வாழ்க்கைப் பயணம்

 00
 
gazk; vd;whNy FJ}fyk;jhd;. gazj;jpdhy; gytpjkhd mDgtq;fisr; re;jpf;fpd;Nwhk;. ntt;NtW tpjkhd kf;fs;> ghi\fs;> fyhr;rhuq;fs;> ,aw;if vopy;fs;> thidj; njhLk; moF fl;blq;fs;> tpe;ijkpF tpQ;Qhd tsHr;rpapd; gpujpgypg;Gf;fs;.

   Mk;! ,j;jifa gazj;ij xj;jNj vkJ tho;f;ifg; gazKkhFk;. kdpjg; gpwg;gpypUe;J gazk; Muk;gpj;J kuzj;Jf;fg;ghYk; mt; tho;f;ifg; gazk; njhlHfpwJ. kuzk; tiuapYk; jhd; kdpjd; jdJ gazj;jpl;lj;ijj; jhdhfr; nra;aKbAk;. mjw;Ff; nfhLf;fg;gl;l mz;zsthd fhyk; 70 Mz;LfNs. kuzj;jpd; gpd; cs;s tho;f;ifg; gazj;ij kuzj;Jf;F Kd;Ng jpl;lkplNtz;batHfshf ,Uf;fpd;Nwhk;. Mifahy; kdpjd; $ba tiuapy; ,stajpy; jdj tho;f;ifg; gazj;ij ey;y ghijapy; Kd;dwpe;J jpl;lkplNtz;baJ mtrpakhfpwJ.

   ,e;jf; fijapYk; N[d;]; vd;gtUila tho;f;ifg; gazj;ij ,J rpj;jupf;fpwjhff; $wg;gl;Ls;sJ.   

01

02030405060708         09

10

11

12

 13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book