYf;Fs; gha;tjpy;iy. vy;yh ,uapy;fSk; xNukhjpupahfNt ,Uf;Fk;. vy;yh ngUe;njUf;fSk; xNu khjpupahfNt ,Uf;Fk;. vy;yh ejpfSk; xNukhjpupahfNt ,Uf;Fk;. MapDk; ,it nrd;wilAk; ,lq;fs; ntt;NtwhfNt cs;sd. ehk; rupahd tz;bapy;> rupahd ghijapy; Kiwg;gb gazk; nra;fpNwhkh vd;gij cWjpg;gLj;jpf; nfhs;tJ kpfTk; mtrpak;. ,y;iyNay; Kbtpy; Mgj;jhf Kbe;JtpLk;. me;j ,uapy; gazpiag; Nghy tho;it e\;lj;jpYk; ,og;gpYk; mtkhdj;jpYk; nfhz;Lte;J tpLk;. cWjpahd ek;gpf;if nfhz;bUe;jhy; kl;Lk; NghjhJ. mJ rupahdjh? jtwhdjh? vd;gijAk; fhyjhkjkpd;wp cWjp nra;tJ mtrpak;.

tho;f;ifAk; xU gazk; jhd;.

“ ghij jtwpa fhy;fs; tpUk;gpa Cu; nrd;W Nru;tjpy;iy" vkJ tho;f;ifg; gazKk; ,e;j ,uapy; gazj;Jf;F xj;jjhfNt cs;sJ. mg;gbahdhy; ehk; nry;Yk; ,yf;F vd;d? vd;gij jPu;khdpj;J> re;Njfj;Jf;F ,lkpd;wp rupahd ghijiaAk; njupe;J nfhs;sNtz;Lky;yth? Ntjk; ,uz;L topfisf; fhl;LfpwJ. 1.,Lf;fkhd [Pttop 2.tprhykhd kuztop ,uz;L ghijfSk; ntt;Ntwhd ,lj;Jf;F nry;fpd;wd. FWfpa ghij ftu;r;rpapd;wp ,Lf;fKk; Jd;gKk; epiwe;jjhf ,Ug;gpDk; KbNth epj;jpa kfpo;r;rpAs;s guNyhf tho;thFk;. ,t;topapy; gazk; nra;Nthu; rpyNu! khwhf ftu;r;rpAs;s tprhykhd ghijapy; gazpg;Nghu; gyu;. mJ ghtKk;> RaeyKk;> fspahl;Lk;> rpw;wpd;gKk; epiwe;j ghijahf cs;sJ mjd; KbNth epj;jpa mopT.

epj;jpa [Pt ghij vJ?

mg;gbahdhy;> MrPu;thjKs;s [Pt ghij vJ ehNd topAk; rj;jpaKk; [PtDkhapUf;fpNwd; vd;W ,NaR fpwp];J $wpapUf;fpwhu;. Mk;. mtNu epj;jpa tho;Ts;s Njrj;Jf;F topahf cs;shu;. kdpju;fshfpa ehk; top jg;gp miyfpwtu;fshf moptpd; ghijapy; nrd;W nfhz;bUf;fpNwhk;. vk;ikj; Njb te;j Nka;g;guhfpa Mz;ltupd; mq;fyha;g;ig NfSq;fs;: vd; [dq;fs; fhzhkw;Nghd MLfs;> mth;fSila Nka;g;gh;fs; mth;fisr; rpjwg;gz;zp> gh;tjq;fspy; miya tpl;lhh;fs;@ xU kiyapypUe;J kW kiyf;Fg; Nghdhh;fs;@ jq;fs; njhOtj;ij kwe;Jtpl;lhh;fs;. (vNu.50:6) Mk;! jtwhd topapy; nrd;W nfhz;bUf;fpw ek;ik ey;topf;Fj; jpUg;gp [PtDs;Nshu; Njrkhfpa guNyhfj;Jf;F vk;ik mioj;Jr; nry;Yk;gbahf mtUk; Viokhdpldhf ghtkpd;wp gupRj;juhfg; gpwe;J Nghjid nra;J> kdpjFyj;jpd; ghtNehia ePf;fp gupRj;jg;gLj;Jk;gbahf kdpjFyj;jpd; midj;Jg; ghtq;fisj; jhNk Vw;W rpYitapy; gypahfp kdpj,dj;ij guNyhfk; nry;y jFjpg;gLj;jpdhu;.

gupRj;j NjtDld; Nru KbahjpUe;j kdpj Fyj;jpd; ghtq;fs;> rhgq;fs;> mf;fpukq;fs; vy;yhtw;iwAk; ghtkwpah gupRj;juhfpa ,NaR fpwp];J jdJ kuzj;jpdhy; xg;Guthf;fp guNyhfj;Jf;F nry;Yk; ghijia Vw;gLj;jpdhu;. cyfj;jpYs;s ve;j kdpjdhtJ> ve;j ,dkhtJ> ve;j ghi\f;fhuuhtJtJ guNyhfk; nry;y tpUk;gpdhy; mjw;F ,NaR fpwp];J xUtNu topahf ,Uf;fpwhu;.

,e;j cyfj;jpNy NtW ve;j khu;f;fNkh> ve;jf; flTNsh> ve;jnthU mtjhuNkh guNyhfj;Jf;F topia mikf;f KbahJ. Mk;! ru;tNyhfg; ghtq;fSf;fhf gypahd nja;tk; ,NaR xUtNu! cyfj;jpNy gyp vLj;j flTsu; cz;L. vkf;fhfg; gypahfp ghij mikj;j ,iwtd; ,NaR xUtNu!

md;ghdtu;fNs! ePq;fs; ,NaRit gpd;gw;WtPu;fshdhy; cq;fs; tho;f;ifg; gazj;jpy; rupahd topiaj; njupe;J nfhz;ltu; MtPu;fs;. ePq;fs; vd;iwf;Fk; ntl;fg;gl;Lg;Nghtjpy;iy. ePq;fs; cq;fisf; fhj;Jf;nfhs;tNjhL cq;fs; re;jjpiaAk; kPl;Lf;nfhz;ltuhtPu;fs; ePq;fs; nra;ag;NghtJ rka khw;wky;y ghij khw;wNk. ,J MNuhf;fpakhd fUj;Jg; gupkhw;wNkad;wp xU rkaf;nfhs;if my;y.

mtuhNyad;wp NtnwhUtuhYk; ,ul;rpg;G ,y;iy@ ehk; ,ul;rpf;fg;gLk;gbf;F thdj;jpd; fPnoq;Fk;> kD\h;fSf;Fs;Ns mtUila ehkNkay;yhky; NtnwhU ehkk; fl;lisaplg;glTk; ,y;iy-(mg;.4:12) jq;fspd; rupahd gazj;ij ,ul;rfu; ,NaR fpwp];JTld; njhlu vq;fs; tho;j;Jf;fs;!

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book